Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 4. Припинення доручення

Підстави припинення доручення. Говорячи про припинення доручення, законодавець має на увазі припинення права довірителя вимагати вчинення дій, що становлять предмет договору доручення, і кореспондуючий йому обов'язки повіреного. Оскільки ці право і обов'язок не є зобов'язальними, пряме застосування приписів гл. 26 ГК про припинення зобов'язань у даному випадку виключено. Однак деякі з приписів цієї глави про загальні підстави припинення зобов'язань тут можуть застосовуватися за аналогією. Так, обов'язок повіреного вчинити зазначені в договорі доручення дії (і кореспондуючі їй право довірителя) припиняється внаслідок її належного виконання (п. 1 ст. 408 ЦК), настання обставини, що викликає неможливість її виконання (п. 1 ст. 416 ЦК), а також ліквідації юридичної особи, що виступає в якості довірителя або повіреного (ст. 419 ЦК).
До спеціальних підставах припинення доручення відносяться скасування його довірителем і відмова повіреного від його виконання (абз. 2 і 3 п. 1 ст. 977 ЦК). Будучи одностороннім волевиявленням, яке повинно бути доведено до відома контрагента, скасування, так само як і відмова, набирає чинності з моменту, коли усне повідомлення про припинення доручення сприйнято іншою стороною або документ з вираженням волі до припинення надійшов у володіння адресата і можна очікувати, що він негайно ознайомиться зі змістом цього документа * (824).
Одностороннє волевиявлення про скасування або відмову служить засобом здійснення належного скасовує або відмовляється стороні регулятивного права на свою поведінку * (825). Як довіритель, так і повірений можуть скористатися цим правом у будь-який час. Угода про відмову від цього права мізерно (п. 2 ст. 977 ЦК).
У випадку договору про комерційне представництво сторона, що хоче припинити доручення, повинна повідомити про це іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів, якщо договором не передбачений більш тривалий термін (абз. 1 п. 3 ст. 977 ЦК). Зважаючи на відсутність у ЦК відповідної заборони учасник такого договору може вчинити волевиявлення про припинення з призначенням відкладального терміну, рівного строку, вказаному в абз. 1 п. 3 ст. 977 ГК або договорі. Якщо це відбувається, то окремого повідомлення про намір припинити доручення не потрібно.
При реорганізації юридичної особи, яка є комерційним представником, довіритель має право скасувати доручення без попереднього повідомлення (абз. 2 п. 3 ст. 977 ЦК).
Доручення може припинитися і за спеціальними підстав, перелічених в абз. 4 п. 1 ст. 977 ЦК: внаслідок смерті довірителя або повіреного, визнання будь-кого з них недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. З тієї обставини, що права і обов'язки по угоді, яку здійснюють повіреним від імені довірителя, повинні охоплюватися правоздатністю кожного із зазначених осіб, - з цієї обставини, зокрема, випливає, що при втраті статусу індивідуального підприємця довірителем, яка дала доручення про укладення договору простого товариства для здійснення підприємницької діяльності, або повіреним, який прийняв це доручення, вони не можуть виступати сторонами договору доручення. Тому з втратою ними такого статусу доручення також припиняється.
Наслідки припинення доручення. У разі належного виконання доручення та при його припиненні по більшості інших підстав повірений зобов'язаний без зволікання повернути довірителю довіреність, якщо зазначений у ній термін існування повноваження ще не закінчився. Крім того, коли це обгрунтовано угодою сторін або характером доручення, повірений, який виконав доручення хоча б частково, після його припинення повинен представити довірителю звіт з додатком виправдувальних документів (абз. 5 ст. 974 ЦК).
Якщо доручення припиняється до завершення його виконання, то довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному понесені ним при виконанні витрати, а у разі возмездного договору - також і сплатити йому обумовлену винагороду пропорційно виконаній роботі * (826). Виконання, вчинене повіреним після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про припинення доручення, не зобов'язує довірителя ні до відшкодування витрат, ні до сплати винагороди (п. 1 ст. 978 ЦК).
З припиненням доручення зазвичай припиняється і видане для його виконання повноваження. Але якщо ні колишній повірений, ні третя особа, з яким він зобов'язаний був вчинити правочин від імені колишнього довірителя, не знали і не повинні були знати про припинення доручення, то згідно з п. 2 ст. 189 ГК повноваження вважається непрекратівшімся: правові наслідки цієї угоди представника наступають в особі акредитуючої.
Скасування довірителем доручення, за яким повірений виступає в якості звичайного, а не комерційного представника, не дає повіреному права на відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок припинення доручення (п. 2 ст. 978 ЦК). Тому якщо таке доручення має БЕЗОПЛАТНО характер і скасовується до початку його виконання, повірений не має права стягнути з довірителя вказане в договорі винагороду.
Збитки, що виникли у довірителя в результаті відмови повіреного від виконання доручення за загальним правилом також не підлягають відшкодуванню. Але якщо довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси (наприклад, не може знайти нового повіреного, що володіє достатніми для виконання його доручення знаннями) або якщо повірений є комерційним представником, то довірителю прочитується домагання проти повіреного на відшкодування цих збитків (п. 3 ст. 978 ЦК).
У разі смерті або ліквідації повіреного його спадкоємці або ліквідатор зобов'язані сповістити довірителя про припинення доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти його речі і документи, і потім передати це майно довірителю (ст. 979 ЦК). Однак спадкоємці повіреного, до яких перейшло належало йому право утримання, можуть не передавати довірителю його речі до тих пір, поки він не вчинить на їх користь відповідне надання (наприклад, не сплатить понесені повіреним при виконанні доручення витрати або причитавшееся повіреному винагороду).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Припинення доручення "
 1. § 5. Доручення
  припинення договору до його виконання повірений зобов'язаний повернути доручення, термін якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних дій, передбачених договором Однак цей обов'язок не виникає,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  припинення належить дарувальнику вимоги і кореспондуючий йому обов'язки обдаровуваного і т.д. * (119) См: Enneccerus L., Lehmann H. Op. cit. S. 487. * (120) У ст. 1106 ЦК домагання, опосредующее зворотний перехід вимоги, неточно іменується "правом вимагати відновлення колишнього положення". Див: Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права.
 3. 1. Поняття договору доручення
  припинення договору. Регулюючи наслідки припинення договору в зазначених ситуаціях, Кодекс, зокрема, покладає певні обов'язки в разі смерті повіреного на його спадкоємців: вони повинні повідомити про факт смерті повіреного і вжити необхідних заходів для охорони інтересів довірителя. Німецьке цивільне укладення (ГГУ) було одним з перших кодифікаційних актів, в яких чітко
 4. 5.4. Договір доручення
  припинення договору доручення до його виконання без зволікання повернути довірителю довіреність, термін дії якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення. Основні обов'язки довірителя визначені у ст. 975 ГК РФ: видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних
 5. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  припинення їх повноважень. Глава муніципального освіти. Якщо роботу представницького органу очолює за посадою голова муніципального освіти, то він в частині організації роботи представницького органу місцевого самоврядування має повноваження, аналогічними повноваженням голови представницького органу, обраного депутатами зі свого складу. Глава муніципального
 6. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  припинення повноважень депутата, не відбулися вибори тощо) не має свого депутата у представницькому органі місцевого самоврядування. Тому депутат, беручи участь у роботі представницького органу, його структурних підрозділів, беручи участь у прийнятті рішень, повинен керуватися інтересами населення всього муніципального освіти, незважаючи на те що частина виборців не брала участі в
 7. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  припиненням повноважень міської Думи. Завдання Рахункової палати: аналіз обгрунтованості дохідних і видаткових статей проекту бюджету міста, організація і здійснення контролю за виконанням дохідних і видаткових статей бюджету міста (у тому числі цільових бюджетних фондів) за обсягами, структурою та цільовим призначенням; зовнішня перевірка звітів про виконання бюджету міста; контроль за
 8. § 2. Місцева адміністрація
  припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і глав місцевої адміністрації. Місцева адміністрація як виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти наділяється статутом муніципального освіти повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та правами для здійснення
 9. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  припинення повноважень депутатів; обрання та звільнення з посади виборних посадових осіб даного представницького органу; організація територіального громадського самоврядування та ін Акти посадових осіб представницького органу. Голова представницького органу муніципального утворення (у встановлених випадках заступник голови) видає розпорядження (іноді
 10. § 1. Правова природа муніципальної служби
  припинення муніципальної служби у зв'язку з виходом на пенсію муніципальний службовець вважається які у відставці і зберігає присвоєний йому кваліфікаційний розряд. Результати виконання муніципальним службовцям посадових інструкцій та доручень керівників органів місцевого самоврядування враховуються при проведенні конкурсу на заміщення посади муніципальної служби або включення до
© 2014-2022  yport.inf.ua