Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин. Цивільне право. У 2-х частинах. Частина 2, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1. Створення однакової європейської системи договірного права


Та обставина, що в країнах Європейського союзу національні системи договірного права володіють помітними відмінностями, не перешкоджає утвердженню тенденції до створення однакової європейської системи договірного права. Найбільш яскравим результатом, відбиваючим цю тенденцію, виступають Принципи, розроблені Комісією за європейським договірного права.
Закріплюються ними положення, що відносяться до порядку укладання договорів, наслідків їх порушення і засобів правового захисту, в значній частині збігаються з тими, які для аналогічних випадків містяться у Віденській конвенції 1980 р. про договори міжнародної купівлі- продажу товарів.
Працюючи над проектом Принципів, Комісія, використовуючи методи порівняльного права, прагнула враховувати ті положення національних систем приватного права, які заслуговували втілення в праві ЄС. Прикладом такого підходу Ole Lando вважає положення Принципів, що стосуються повноважень агентів, - вони були сформульовані на базі німецькій концепції Vollmacht "*".
---
"*" Principles of European Contract Law, Part I: Performance, Non-performance and Remedies. Ed. by Lando O. and Beale. 1995.
До числа основоположних ідей, покладених в основу Принципів, розробники відносять наступні.
1. Обіцянка, виражене учасником договірного відносини, володіє зв'язує силою. Такий погляд на обіцянку випливає із загального початку договірного права, який передбачає обов'язковість угоди для уклали його сторін, - pacta sunt servanda. Воно означає, що стороні договору повинна бути забезпечена можливість покладатися на виконання контрагентом прийнятих на себе обов'язків. Це початок договірного права підтримується всіма національними правопорядками в ЄС і відображено в ст. 1-102 Принципів, яка закріплює свободу договору, а також у ст. 6-111, яка зобов'язує сторону договору до виконання обов'язків навіть у тому випадку, коли виконання стає більш обтяжливим для неї, ніж передбачалося в момент ув'язнення.
2. Інший важливий становище Принципів, яке демонструє зобов'язує значення обіцянки, стосується наміру учасників юридично зв'язати себе договором. Правопорядки всіх країн - учасниць ЄС сходяться в тому, що без такого наміру угода не перетворюється на справжній договір. Більше того, така угода повинна бути досягнута за умовами (пунктам), сформульованим з достатньою визначеністю. Саме такий підхід закріплений у ст. 2-101 Принципів.
При визначенні відповідності волевиявлення сторони договору її дійсному наміру (волі) традиційно виникає питання про те, чому належить віддавати перевагу - волі або волевиявленню. Цивільному праву Німеччини, Голландії та скандинавських країн, наприклад, властиво надавати значення не тому, що передбачала сторона, а лише тому, що вона реально висловила в договорі: "люди пов'язують себе словами, а не думками". Саме такий підхід сприйнятий ст. 1-102 Принципів, яка констатацію наміру сторони юридично зв'язати себе договором ставить у залежність від того, наскільки ясним цей намір уявлялося контрагенту з її заяв чи поведінки. Названа стаття закріплює для цього критерій "розумних очікувань" особи, до якої звернене волевиявлення.
По суті, цей підхід поширює принцип bona fide на ведення переговорів про укладення договору.
Цей же принцип покладено ст. 2-302 в основу правил про повноваження представників: такі повноваження можуть бути прямо виражені або подразумеваеми залежно від фактичних обставин. Так, особа визнається наділеним повноваженнями представника, якщо заяви або поведінку акредитуючої спонукали розумно діючих третіх осіб сумлінно вважати, що представник отримав від подається необхідні повноваження.
3. Форма договору і підстава договору. У країнах, цивільне право яких побудовано на суворому дотриманні римському праву, в числі умов дійсності договору прийнято виділяти полегшення його в письмову форму, а також наявність causa - підстави договору. Однак цивільне право Німеччини та скандинавських країн не передбачає спеціальних положень про форму та підставі договору як обов'язкових передумов його дійсності. З цієї причини розробники Принципів з Комісії за європейським договірного права віддали перевагу більш ліберальні підходи до даного питання.
Вони відійшли не тільки від строгих правил щодо форми та підстави, а й від властивого договірному праву Англії та Ірландії правила про "зустрічному задоволенні" - consideration, виконуючому в common law приблизно ту ж роль, що causa - в континентальній системі права. Згідно з ученням про consideration навіть цілком серйозне обіцянку, прийняте особою, якій воно адресовано, не створює юридичних наслідків до тих пір, поки це останнє не здійснить замість якої-небудь дії або не пообіцяє його вчинити.
Комісія відмовилася закріпити в Принципах положення про "зустрічному задоволенні": до ст. 2-101 прямо вказується, що договір вважається укладеним, "якщо сторони висловили намір юридично зв'язати себе і досягли достатнього згоди без яких би то не було інших вимог". Тим самим було закріплено правило, згідно з яким дійсність договору не залежить від його форми, наявності підстави або зустрічного задоволення.
4. Оферта і акцепт. Німецьке цивільне право вважає оферту зв'язує оферента з моменту, коли вона досягає свого адресата. У праві скандинавських країн таким моментом вважається момент, коли адресат стає обізнаним про її зміст.
Після цього оферта набуває властивість безвідкличну: відкликати її не можна, якщо тільки сам оферента не попередить адресата про можливість її відкликання. Оскільки такий же підхід закріплений у ст. 16 Віденської конвенції ООН про міжнародну купівлю-продаж товарів, розробники Принципів вирішили наслідувати йому і закріпили засноване на ньому правило в ст. 2-201, забезпечивши його, однак, деякими винятками.
Перше з них стосується випадків, коли оферта містить вказівку про свою безвідкличну або вказує термін, протягом якого оферент буде чекати її акцептування. Такі вказівки створюють у адресатів очікування безвідкличну отриманої оферти, яке заслуговує правового захисту.
Інше відноситься до випадків, коли, незважаючи на відсутність таких вказівок, одержувач оферти мав розумні підстави покладатися на її безвідкличного і діяв згідно такого подання. У цих випадках оферта також вважається безвідкличної. Так, якщо субпідрядник направляє підряднику оферту, на підставі якої останній вступає в підрядні торги, субпідрядник не мають права відкликати оферту.
5. Відступ Принципів від деяких положень Віденської конвенції 1980 Слідуючи в цілому в руслі приписів ст. 16 Віденської конвенції, Принципи відступають від них в одному досить важливому випадку.
Названа стаття Конвенції встановлює, що оферта, яка вказує на свою безвідкличність допомогою згадки певного терміну очікування акцепту чи іншим чином, не підлягає відкликанню. Таке правило може бути витлумачено в тому сенсі, що закріплення в оферті деякого періоду часу для очікування акцепту перетворює її в безвідкличну.
Тим часом подібне тлумачення не є одностайним. Ще в період обговорення проекту Конвенції делегати з країн загального права заперечували проти того, щоб призначення терміну для очікування акцепту вважалося автоматичним перетворенням оферти в безвідкличну, на чому наполягали представники континентально-правової доктрини.
Розробники Принципів визнали, що формулювання названої статті породжує юридичну невизначеність, не усуває відсиланням до критерію розуміння одержувачем оферти намірів оферента, і відмовилися слідувати йому. У ст. 2-103 (3) Принципів вони вважали за краще вказати на те, що відгук оферти не має сили, якщо для її акцептування був встановлений певний термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Створення однакової європейської системи договірного права "
 1. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  створені Цивільні кодекси Японії, Китаю, Греції, деяких латиноамериканських країн, а також Росії. Таким чином, основне завдання юриста романо-германської правової системи - підвести конкретний випадок під дію тієї чи іншої норми позитивного права. Окремі закони створюються і застосовуються як підлеглі кодексу. Звичай як джерело права в континентальній системі відіграє незначну
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  створення, ліквідація, фірмове найменування - для юридичної особи), адреса, національність, майно. В системі загального права відсутній розподіл на право-і дієздатність - використовується єдиний термін "правосуб'єктність" (legal capacity). Проте в судовій практиці та юридичній літературі набули поширення поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  створення всіх без виключення цивільно-правових норм, які можуть входити до складу різних за профілем та спрямованості законів. Він, скоріше, мав на меті передати на федеральний рівень створення тільки тих нормативних правових актів, які переважно містять норми цивільного права, що якраз і характерно для Цивільного кодексу та для прийнятих відповідно до нього інших
 4. 2.3 . Міжнародні договори
  створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності від 12 березня 1993 р.; Договір про створення Економічного союзу від 24 вересня 1993 р.; Угода про статус Економічного суду СНД від 6 липня 1994 ; Конвенцію про захист прав інвесторів від 28 березня 1997 р. і ряд інших. Значний пласт міжнародно-правових джерел МПП складають двосторонні договори. Їх
 5. 8.2. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічних угод
  створення єдиного правового режиму угод міжнародної купівлі-продажу товарів. Вона носить універсальний і компромісний характер, оскільки в ній враховані принципи та інститути різних правових систем, а також прийняті до уваги інтереси країн щодо встановлення нового міжнародного економічного порядку. Конвенція поширюється на договори купівлі-продажу товарів між сторонами,
 6. 2. Договірні умови
  створене з волі, отже, "за бажанням" однієї зі сторін. Про стійкість оспорюваної точки зору можна судити з того, що і в останньому за часом його видання підручнику цивільного права автор відповідної голови (Н.Д. Єгоров), висловивши ряд вельми цікавих, хоча і не безперечних, на наш погляд, міркувань щодо класифікації договірних умов, використовує всі ті ж вихідні
 7. 1. Походження та розвиток банківських розрахунків
  створення єдиної системи міжбанківських розрахунків. Початок цьому процесу було покладено у ХVIII ст. в Англії. Так, Г.Ф. Шершеневич вказував: "Інший характер носить банківський розрахунок, що виник у другій половині ХVIII століття і отримує в даний час все більшого розвитку. У 1775 році, за взаємною згодою декількох лондонських банків, заснований був Banker's Clearing-House, призначенням якого
 8. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  створення шляхом укладення одного або декількох міжнародних договорів загальних правил міжнародного приватного права для забезпечення однакового вирішення при виникненні колізій цивільного і кримінального законодавства різних держав ". Інститут міжнародного права 5 вересня 1874 схвалив Резолюцію про корисність загальної угоди про однакових правилах міжнародного приватного
 9. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  створенні в 1966 р. Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) і в прийнятті значного числа міжнародних конвенцій з питань міжнародного обміну товарами і послугами. Успішний розвиток цього процесу дозволило спочатку на рівні наукової концепції, а потім і на рівні реальної практики виділити особливу галузь права - право міжнародної торгівлі, яке характеризується тим, що
 10. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  створеними для цього органами чи міжнародними організаціями (наприклад, прийняття на основі Типового закону про міжнародному комерційному арбітражі національних законів з цього питання), 4) підкреслюється значення застосування міжнародних торгових звичаїв, які в окремих сферах міжнародного спілкування, таких, як торговельне мореплавство, міжнародні розрахунки, досить широко застосовуються.
© 2014-2022  yport.inf.ua