Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин

Зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору, визнається істотною, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був би укладений на значно відрізняються умовах (ст. 451 ЦК).
Розірвання (зміна) договору у зв'язку з істотною зміною обставин є самостійний випадок припинення або зміни договірних зобов'язань. Тут істотне значення набуває мета, якої зумовлюється зміну або припинення договірного зобов'язання, а саме необхідність відновлення балансу інтересів сторін договору, істотно порушеного в силу непередбаченого зміни зовнішніх обставин, не залежних від їх волі.
При цьому конкретні явища, події, факти, які можуть визнаватися істотною зміною обставин, стосовно до конкретних умов в змозі визначити лише суд при розгляді відповідної вимоги. Однак згідно зі ст. 451 ЦК для того, щоб будь-яка зміна обставин, пов'язаних з конкретним договором, було віднесено до категорії істотних (і тим самим достатніх для зміни або розірвання договору на підставі рішення суду), потрібна наявність одночасно чотирьох умов.
По-перше, передбачається, що сторони при укладенні договору виходили з того, що такої зміни обставин не відбудеться. Вирішальним чинником в оцінці зміни обставин буде відповідь на питання, чи могли вони розумно передбачити таку зміну в момент укладання договору. Наприклад, укладаючи договір в 1994 р., сторони, діючі розумно, не могли не передбачити інфляцію. Однак необхідно визнати, що при укладанні договору вони розумно виходили з того, що такі події, як обвальний курс рубля, що мав місце в сумно відомий "чорний вівторок" (11 жовтня 1994 р.), не настане. Подібним чином можуть оцінюватися і деякі інші зміни умов майнового обороту, наприклад короткочасне багаторазове збільшення ставки рефінансування з метою регулювання грошового обігу (з 40 до 150 відсотків річних), як це мало місце в 1998 р.
Під -друге, зміна обставин має бути викликано причинами, які зацікавлена сторона була не в змозі подолати після їх виникнення при тому ступені турботливості та обачності, яка від неї була потрібна за характером договору та умовами обороту.
По-третє, виконання договору за наявності істотно змінилися обставин без відповідної зміни його умов настільки порушило б відповідне співвідношення майнових інтересів сторін і спричинило б для зацікавленої сторони така шкода, що вона значною мірою втратила б , на що мала право розраховувати при укладенні договору.
По-четверте, із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик настання даних обставин несе заінтересована сторона, тобто сторона, яка звернулася до суду з вимогою про зміну або розірвання договору.
Названі чотири умови повинні бути присутніми одночасно і в сукупності.
За своїм характером істотно змінилися обставини нагадують нездоланну силу. Однак є значна відмінність: вони не тягнуть за собою неможливість виконання зобов'язань, що виникли з договору, навпаки, можливість його виконання у всіх випадках має бути присутня, але таке виконання значно порушило б баланс інтересів сторін.
За наявності істотної зміни обставин сторони спочатку повинні спробувати відновити баланс своїх інтересів шляхом досягнення угоди про зміну умов договору. Лише при недосягненні такої угоди зацікавлена сторона може звернутися до суду з вимогою про розірвання чи зміну договору.
При розірванні договору у зв'язку з істотною зміною обставин суд на вимогу будь-якої з сторін має визначити наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням договору. При розірванні договору в звичайному порядку боку, навпаки, не вправі вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту розірвання договору (якщо інше не встановлено законом або їх угодою).
За наявності істотно змінилися обставин зміна договору за рішенням суду допускається лише у виняткових випадках і тільки тоді, коли його розірвання буде суперечити суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на змінених судом умовах (п. 4 ст. 451 ЦК).
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. Вид. 2-е. М., 1999.
Цивільне право Росії. Загальна частина. Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2001.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний). Вид. 3-е / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2005.
Кучер О.М. Теорія і практика преддоговорного етапи: юридичний аспект. М., 2005.
Науково-практичний коментар (постатейний) до Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" / За ред. В.В. Витрянского. М., 2003.
Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950.
Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1998.
Принципи міжнародних комерційних договорів. М., 2003.
Розенберг М.Г. Контракт міжнародної купівлі-продажу. Сучасна практика укладання. Вирішення спорів. Вид. 4-е. М., 2003.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП В
 2. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
  зміною обставин "), ст. 452 (" Порядок зміни та розірвання договору "). Маються на увазі п. 2 ст. 459 (" Перехід ризику випадкової загибелі товару "), п. 2 ст. 474 (" Перевірка якості товару "), ст. 478 (" Комплектність товару "), п. 1 ст. 508 (" Періодах поставки товарів "), п. 1 ст. 510 ("Доставка товару"), п. 2 ст. 513 ("Прийняття товарів покупцем"), п. 2 ст. 724 ("Терміни виявлення
 3. 2. Договірні умови
  змін в Основах цивільного законодавства 1991 р. Позиція ГК 22, що виділяв особливо три визнаних безумовно суттєвими умови - предмет, ціну та строк, викликала у свій час серйозні сумніви в літературі. Так, І.Б. Новицький писав: "Цей перелік істотних чинності закону пунктів договору не має такого значення, що всі ці пункти (предмет, ціна і строк) неодмінно повинні бути в
 4. 7. Права та обов'язки сторін
  зміні її споживчих властивостей. У випадках, коли договір підряду спрямований на створення нової речі, виникає необхідність визначити, який з контрагентів повинен визнаватися її власником до моменту передачі замовнику. В силу п. 2 ст. 703 ЦК за договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник передає права на неї замовнику. Однак для передачі будь-якого права треба їм
 5. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  зміни договору з особливих підстав. Вони полягають в тому, що приєдналася сторона вправі вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання, хоча і не суперечить закону та іншим правовим актам, але позбавляє цю сторону прав, що зазвичай надаються за договорами такого виду, виключає чи обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов'язань або
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зміна ціни товару залежно від показників, що зумовлюють цю ціну (собівартість, затрати тощо) і визначатися спосіб перегляду ціни. Якщо спосіб перегляду ціни товару не визначений договором, то ціна визначається виходячи із співвідношення показників, що впливають на ціну, на момент укладення договору і на момент передачі товару. Момент передачі товару визначається договором і є
 7. § 2. Оренда
  зміни або розірвання договору оренди. Якщо орендодавець не надає орендареві здане в оренду майно в зазначений у договорі оренди термін, а якщо термін не зазначений, у розумний термін, орендар має право витребувати від нього це майно відповідно до ст. 398 ЦК і зажадати відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зажадати розірвання договору та відшкодування
 8. § 1. Підряд
  змін і доповнень. Право замовника вносити їх, а значить, і обов'язок підрядника дотримуватися таких вказівок замовника, обмежені 10% початкової кошторису будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі будівельного підряду робіт. Ці норми ЦК про будівельному підряді покладають на підрядника обов'язки, що забезпечують інтереси замовника . Інші ж зміни і доповнення
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  змінам і коло органів, яким банки зобов'язані надавати відомості, що становлять банківську таємницю, буде розширено. Вимоги про зміні режиму банківської таємниці мотивуються необхідністю посилення боротьби проти «відмивання» в банках грошей, отриманих різними протизаконними Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет ,
 10. § 8. Довірче управління майном
  змін і доповнень до Закону РРФСР «Про банки і банківську діяльність в РРФСР» довірче управління грошовими коштами за договором з фізичними та юридичними особами може тепер здійснюватися і організаціями, які не є кредитними, хоча і за умови отримання ними ліцензії на цей вид діяльності. Закон забороняє передавати в довірче управління майно, що у
© 2014-2022  yport.inf.ua