Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Права, обов'язки та відповідальність сторін у договорі оренди. Припинення договору


Особливі наслідки невиконання обов'язків орендодавця можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- --- T ---
| Обов'язки орендодавця: | При невиконанні обов'язків |
| | орендар має право: |
+ --- --- + --- --- +
| Надати майно | Вимагати: 1) відібрання майна |
| | або 2) розірвання договору |
+ --- + --- --- +
| Надати приналежності | 1) вимагати надання |
| майна та які стосуються | приладдя і документів або 2) |
| нього документи | розірвання договору |
+ --- --- + --- --- +
| Надати майно без | Вимагати: 1) безоплатності усунення |
| недоліків | недоліків або 2) вимагати |
| | зменшення орендної плати або 3) |
| | вимагати відшкодування своїх витрат |
| | на усунення недоліків або 4) |
| | безпосередньо утримати суму з |
| | орендної плати або 5) вимагати |
| | дострокового розірвання договору |
+ --- + --- --- +
| Попередити орендаря про | Вимагати: 1) зменшення орендної |
| всі права третіх осіб на | плати або 2) розірвання договору |
| майно | |
+ --- --- + --- --- +
| Виробляти (за замовчуванням) | 1) Провести капітальний ремонт і |
| капітальний ремонт майна | одночасно стягнути з орендодавця |
| | вартість ремонту або зарахувати її в |
| | рахунок орендної плати або 2) вимагати |
| | зменшення орендної плати або 3) |
| | вимагати розірвання договору |
L --- --- + --- ---
Підстави відповідальності орендаря: відповідає за недоліки зданого в оренду майна навіть якщо під час укладення договору не знав про ці недоліки. Обмеження відповідальності орендаря: не відповідає за недоліки майна, які 1) були ним обумовлені при укладенні договору або 2) були заздалегідь відомі орендарю або 3) повинні були бути виявлені орендарем під час укладання договору або приймання майна.
Особливі наслідки невиконання обов'язків орендаря можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- --- T --- ---
| Обов'язки орендаря: | При невиконанні обов'язків орендодавець має право: |
+ --- + --- --- +
| Своєчасно вносити орендну | 1) Вимагати дострокового внесення плати не більше ніж за |
| плату | два терміни поспіль (при істотному порушенні термінів. 2) |
| | Вимагати розірвання договору (за невнесення плати |
| | більше двох разів підряд) |
+ --- --- + --- --- +
| Користуватися майном в | Вимагати розірвання договору |
| відповідно до умов | |
| договору або призначенням | |
| майна | |
+ --- --- + --- --- +
| Підтримувати майно в | Вимагати: 1) відшкодування збитків або стягнення сум, |
| справному стані, | безпідставно заощаджених орендарем або 2) |
| проводити поточний ремонт, | розірвання договору , якщо порушення суттєві |
| нести витрати на утримання | |
| майна | |
+ --- --- + --- --- +
| Проводити капітальний ремонт | Вимагати розірвання договору |
| майна (якщо передбачено | |
| договором) | |
+ --- --- + --- --- +
| Своєчасно повернути майно | Вимагати внесення орендної плати за весь час розстрочки |
L --- + --- --- ---
Права орендаря:
а) Орендар має право розпоряджатися орендованим майном лише за згодою орендодавця. До актів розпорядження належать: надання майна в суборенду (піднайм) або позику, передача прав та обов'язків за договором іншій особі (перенала), заставу орендних прав, передача їх до статутного капіталу і т.п. За винятком перенайма, відповідальним перед орендодавцем залишається орендар.
Б) Орендар може виробляти поліпшення орендованого майна. На виробництво невіддільних поліпшень потрібна згода орендодавця. Якщо згода була отримана, по закінченні договору орендарю відшкодовуються витрати на невіддільні поліпшення. Якщо згоди орендодавця не було, витрати відшкодуванню не підлягають.
В) По закінченні терміну договору орендар, який належно виконував свої обов'язки, має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладення договору оренди на новий термін. При порушенні переважного права орендар може вимагати переведення на себе прав та обов'язків за укладеним договором або відшкодування збитків.
Припинення договору можливе:
1) У зв'язку із закінченням терміну договору.
2) У зв'язку з відмовою від договору, укладеного на невизначений термін.
3) У зв'язку з достроковим розірванням договору в судовому порядку.
На вимогу однієї із сторін договір може бути розірваний у судовому порядку при істотному порушенні однієї зі сторін своїх обов'язків. Крім вимог про розірвання договору, які є реакцією однієї зі сторін на порушення своїх зобов'язань іншою стороною, можливо вимога про розірвання договору в інших випадках, передбачених законом або договором (ст. 619 і 620 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права, обов'язки та відповідальність сторін у договорі оренди. Припинення договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  права кредитора за його зобов'язанням переходять до третьої особи відповідно до норм, що регламентують поступку права вимоги. Охарактеризована норма, мабуть, знайде широке застосування в підприємницькому обороті. Вона, зокрема, може бути застосована в ситуації, коли орендар нежитлового приміщення дізнається про неплатоспроможність свого орендодавця, яка може призвести до
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  права кредитора на випадок невиконання боржником зобов'язання, вживані тільки у випадках, коли це прямо передбачено законом або договором, прийнято іменувати забезпеченням виконання зобов'язань. Глава 23 Цивільного кодексу регулює відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням виконання зобов'язань. Слід відзначити два найважливіших моменту, що характеризують новий підхід, обраний
 4. § 2. Оренда
  права власності на об'єкт оренди до орендаря, а являє собою тимчасове (строкове) володіння і користування або тільки тимчасове користування. Разом з тим відповідно до ГК плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна, є його власністю. За загальним правилом, орендоване майно передається орендарю в його володіння і
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і інтереси банку як комерційної організації, що реалізує через відкриття та обслуговування розрахункових рахунків інших осіб свої власні цілі -
 6. § 8. Довірче управління майном
  права, різні об'єкти нерухомості. У подібній ситуації він має право передати за договором в тимчасове користування такі об'єкти за плату, наприклад, за договором оренди, за ліцензійним договором. Однак, якщо він не володіє достатнім досвідом і знаннями, плата за використання його майна може виявитися набагато нижче тих доходів, на які можна було б розраховувати. А так як надходження,
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  права, або з порушенням встановленого порядку, вкладник-громадянин може зажадати негайного повернення суми вкладу, сплати на неї процентів за ставкою рефінансування та відшкодування понад суму відсотків всіх заподіяних вкладникові збитків [20] . Якщо особою, яка діє без лицен-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998.
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  права на земельну ділянку, не може бути позивачем або відповідачем в суді, не несе відповідальності своїм майном, оскільки не має такого. Можна сказати, що селянське господарство - це не суб'єкт правових, та й економічних відносин, а форма господарювання, різновид господарської, точніше - сільськогосподарської діяльності. Закон виходить з того, що селянське господарство можуть
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г) судовий
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження, смерть, ім'я, прізвище (створення, ліквідація, фірмове найменування -
© 2014-2022  yport.inf.ua