Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 2. Прийом на муніципальну службу, підстави її припинення

Прийом на муніципальну службу. Він здійснюється, як правило, у формі призначення, тобто укладення трудового договору з особою можливе тільки після видання уповноваженою посадовою особою наказу (розпорядження) про призначення на вакантну посаду. З громадянином після видання наказу (розпорядження) полягає або договір на невизначений термін (таким вважається договір без зазначення в ньому його терміну) або строковий трудовий договір на строк не більше п'яти років (якщо договір укладено на більший обмежений термін, він де-юре має розглядатися як укладений на невизначений строк).
На муніципальну службу має право діяти громадяни, які досягли 18-річного віку, володіють державною мовою РФ і відповідні кваліфікаційним вимогам. Надходження на муніципальну службу і заміщення посади муніципальної служби має здійснюватися, як правило, на конкурсній основі. Проте конкурс може не проводитися: при призначенні на інші муніципальні посади категорій "керівники", "помічники, радники", вищої і головною груп посад, призначення на які або звільнення з яких здійснюється посадовими особами місцевого самоврядування; при укладанні строкового службового договору; на окремі посади муніципальної служби, виконання посадових обов'язків з яким пов'язане з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, за переліком посад, що затверджується Президентом РФ. За рішенням органу місцевого самоврядування конкурс може не проводитися при призначенні на посади, які відносяться до групи молодших посад муніципальної служби.
Претендентові може бути відмовлено в допуску до участі в конкурсі у зв'язку з його невідповідністю кваліфікаційним вимогам за вакантною посадою, а також у зв'язку з обмеженнями, встановленими законодавством для вступу на муніципальну службу та її проходження. Претендент, не допущений до участі в конкурсі, має право оскаржити це рішення.
Для проведення конкурсу муніципальним правовим актом органу місцевого самоврядування утворюється конкурсна комісія. Склад комісії повинен виключати можливість виникнення конфлікту інтересів, що може вплинути на результати прийнятих комісією рішень. Положення про конкурс на заміщення вакантної посади муніципальної служби, що визначає порядок та умови його проведення, публікується в засобах масової інформації. Терміни та порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади муніципальної служби затверджуються нормативним правовим актом органу місцевого самоврядування.
Громадянин, що надходить на муніципальну службу, при укладенні контракту (договору) про проходження муніципальної служби та заміщення посади муніципальної служби чи муніципальний службовець при укладенні службового договору про заміщення посади муніципальної служби зобов'язується виконувати посадові обов'язки, дотримуватися вимог службової поведінки і діючі в органі місцевого самоврядування правила трудового розпорядку. У договорі передбачається відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання взятих на себе обов'язків і зобов'язань відповідно до законодавства. Забороняється вимагати від муніципального службовця виконання посадових обов'язків, не встановлених контрактом (договором). Контракт (договір) укладається у письмовій формі у двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами. Один примірник договору передається муніципальному службовцю, інший зберігається в його особовій справі в органі місцевого самоврядування. Договір укладається на основі акта органу місцевого самоврядування про призначення громадянина на посаду муніципальної служби.
Для осіб, вперше прийнятих на муніципальну службу, в тому числі і за конкурсом, а також для муніципального службовця при перекладі на посаду іншої групи чи іншого профілю встановлюється випробування (зі стажуванням) від трьох до шести місяців , а для молодших службовців - від одного до трьох місяців. У строк випробування не зараховується період, коли муніципальний службовець був відсутній на службі. При незадовільному результаті випробування муніципальний службовець може бути переведений за його згодою на колишню або іншу посаду, а при відмові від переведення звільнений з муніципальної служби. Якщо строк випробування закінчився, а муніципальний службовець продовжує службу, він вважається витримали випробування. Порядок і умови випробування встановлюються нормативними правовими актами муніципальних утворень відповідно до федеральним законодавством і законодавством суб'єктів РФ.
При вступі на муніципальну службу подаються такі документи: а) особиста заява вступника; б) документ, що засвідчує його особу; в) трудова книжка; г) документ про професійну освіту; д) довідка з органів державної служби про подання відомостей про майновий стан; е) інші документи, якщо це передбачено федеральним законодавством.
Припинення муніципальної служби. Спільними підставами припинення службових відносин є: 1) відставка службовця; 2) його звільнення; 3) визнання в установленому порядку безвісно відсутнім (ст. 42 ЦК України встановлює, що якщо протягом одного року в місці проживання особи немає відомостей про його місцеперебування, він може бути визнаний безвісно відсутнім судом за заявою зацікавлених осіб); 4) смерть службовця.
Муніципальний службовець має право на розірвання договору і звільнення з замещаемой посади муніципальної служби за власною ініціативою, попередивши про це керівництво органу місцевого самоврядування у письмовій формі за два тижні.
У разі, коли заява муніципального службовця про звільнення з замещаемой посади муніципальної служби за його ініціативою зумовлена неможливістю продовження ним виконання посадових обов'язків та проходження муніципальної служби, орган місцевого самоврядування зобов'язаний розірвати службовий договір у строк, зазначений у заяві муніципального службовця.
Договір може бути розірваний і за ініціативою органу місцевого самоврядування. Муніципальний службовець може бути звільнений з замещаемой посади муніципальної служби у випадках:
1) невідповідності муніципального службовця замещаемой посади внаслідок: стану здоров'я (відповідно до медичного висновку), недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації;
2) неодноразового невиконання муніципальним службовцям без поважних причин посадових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;
3) одноразового грубого порушення муніципальним службовцем посадових обов'язків: а) прогулу (відсутності на робочому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом службового дня), б) появи на службі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння; в) розголошення охоронюваної федеральним законом таємниці (державної, службової або іншої), що стала відомою муніципальному службовцю в зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків; г) вчинення за місцем служби розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого на застосування адміністративних стягнень; д) порушення вимог щодо охорони професійної службової діяльності (охорони праці), якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на службі, аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;
4) вчинення винних дій муніципальним службовцям, безпосередньо обслуговуючим грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку органу місцевого самоврядування або посадової особи;
5) вчинення муніципальним службовцям грубого порушення вимог службового поведінки;
6) прийняття необгрунтованого рішення муніципальним службовцям, що заміщає посаду муніципальної служби категорії "керівники", і т.д.
Конкретний перелік підстав звільнення встановлюється законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Прийом на муніципальну службу, підстави її припинення "
 1. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  прийом виборців, налагоджувати роботу в округах, готувати проекти рішень і т.д. Встановлений термін повноважень депутата не може бути змінений протягом поточного терміну повноважень, якщо інше не передбачено Федеральним законом, а також за винятком випадків дострокового припинення повноважень. Питання про початок і закінчення терміну повноважень депутатів має суто практичний характер, а тому
 2. § 2. Місцева адміністрація
  прийом громадян та представників організацій з питань, віднесених до її відання; здійснює в установленому порядку зовнішньоекономічну діяльність. За рішенням міської Ради адміністрація може здійснювати інші повноваження, не віднесені до компетенції інших органів місцевого самоврядування. Аналогічний набір повноважень можна зустріти і в статутах інших муніципальних утворень.
 3. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  прийом, переклад і звільнення працівників апарату; створення робочих груп з підготовки питань для розгляду представницьким органом, вирішення житлових, організаційно-технічних та інших питань для муніципальних службовців апарату. Акти глави муніципального освіти. Глава муніципального освіти в межах своїх повноважень, встановлених статутом муніципального освіти і рішеннями
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  прийом дозволяє суспільству вирішити відразу два важливі завдання: залучити необхідні йому додаткові фінансові ресурси і збільшити розмір статутного капіталу на суму випущених облігацій. Договір державної позики - ст. 817 ГК, за допомогою якого Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти залучають вільні грошові ресурси інших осіб. Емітентом облігацій від
 5. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  прийоми економічної розвідки і промислового шпигунства. [8] У свою чергу підприємці в порядку превентивної самозахисту змушені виробляти засоби захисту і постійно вдосконалювати технічні засоби, що перешкоджають несанкціонованому доступу до джерел інформації. [9] Необхідність захисту ділової репутації індивідуального підприємця виникає у випадках поширення
 6. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  прийом і облік векселів, а також прийом платіжних та розрахункових документів для виконання є самостійними банківськими операціями, що мають мало спільного з інкасацією готівкових грошових коштів. У сфері безготівкових розрахунків комерційні банки здійснюють розрахункові операції за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку. Готівкові і
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  прийомі приймає правління кооперативу і це рішення має бути затверджене спостережною радою чи загальними зборами кооперативу (ст. 15 Закону) Членство є основою всіх внутрішньокооперативних відносин: саме на основі членства виникають всі правовідносини в цієї організації: на членство засноване право на участь в управлінні діяльністю кооперативу, на членстві засноване право
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  прийомку від сільськогосподарських організацій (за їх згодою) знаходяться на їх балансі об'єктів соціальної сфери. При цьому органи місцевого самоврядування забезпечують безперебійне функціонування шкіл, будинків культури, медичних установ та інших соціальних об'єктів. Витрати на утримання об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, що залишилися у веденні сільськогосподарських організацій,
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  прийнятним використовувати в російській версії Хартії в якості перекладу "local authorities" і "collectivites locales" поняття "місцеве співтовариство". --- Замотаєв А.А. Місцеве самоврядування як елемент державного устрою / / Відомості Верховної Ради. 1996. N 6. У будь-якому випадку слід пам'ятати про те, що Хартія містить лише мінімальні гарантії місцевого
 10. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  прийому в члени організації та виходу з неї (якщо організація має членство), джерела формування майна, порядок внесення змін до установчих документів, порядок використання майна при ліквідації та інші положення відповідно з законом. Установчі документи юридичної особи можуть містити й інші відомості крім тих, про які Закон говорить прямо. Предмет і цілі
© 2014-2022  yport.inf.ua