Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3 : Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст договору підряду

Як і в переважній більшості відплатних цивільно-правових договорів, єдиною суттєвою умовою договору підряду є його предмет. З аналізу ст. 702 ГК випливає, що предметом договору підряду є як сама робота (діяльність з виготовлення речі, її переробці чи обробці, інші види робіт), так і її матеріалізований результат. При відсутності в договорі підряду умови про предмет або при недосягненні сторонами угоди про його предмет, договір вважається неукладеним.
Враховуючи, що предметом договору підряду завжди виступають або індивідуально-визначені речі, або конкретний матеріалізований результат щодо індивідуально-визначених речей, найважливішою його характеристикою є якість. Вимоги до якості предмета виконання за договором підряду встановлено ст. 721 ГК (1). Якість виконаної підрядником роботи, тобто досягнутого їм результату, має відповідати умовам договору підряду, а за відсутності чи неповноті умов договору - вимогам, що звичайно ставляться до робіт відповідного роду. Отже, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, результат виконаної роботи повинен у момент передачі замовнику мати властивості, зазначеними в самому договорі або певними звичайно ставляться. Крім того, в межах розумного терміну він повинен бути придатним для встановленого договором використання, а якщо таке використання договором не передбачено, - для звичайного використання результату роботи такого роду.
--- ---
(1) Стаття 721 ГК називається "Якість роботи". Таку назву навряд чи можна визнати вдалим, оскільки замовник завжди висуває вимоги до якості результату. Про це свідчить і сам текст даної статті, де говориться про якість виконаної підрядником роботи, тобто про її результаті.
Законом, іншими правовими актами чи встановленому ними порядку можуть бути передбачені обов'язкові вимоги до якості результату, отриманого в ході виконаної за договором підряду роботи. У цьому випадку підрядник, який діє у ролі підприємця, зобов'язаний виконувати роботу, дотримуючись зазначені обов'язкові вимоги. Крім того, підрядник може прийняти на себе за договором обов'язок виконати роботу, що відповідає вимогам до якістю, вищими порівняно з встановленими обов'язковими для сторін вимогами.
Законом, іншим правовим актом, договором підряду або звичаями ділового обороту для результату роботи, виконаної за договором підряду, може бути передбачений строк, протягом якого він повинен відповідати умовам договору про якість, передбачених п. 1 ст. 721 ЦК (гарантійний строк).
Згідно ст. 722 ГК гарантії якості результату виконаної роботи можна підрозділити на законні, тобто передбачені законом, іншим правовим актом або звичаями ділового обороту, і договірні, тобто прийняті на себе підрядником у силу договору підряду і передбачені в ньому. Гарантії якості результату роботи, якщо інше не передбачено договором підряду, поширюються на все, що становить результат роботи .
Правила визначення ціни виконаних за договором підряду робіт встановлюються ст. 709 ЦК. У договорі підряду повинна вказуватися ціна підлягають виконанню робіт або способи її визначення. Однак за відсутності в договорі підряду таких вказівок ціна визначається відповідно з п. 3 ст. 424 ЦК. Ціна у договорі підряду складається з двох складових і включає: по-перше, компенсацію витрат, понесених підрядником, і, по-друге, належне йому винагороду за виконану роботу.
Якщо виконувані роботи невеликі за обсягом і видами, то сторони зазвичай визначають їх єдину (загальну) ціну при укладенні договору підряду. Однак якщо обсяг робіт великий, а їх види дуже різноманітні, то ціна роботи може бути визначена шляхом складання кошторису. Кошторис може бути складена будь-який з сторін договору, але оскільки підрядник, як правило, є професіоналом у своїй справі, саме йому і доручається її підготовка. У зв'язку з цим, якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеної підрядником, вона набуває чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження її замовником.
Ціна роботи (кошторис) за договором підряду може бути приблизного або твердого. Приблизною є кошторис, від положень якої в ході виконання робіт можливі відступу (перевищення). Твердою вважається кошторис , від положень якої відступу (перевищення) не допускаються. Закон встановлює презумпцію узгодження сторонами твердого кошторису, оскільки за відсутності інших вказівок у договорі підряду ціна роботи вважається твердою.
Виходячи зі змісту ст. 709 ЦК не є істотним перевищення приблизного кошторису передбачається самим її характером і не породжує будь-яких обов'язків з боку підрядника. Однак, якщо виникла необхідність у проведенні додаткових робіт і з цієї причини в істотному перевищенні приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення зазначеної в договорі підряду ціни роботи, має право відмовитися від договору. У цьому випадку підрядник може вимагати від замовника сплати йому ціни за виконану до даного моменту частину роботи. Підрядник, своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення зазначеної в договорі ціни роботи, зобов'язаний виконати договір, зберігаючи право на оплату роботи за ціною, визначеною у договорі. Що стосується твердої ціни (кошторису), то підрядник не має права вимагати її збільшення, а замовник - зменшення, навіть у тому випадку, коли в момент укладення договору підряду виключалася можливість передбачити повний обсяг підлягають виконанню робіт або необхідних для цього витрат.
Однак при істотному зростанні вартості матеріалів і устаткування, наданих підрядчиком, а також надають йому третіми особами послуг, які не можна було передбачити при укладенні договору, підрядник має право вимагати збільшення встановленої в договорі підряду як приблизною, так і твердої ціни (кошторису). У разі відмови замовника виконати цю вимогу він має право розірвати договір відповідно до ст. 451 ЦК.
Згідно ст. 710 ГК в тому випадку, коли фактичні витрати підрядника виявилися меншими тих, які враховувалися при визначенні ціни роботи (кошторису), підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримана підрядником економія вплинула на якість виконаних робіт. Разом з тим у договорі підряду може бути передбачено розподіл отриманої підрядником економії між сторонами.
Ще однією умовою договору підряду є строк. Відповідно до ст. 708 ЦК у договорі підряду мають зазначатися початковий і кінцевий терміни виконання роботи. Однак за угодою сторін у договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи, тобто проміжні терміни. Зміна зазначених у договорі підряду початкового, кінцевого і проміжних строків виконання роботи можливе у випадках і в порядку, передбачених договором. Підрядник несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і проміжних строків виконання роботи, якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не передбачено договором. Згідно п. 3 ст. 708 ГК (1) наслідки прострочення виконання, зазначені у п. 2 ст . 405 ЦК (право замовника відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків, якщо внаслідок прострочення підрядника виконання втратило для нього інтерес), наступають при порушенні як кінцевого терміну виконання роботи, так і інших встановлених договором підряду строків.
---
(1) Див: п . 3 ст. 708 ГК в редакції Федерального закону від 17 грудня 1999 р. N 213-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1999. N 51. Ст. 6288.
Умова про початковий і кінцевий термін виконання роботи є істотною умовою договору підряду. Разом з тим відсутність у договорі підряду строку виконання робіт може бути заповнене правилами, встановленими п. 2 ст. 314 ЦК. Згідно з ними зобов'язання, термін виконання якого не передбачено і не може бути визначений, має бути виконане в розумний строк після його виникнення. Якщо зобов'язання не виконано в розумний строк, то воно має бути виконане протягом 7 днів з дня пред'явлення вимоги кредитора про його виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Зміст договору підряду "
 1. § 1. Підряд
  змістом. Предметом підряду виступає виконання робіт та їх результат як товар, предметом ж трудового договору є виконання певної трудової функції. Суб'єктами підряду можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права, суб'єктами ж трудового договору виступають робітники та службовці, з одного боку, і роботодавець - з іншого. Трудовий договір передбачає підпорядкування працівника
 2. § 4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  змісту договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт і почасти відповідальності сторін за порушення прийнятих зобов'язань. У всьому іншому слід виходити із загальних положень про підряд, а в ряді випадків - з правил про договори будівельного підряду з урахуванням відмінностей, що існують між цими різновидами підрядних зобов'язань. Прийняття спеціального закону про виконання
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 4. 7. Права та обов'язки сторін
  зміст договору шляхом вказівки на обов'язки його сторін. При цьому, природно, мається на увазі, що обов'язкам боку відповідають права її контрагента. Разом з тим у ряді випадків, з міркувань головним чином юридичної техніки, законодавець використовує і інший варіант, вказуючи не так на обов'язки, а на права сторони. --- Свого часу К.Н. Анненков
 5. 5.12. Договір підряду
  договору підряду сторонами є підрядник і замовник, якими можуть бути організації, наділені правами юридичної особи, а також громадяни, вік яких не повинен бути менше 18 років. Однак неповнолітній, який досяг 16 років, може бути оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, у тому числі за контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  змісту названого принципу законодавцем використовується метод негативного визначення, коли у федеральному законодавстві і в законодавстві суб'єктів Федерації чітко формулюються обмежувальні виборчі цензи, які називають категорії осіб, які не мають права брати участь в виборах. Розглянемо ці цензи та обмеження. 1. Наявність громадянства РФ. До останнього часу іноземці, особи без
 7. § 2. Правовий режим речей
  утримання підприємства як єдиного майнового комплексу і включає в цей зміст не тільки те майно, яке саме по собі, поза комплексом, може бути віднесено до речей, наприклад, будівлі, споруди, обладнання, сировина та матеріали, але також і права вимоги і борги, тобто майнові права та обов'язки, які поза єдиного майнового комплексу - підприємства зовсім не є
 8. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  змісті). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того, ким вона
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої торгової угоди особливих вимог. При укладанні договорів у сфері підприємництва повинні дотримуватися певні умови, закріплені ГК. При цьому
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  утримання та збереження заставленого майна (ст. 343 ЦК). Вона покладається на заставодавця або заставодержателя залежно від того, у кого з них знаходиться закладене майно. Зміст цього обов'язку, якщо інше не передбачено законом або договором, полягає в наступному: 1) страхувати за рахунок заставника закладене майно у повній його вартості від ризиків втрати і пошкодження, а
© 2014-2022  yport.inf.ua