Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей

(введена Федеральним законом від 23.07.2010 N 172-ФЗ)
1. Виробництво дізнання по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено групі дознава-телей, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи.
2. Рішення про виробництво дізнання групою дізнавачів, про зміну її складу приймає начальник органу дізнання. У по-становленні повинні бути перераховані всі дізнавачі, яким доручено виробництво дізнання, в тому числі вказується, який доз-наватель призначається керівником групи дізнавачів. До роботи групи дізнавачів можуть бути притягнуті посадові особи ор-ганів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Склад групи дізнавачів оголошується підозрюваному, обвіняемо-му.
3. Керівник групи дізнавачів приймає кримінальну справу до свого провадження, організовує роботу групи дізнавачів, керує діями інших дізнавачів, становить обвинувальний акт.
4. Керівник групи дізнавачів приймає рішення про:
1) виділення кримінальних справ в окреме провадження в порядку, встановленому статтями 153 - 155 цього Кодексу;
2) припинення кримінальної справи повністю або частково;
3) зупинення або відновлення провадження у кримінальній справі;
4) письмовому повідомленні про підозру у вчиненні злочину;
5) притягнення особи як обвинуваченого і про обсяг пред'явленого йому обвинувачення;
6) напрямку обвинуваченого в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва відповідно судово-медичної, судово-психіатричної експертизи, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 цього Кодексу;
7) порушення перед прокурором клопотання про продовження строку дізнання;
8) порушенні за згодою прокурора перед судом клопотання про обрання запобіжного заходу , а також про провадження слідчих та інших процесуальних дій, передбачених частиною другою статті 29 цього Кодексу.
5. Керівник та члени групи дізнавачів вправі брати участь у слідчих діях, вироблених іншими дізнавачами, особисто проводити слідчі дії і приймати рішення у кримінальній справі в порядку, встановленому цим Кодексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей "
 1. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
 2. Стаття 226.6. Термін дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі має бути закінчено в строк, що не перевищує 15 діб з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі. У цей термін включається час з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі до дня направлення кримінальної справи прокурору з обвинувальним постановою. 2. У випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 226.7
 3. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008
  Пропонований Підручник підготовлено професорсько-препода-вательскій колективом кафедри кримінального права Московської державної юридичної академії за інформаційної підтримки довідково-пошукової системи КонсультантПлюс. Він відображає стан кримінального законодавства та враховує з-трансформаційних змін і доповнення, внесені до Кримінального кодексу РФ Федеральним законом від 13 травня 2008 р. № 66-ФЗ.
 4. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008
  Пропонований Підручник підготовлено професорсько-препода-вательскій колективом кафедри кримінального права Московської державної юридичної академії за інформаційної підтримки довідково-пошукової системи КонсультантПлюс. Він відображає стан кримінального законодавства та враховує з-трансформаційних змін і доповнення, внесені до Кримінального кодексу РФ Федеральним законом від 8 квітня 2008 р. № 43-ФЗ.
 5. Стаття 41. Дізнавач
  1. Повноваження органу дізнання, передбачені пунктом 1 частини другої статті 40 цього Кодексу, покладаються на дізнавача начальником органу дізнання або його заступником. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Не допускається покладання повноважень з проведення дізнання на ту особу, яка проводила або проводить по даній карного справі оперативно-розшукові заходи. 3.
 6. Стаття 223. Порядок і строки дізнання
  (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 1. Попереднє розслідування у формі дізнання провадиться в порядку, встановленому главами 21, 22 і 24 - 29 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою. 2. Дізнання проводиться у кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 3. Дізнання
 7. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  Після винесення постанови про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах,
 8. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
  Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення твору для здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення, для провадження дізнання, попереднього слідства чи здійснення судочинства в обсязі, виправданому цієї
 9. Стаття 158.1. Відновлення кримінальних справ
  (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Відновлення втраченого кримінальної справи або його матеріалів проводиться за постановою керівника слідчого органу, начальника органу дізнання, а в разі втрати кримінальної справи або матеріалів у ході судового провадження - за рішенням суду, який направляється керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання для
 10. § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  Згідно ч. 1 ст. 75 КК особа, яка вперше вчинила злочин-ня невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо після скоєного воно добро-вільно з'явилася з повинною, сприяло розкриттю переступив-лення, відшкодував заподіяну шкоду або іншим чином Загл-діло шкоду, заподіяну в результаті злочину, і внаслідок діяльного каяття перестало
 11. Примус до дачі показань (ст. 302 КК).
  Вдосконалені-ним об'єктом злочину є права і законні інте-си особистості. Потерпілими від злочину кримінальний закон називає підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта і спеціаліста2. 1 Є й інші думки щодо суб'єкта даного злочини ня. Так, цим суб'єктом вважають суддю, прокурора, слідчого і дізнання-вателя (див.: Коментар до Кримінального
 12. Стаття 29. Повноваження суду
  1. Тільки суд правомочний: 1) визнати особу винною у вчиненні злочину і призначити йому покарання; 2) застосувати до особи примусові заходи медичного характеру відповідно до вимог глави 51 цього Кодек-са; 3) застосувати до особи примусові заходи виховного впливу відповідно до вимог глави 50 цього Ко -дексу; 4) скасувати або змінити рішення, прийняте
 13. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 14. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 15. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб, які вчинили одне або декілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах. 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 16. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. 1.1. Дізнання проводиться в загальному порядку або у скороченій формі. (Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 2. Виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини пах, зазначених у частині третій цієї
© 2014-2022  yport.inf.ua