Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Припинення авторського договору

. Підстави, умови та наслідки припинення авторського договору регламентовані як загальними положеннями цивільного законодавства (глава 26 ЦК), так і деякими спеціальними нормами авторського права.
Більшість авторських ліцензійних договорів припиняється в результаті закінчення терміну їх дії. Зазвичай за цей період сторони виконують свої обов'язки за договором, що відповідно до ст. 408 ГК виступає самостійною підставою припинення договірних зобов'язань. Але витікання терміну договору припиняє його дію і тоді, коли твір практично не використано замовником незалежно від того, якими причинами це викликано. Звичайно, сторони своєю додатковою угодою можуть продовжити термін дії договору, але якщо автор проти цього заперечує, договір припиняється. Авторський договір про відчуження прав припиняється з закінченням терміну дії авторських прав.
Авторський договір може передбачати можливість дострокового припинення його дії у зв'язку з відмовою користувача від подальшого використання твору. Наприклад, видавництво, яке опублікувало твір, може бути не зацікавлена в його перевиданні, хоча б згідно з договором могло робити це необмежену кількість разів у межах строку його дії. Письмову відмову видавництва від перевидання рівнозначний припинення договору і дає автору право розпорядитися твором на свій розсуд.
Авторський договір може бути припинений також за взаємною згодою сторін, у тому числі угодою про заміну одного зобов'язання іншим (зміна предмета договору, способів використання твору і т.д.).
Підставою припинення авторського договору може бути смерть автора або ліквідація юридичної особи, що виступав в якості користувача або набувача авторських прав. Смерть автора припиняє існуюче зобов'язання остільки, оскільки виконання, тобто створення і доопрацювання твору, не може бути здійснено без особистої участі самого автора. Якщо ж твір вже готове для використання, для припинення договору немає підстав.
У випадках, передбачених законом або договором, авторський договір може бути припинений за одностороннім заявою тієї чи іншої сторони у зв'язку з порушенням контрагентом умов договору. Так, відповідно до п. 5 ст. 1234 ЦК істотне порушення набувачем обов'язку виплатити правовласнику у встановлений договором про відчуження майнових прав термін винагороду колишній дає правовласнику право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав набувача виключного права та відшкодування збитків, якщо виключне право перейшло до його набувачеві. Якщо ж виключне право ще не перейшло до набувача, то при будь-якому, а не тільки істотному порушенні ним обов'язку сплатити у встановлений договором строк винагороду правовласник може відмовитися від договору в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору. Аналогічним чином вирішено в законі питання про односторонню відмову автора від авторського ліцензійного договору (п. 4 ст. 1237 ЦК) * (182).
Порядок припинення авторського договору за зазначеними і деяким іншим підставах спеціально авторським законодавством не врегульовано. Іноді, наприклад при закінченні терміну дії договору, це відбувається автоматично; в інших випадках оформляється особливим угодою сторін; в третьому - виробляється на основі заяви однієї із сторін і т.п. У разі якщо будь-яка зі сторін не згодна з розірванням договору або тим підставою, по якому вона виробляється, спір передається на розгляд суду.
Загальним наслідком припинення дії авторського договору є відпадання прав і обов'язків сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Припинення авторського договору "
 1. § 4. Авторські договори
  припинення авторського договору регламентовані як загальними положеннями цивільного законодавства (глава 26 ЦК), так і деякими спеціальними нормами авторського права. Більшість авторських ліцензійних договорів припиняється в результаті закінчення терміну їх дії. Зазвичай за цей період сторони виконують свої обов'язки за договором, що відповідно до ст. 408 ГК виступає
 2. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  припинення або дострокове виконання зобов'язання, боржником за яким є реорганізованих комерційна організація. При цьому кредитори вправі також вимагати відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням зобов'язання. Як і будь-яке право, право кредитора на дострокове припинення або виконання боржником зобов'язання може бути їм не реалізовано. У такому випадку місце
 3. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  припинення або виконання наявних зобов'язань з покладанням на нього всіх пов'язаних з цим збитків. Збільшення зареєстрованого статутного капіталу товариства не вимагає спеціального оповіщення про це контрагентів суспільства, проте дозволяється тільки після повної оплати всіма його учасниками своїх вкладів. Інша особливість товариства з обмеженою відповідальністю носить організаційний
 4. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  припиненням речових прав, віднесені і заставу в цілому (а не тільки іпотека), і оренда. Чи означає це, що право застави та право оренди, якщо їх об'єктом є підприємство в цілому як майновий комплекс - це речові права? Адже від відповіді на це питання може залежати вирішення по серйозному майновому спору в галузі комерційної діяльності. Видається, що, оскільки законодавець
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  припинення видаткових операцій за рахунком у межах, зазначених у документі про накладення арешту. Правом зупиняти операції по банківських рахунках підприємців наділені, наприклад, податкові органи. Так, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» начальник органу податкової поліції або його заступник вправі «. Зупиняти операції платників податків по рахунках
 6. § 8. Довірче управління майном
  припинення, якщо особисте виконання неможливо, а також можливість односторонньої відмови кожної зі сторін від договору. Однак, враховуючи, що однією зі сторін, як правило, є підприємець, то для керуючого це правило носить обмежений характер. Відмова від договору засновника управління або вигодонабувача не обмежується законодавцем якими умовами. При цьому норми
 7. § 9. Комерційна концесія
  припинення цих прав. Як відомо, патент на винахід діє протягом 20 років, рахуючи з дати надходження заявки в Патентне відомство; патент на промисловий зразок - протягом 10 років з тієї ж дати; патент на селекційне досягнення - залежно від сорту культури до 35 років з дати реєстрації результату селекції в Державному реєстрі селекційних досягнень;
 8. § 1. Загальні положення
  припинення зобов'язань на підставі акта державного органу та підпункті 3 п. 2 ст. 451 ГК про умови зміни договору. А в деяких захисних нормах називаються в одному ряду цивільні права та охоронювані законом інтереси громадянина чи юридичної особи, як наприклад, у ст. 13 ГК про визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого самоврядування. У лексиці
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  припиненню, оскільки дані права продовжують існувати самостійно. Інтерес власника полягає в сукупності правомочностей, проте вичерпний перелік даних правочинів не відомий. Своєрідний підхід англійського права до права власності привів до появи інституту довірчої власності (trust), призначеного для використання майна на користь третьої особи.
 10. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  припинення цивільних правовідносин. Норми цивільного права самі по собі не створюють суб'єктивних прав і обов'язків. Для того щоб на основі норми права виникло конкретне цивільне правовідношення, необхідно настання певних життєвих обставин. Виникнувши, цивільні правовідносини може змінюватися під впливом передбачених законом факторів, а то й зовсім припинитися.
© 2014-2022  yport.inf.ua