Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації", 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 12. Пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я

Коментар до статті 12
Дана стаття розкриває зміст принципу пріоритету профілактики у сфері охорони здоров'я. Основними напрямами реформи охорони здоров'я є питання не тільки оптимізації управління, раціонального використання обмежених фінансових і матеріальних ресурсів, реструктуризації системи лікувально-профілактичної допомоги населенню, але й правового захисту пацієнтів.
У всьому світі при виборі форм і методів проводяться в охороні здоров'я перетворень виходять з потреб населення в медичній допомозі, з економічних можливостей суспільства щодо задоволення цих потреб. Довгий час вважалося, що рівень медичної допомоги в країні тим вище, чим значніше витрати на розвиток охорони здоров'я. Дане положення в значній мірі втратило значення з початку 1960-х років, і були потрібні нові підходи та концепції розвитку медичної допомоги. Серед таких нових концепцій - два напрямки розвитку, на базі яких будувалася сучасна система охорони здоров'я в більшості розвинених країн.
Перша концепція (факторів ризику) припускає, що здоров'я залежить не тільки від охорони здоров'я, але і від способу та умов життя з їх громадськими та індивідуально-поведінковими особливостями, а також стану навколишнього середовища. Надалі цей напрямок виросло в стратегію зміцнення здоров'я та профілактики хвороб, яка в багатьох країнах реалізується у вигляді рекомендованої ВООЗ програми "Здоров'я для всіх".
Друга концепція була пов'язана з необхідністю підвищення ефективності служб охорони здоров'я, що відповідало переходу від екстенсивного розвитку охорони здоров'я до інтенсивного (1).
---
(1) Дзвонів Г.Р. Коментар законодавства про медичне обслуговування населення / / УПС.
Як видається, саме профілактика захворювань і активна роль в них конкретного індивіда є одним з основних напрямків концептуальної ідеї розвитку охорони здоров'я в найближчій перспективі. Такий стратегічний орієнтир в якості новації знайшов відображення також у ст. 27 Закону, присвяченій обов'язків громадян у сфері охорони здоров'я, і розвиває положення названого принципу.
Слід зазначити, що цей принцип був закріплений в якості одного з головних в Основах законодавства 1993 р. (ст. 2) і звучав як "пріоритет профілактичних заходів у галузі охорони здоров'я громадян". В цілому конструктивна частина назви даного принципу в коментованому Законі змінилася незначно і не змінює його смислового навантаження.
Як визначалося, принципом пріоритетності профілактичних заходів у галузі охорони здоров'я громадян відповідають такі з перерахованих вище обов'язків, як попередження епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьба з ними (1).
---
(1) Путіло Н.В. Коментар до Основ законодавства України про охорону здоров'я громадян (постатейний). М.: Юстицинформ, 2003.
Одним з принципових міжнародних документів у даній сфері є Європейська соціальна хартія (Турин, 1961). Право на охорону здоров'я в цій Хартії позначено як право кожної людини на користування всіма засобами, що сприяють досягненню ним найкраще можливого для нього стану здоров'я (п. 11 ч. 1), і роль профілактичних заходів у досягненні кінцевого результату тут досить велика.
Все ж пріоритети зазначеного міжнародного документа зміщені в бік активної участі людини у збереженні його здоров'я і певного сприяння йому в цьому з боку держави. Отже, основний нормативний посил зводиться до відповідальної поведінки індивіда, який несе повну відповідальність за стан свого здоров'я.
Проте роль публічних суб'єктів у вирішенні цих питань не повинна бути принижена, оскільки ст. 11 Хартії вимагає від держави для забезпечення ефективної реалізації права на охорону здоров'я самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями здійснювати необхідні заходи, спрямовані на ліквідацію, наскільки це можливо, причини захворювань; запобігати у міру можливості епідемії, інші хвороби, а також нещасні випадки .
Російська правова система, сприймаючи ці постулати, враховує перш за все публічні інтереси у сфері забезпечення охорони здоров'я громадян. Це, в свою чергу, є підставою активізації діяльності держави у рамках забезпечення профілактичних заходів.
При визначенні переліку профілактичних заходів законодавець спирався на визначення профілактики, яке охоплює коло конкретних напрямів, необхідних для вирішення профілактичних завдань.
Відзначимо ще раз, що профілактика - комплекс заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я та включають формування здорового способу життя, попередження виникнення та (або) розповсюдження захворювань, їх раннє виявлення, виявлення причин і умов їх виникнення і розвитку, а також спрямованих на усунення шкідливого впливу на здоров'я людини факторів середовища її проживання (ст. 2 Закону).
Отже, з метою реалізації пріоритету профілактики реалізуються наступні профілактичні напрямки.
1. Розробка і реалізація програм формування здорового способу життя, в тому числі програм зменшення споживання алкоголю і тютюну, попередження та боротьби з немедичною споживанням наркотичних засобів і психотропних речовин.
Формування здорового способу життя - це комплекс заходів, спрямованих на збереження здоров'я; пропаганду здорового способу життя; мотивування громадян до особистої відповідальності за своє здоров'я; розробку індивідуальних підходів щодо формування здорового способу життя; боротьбу з факторами ризику розвитку захворювань; просвітництво та інформування населення про шкоду вживання тютюну та зловживання алкоголем; запобігання соціально значущих захворювань; збільшення тривалості активного життя.
На федеральному рівні одним з основних документів в розглянутій сфері є Концепція демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 року (затверджена Указом Президента РФ від 09.10.2007 N 1351 (1)).
---
(1) Указ Президента РФ від 09.10.2007 N 1351 "Про затвердження Концепції демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 року" / / СЗ РФ. 2007. N 42. Ст. 5009.
Як основні завдання демографічної політики Російської Федерації на період до 2025 р. Концепція передбачає збереження і зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості активного життя, створення умов і формування мотивації для ведення здорового способу життя, істотне зниження рівня захворюваності соціально значущими і представляють небезпеку для оточуючих захворюваннями, поліпшення якості життя хворих, що страждають хронічними захворюваннями, та інвалідів.
Рішення задач по зміцненню здоров'я населення, істотного зниження рівня соціально значущих захворювань (1), створенню умов і формуванню мотивації для ведення здорового способу життя включає:
--- ---
(1) Постановою Уряду РФ від 10.05.2007 N 280 затверджена Федеральна цільова програма "Попередження та боротьба із соціально значущими захворюваннями (2007 - 2012 роки)" (ред. від 06.04.2011).
Формування у різних груп населення, особливо у підростаючого покоління, мотивації для ведення здорового способу життя шляхом підвищення інформованості громадян через засоби масової інформації про вплив на здоров'я негативних факторів і можливості їх попередження, залучення до занять фізичною культурою , туризмом і спортом, організації відпочинку та дозвілля незалежно від місця проживання, а також розробку механізмів підтримки громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення здоров'я населення;
розробку заходів, спрямованих на зниження кількості споживаного алкоголю, регулювання виробництва, продажу і споживання алкогольної продукції, здійснення в освітніх установах профілактичних програм, спрямованих на недопущення споживання алкоголю та тютюнових виробів дітьми та підлітками;
створення ефективної системи профілактики соціально значущих захворювань, попередження факторів їх розвитку.
Відповідні заходи є пріоритетними для розвитку країни та її майбутнього і реалізуються, як правило, у відповідних програмах, прийнятих на регіональному рівні. При цьому передбачається можливість субсидування фінансування заходів, спрямованих на формування здорового способу життя у населення Російської Федерації, включаючи скорочення споживання алкоголю і тютюну. Основна умова для отримання субсидії - наявність затвердженої уповноваженим органом виконавчої влади суб'єкта РФ регіональної програми з формування здорового способу життя (1).
---
(1) Постанова Уряду РФ від 31.12.2010 N 1237 "Про фінансове забезпечення заходів, спрямованих на формування здорового способу життя у населення Російської Федерації, включаючи скорочення споживання алкоголю і тютюну" / / Відомості Верховної. 2011. N 2. Ст. 398.
Програмні документи відповідного напряму, як зазначено, приймаються на рівні суб'єктів РФ. Так, зокрема, в Ульянівській області урядом затверджено комплексну програму "Формування здорового способу життя сердь населення Ульяновської області на 2011 - 2013 роки" (1).
---
(1) http://www.ulgov.ru/society/zosh/
Цікавий нормотворчий досвід Кіровської області, де реалізація позначених заходів йде відразу ж за кількома предметним напрямами. Так, постановою уряду Кіровської області від 20.07.2010 N 59/327 (1) затверджена обласна цільова програма "Комплексні заходи протидії немедичного споживання наркотичних засобів та їх незаконному обігу в Кіровській області" на 2011 рік.
---
(1) Постанова уряду Кіровської області від 20.07.2010 N 59/327 "Про затвердження обласної цільової програми" Комплексні заходи протидії немедичного споживання наркотичних засобів та їх незаконному обігу в Кіровській області "на 2011 рік" / / http://www.ako . kirov.ru.
В рамках обласної цільової програми:
придбано обладнання для вдосконалення процесу проведення лікувальних заходів пацієнтам-наркоманам на базі обласного державної установи охорони здоров'я "Кіровський обласний наркологічний диспансер";
створені окремі підрозділи для лікування дітей та підлітків і наркоманів на базі обласного державної установи охорони здоров'я "Кіровський обласний наркологічний диспансер";
придбано лабораторне обладнання для виявлення наркотиків в організмі людини;
організовано роботу профільних змін для підлітків з девіантною поведінкою під час шкільних канікул у спортивних та військово-спортивних таборах, таборах праці та відпочинку;
розроблені і виготовлені методичні посібники, засоби наочної агітації з профілактики наркоманії для освітніх установ області, проведено конкурс творчих робіт старшокласників, придбаний відеофільм з проблем токсикоманії та наркоманії.
У свою чергу, з метою зниження вживання алкоголю і зниження алкогольної залежності у населення Постановою уряду Кіровської області від 19.04.2011 N 100/133 (1) затверджена обласна цільова програма "Зниження масштабів зловживання алкогольною продукцією і профілактика алкоголізму серед населення Кіровської області "на 2011 - 2013 рр..
---
(1) Постанова уряду Кіровської області від 19.04.2011 N 100/133 "Про затвердження обласної цільової програми" Зниження масштабів зловживання алкогольною продукцією і профілактика алкоголізму серед населення Кіровської області "на 2011 - 2013 роки" (ред. від 18.10.2011) / / Кіровська правда. 2011. N 50 - 51 (24902).
Одним з інструментів реалізації відповідних програм є центри здоров'я для дорослого населення щодо формування здорового способу життя у громадян РФ, включаючи скорочення споживання алкоголю і тютюну, Вимоги до створення та діяльності яких врегульовані Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 19.08. 2009 N 597н (1).
---
(1) Наказ Міністерства охорони здоров'я Росії від 19.08.2009 N 597н "Про організацію діяльності центрів здоров'я з формування здорового способу життя у громадян Російської Федерації, включаючи скорочення споживання алкоголю і тютюну" (ред. від 26.09.2011) / / Російська газета. 2009. N 183 (опублікований без додатків).
Центр здоров'я є структурним підрозділом лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) охорони здоров'я державної та муніципальної систем охорони здоров'я і оснащується відповідним обладнанням.
Структура центру здоров'я затверджується керівником ЛПУ, у складі якого організовано центр здоров'я. У структуру центру здоров'я рекомендується включати кабінети лікарів, що пройшли тематичне удосконалення з формування здорового способу життя та медичної профілактики; кабінет медичної профілактики; кабінет гігієніста стоматологічного; офтальмологічний кабінет; кабінет тестування на апаратно-програмному комплексі; кабінети інструментального та лабораторного обстеження; кабінет (зал) лікувальної фізкультури; школи здоров'я.
  Слід відзначити також, що відповідні програми розробляються і приймаються в суміжних з Росією державах як загальнодержавних (національних). Так, свого часу Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 26.10.2001 N 1533 була схвалена Державна програма з формування здорового способу життя населення Республіки Білорусь на 2002 - 2006 роки. У свою чергу, в Республіці Казахстан прийнята програма Уряду від 30.06.1999 N 905 "Комплексна програма" Здоровий спосіб життя ", яка визначає стратегічні довгострокові пріоритети країни у сфері охорони здоров'я громадян на період до 2030 р.
  2. Здійснення санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів. Відповідно до Федерального закону "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" санітарно-протиепідемічні (профілактичні) заходи - організаційні, адміністративні, інженерно-технічні, медико-санітарні, ветеринарні та інші заходи, спрямовані на усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища проживання , запобігання виникнення і поширення інфекційних захворювань і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідацію (ст. 1).
  Основне призначення таких заходів - забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та конституційних прав громадян на охорону здоров'я і сприятливе навколишнє середовище. В силу їх важливості та значущості для здоров'я населення організація і проведення санітарно-протиепідемічних заходів є частиною соціальної політики держави. Зважаючи на це вони підлягають включенню в розроблювані федеральні цільові програми охорони та зміцнення здоров'я населення, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.
  Законодавець в гол. IV Закону встановлює загальний перелік профілактичних заходів, до яких відносяться:
  санітарна охорона території РФ;
  обмежувальні заходи (карантин);
  виробничий контроль;
  заходи відносно хворих на інфекційні захворювання;
  медичні огляди;
  профілактичні щеплення;
  гігієнічне виховання і навчання громадян.
  Проте конкретні профілактичні заходи залежно від суб'єкта, їх здійснює, досить різні. Так, Статутом внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації, затвердженим Указом Президента РФ від 10.11.2007 N 1495 (1), як санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів передбачаються дотримання правил особистої та громадської гігієни, запобіжні щеплення (планові та за епідемічними показаннями) .
  ---
  (1) Указ Президента РФ від 10.11.2007 N 1495 "Про затвердження загальновійськових статутів Збройних Сил Російської Федерації" (ред. від 23.10.2008) / / СЗ РФ. 2007. N 47 (ч. I). Ст. 5749.
  3. Здійснення заходів з попередження та раннього виявлення захворювань, у тому числі попередження соціально значущих захворювань та боротьби з ними.
  Проведення зазначених заходів є важливою складовою гарантії збереження здоров'я як окремого індивіда, так і населення певної території або навіть цілої країни. Рання діагностика відповідного захворювання носить попереджувальний характер, скорочує терміни можливого лікування хвороби.
  Як правило, традиційно для виявлення ранніх форм захворювань і розробки оздоровчих заходів, спрямованих на профілактику та зниження загальної та професійної захворюваності, запобігання поширенню інфекційних і паразитарних захворювань, проводяться обов'язкові попередні при вступі на роботу, пов'язану з небезпечними, шкідливими речовинами і несприятливими виробничими факторами, а також періодичні медичні огляди (1).
  ---
  (1) Наказ МОЗ СРСР від 29.09.1989 N 555 "Про вдосконалення системи медичних оглядів трудящих і водіїв індивідуальних транспортних засобів" (ред. від 12.04.2011) / / Нова аптека. 2004. N 7 (витяги).
  Що стосується попередження соціально значущих захворювань і боротьби з ними, то ці заходи здійснюються в рамках спеціальних федеральних цільових програм. Як приклад можна привести позначену вище федеральну цільову програму "Попередження та боротьба із соціально значущими захворюваннями на 2007 - 2012 роки".
  Власне сама програма розбита на ряд самостійних підпрограм, що виділяються в залежності від захворювання (наприклад, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекція, онкологія, вірусні гепатити тощо). Зокрема, наприклад, в рамках підпрограми "Цукровий діабет" реалізуються такі заходи, як:
  проведення досліджень з вивчення причин виникнення, механізмів розвитку цукрового діабету та його ускладнень, вдосконаленню методів його профілактики, діагностики та лікування;
  оснащення закладів державної та муніципальної систем охорони здоров'я, а також надають медичну допомогу федеральних установ, підвідомчих Федеральній службі виконання покарань, необхідним обладнанням, організація роботи шкіл для навчання хворих на цукровий діабет;
  проведення моніторингу цукрового діабету та його ускладнень, забезпечення функціонування державного регістра осіб, хворих на цукровий діабет, створення мобільних лікувально-профілактичних модулів, впровадження в клінічну практику сучасних лікарських препаратів і діагностичних систем.
  У свою чергу, в рамках реалізації підпрограми "Туберкульоз" передбачаються:
  будівництво та реконструкція лікувально-профілактичних закладів, які надають протитуберкульозну допомогу населенню;
  розробка і вдосконалення прискорених, високодостоверное методів і систем діагностики туберкульозу;
  розробка комплексних програм з підвищення резистентності до захворювання на туберкульоз дитячого населення;
  Розробка та апробація як програми організаційних заходів щодо підвищення ефективності лікування туберкульозу, так і нових методів лікування туберкульозу;
  Розробка та апробація комплексних програм з медичної та соціальної реабілітації хворих на туберкульоз, що відносяться до різних груп ризику;
  розробка і вдосконалення санітарних нормативів і заходів інфекційного контролю за поширенням туберкульозу;
  надання систематичної організаційно-методичної та консультаційної допомоги (включаючи моніторинг ефективності реалізації заходів підпрограми) суб'єктам РФ профільними науково-дослідними інститутами;
  створення та забезпечення функціонування системи державного моніторингу лікування та лікарської стійкості збудника туберкульозу, заснованої на персональному обліку хворих;
  забезпечення установ державної і муніципальної систем охорони здоров'я за рахунок коштів федерального бюджету протитуберкульозними лікарськими препаратами (другого ряду) і системами діагностики туберкульозу, в тому числі на основі імунобіологічних діагностичних тестів, а також надають медичну допомогу федеральних установ, підвідомчих Федеральній службі виконання покарань, протитуберкульозними лікарськими препаратами (першого і другого ряду) і системами діагностики туберкульозу, в тому числі на основі імунобіологічних діагностичних тестів;
  вдосконалення лабораторної діагностики туберкульозу;
  впровадження сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації хворих на туберкульоз в установах державної та муніципальної систем охорони здоров'я, а також надають медичну допомогу федеральних установах, підвідомчих Федеральній службі виконання покарань.
  4. Проведення профілактичних та інших медичних оглядів, диспансеризації, диспансерного спостереження відповідно до законодавства РФ.
  Дані заходи тісно пов'язані з нормами трудового законодавства, оскільки закріплюють обов'язок працівників (фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з роботодавцем) у сфері додержання вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці, а саме обов'язок проходження попередніх, періодичних профілактичних, чергових та позачергових, додаткових медичних оглядів.
  З метою реалізації даного обов'язку працівник представляє направлення, видане роботодавцем, в якому зазначаються шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори та шкідливі роботи, а також паспорт або інший документ, що його замінює, амбулаторну карту або виписку з неї з результатами періодичних оглядів за місцем попередніх робіт і у випадках, передбачених законодавством РФ, - рішення лікарської психіатричної комісії.
  У разі якщо при проведенні періодичного медичного огляду (обстеження) виникають підозри на наявність у працівника професійного захворювання, медична організація направляє його в установленому порядку в центр профпатології на експертизу зв'язку захворювання з професією.
  Відомості про проходження медичних оглядів працівниками є предметом обліку, здійснюваного лікувально-профілактичними організаціями державної та муніципальної систем охорони здоров'я, а також органами Росспоживнагляду. Висновок медичної комісії та результати медичного огляду (обстеження), як попереднього, так і періодичного, а також виписка з амбулаторної картки працівника вносяться в карту попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень).
  Медична організація спільно з територіальними органами Росспоживнагляду і представником роботодавця узагальнює результати проведених попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників і становить заключний акт за його підсумками в чотирьох примірниках. Заключний акт протягом 30 днів повинен бути представлений медичною організацією роботодавцю, територіальному органу Росспоживнагляду і центру профпатології.
  Центр профпатології суб'єкта РФ узагальнює та аналізує результати періодичних медичних оглядів (обстежень), проведених протягом року на території суб'єкта РФ, і являє щорічний звіт в установленому порядку до органу управління охороною здоров'я суб'єкта РФ, який в установленому порядку представляє звіт в Мінздоровсоцрозвитку, і в копії - до територіального органу Росспоживнагляду.
  Диспансеризація являє собою комплекс заходів, у тому числі медичний огляд лікарями декількох спеціальностей і застосування необхідних методів обстеження, які здійснюються щодо певних груп населення відповідно до законодавства РФ.
  Диспансерне спостереження являє собою динамічне спостереження, в тому числі необхідне обстеження, за станом здоров'я осіб, які страждають хронічними захворюваннями, функціональними розладами, іншими станами, з метою своєчасного виявлення, попередження ускладнень, загострень захворювань, інших патологічних станів, їх профілактики та здійснення медичної реабілітації зазначених осіб, яке проводиться в порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом виконавчої влади (див. коментар до ч. ч. 4 і 5 ст. 46 Закону).
  5. Здійснення заходів щодо збереження життя і здоров'я громадян у процесі їх навчання та трудової діяльності відповідно до законодавства РФ.
  Загальні питання охорони здоров'я осіб, що навчаються в освітніх організаціях, врегульовані ст. 51 Закону РФ від 10.07.1992 N 3266-1 "Про освіту" (1). Освітня установа створює умови, гарантують охорону і зміцнення здоров'я учнів, вихованців.
  ---
  (1) Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. N 30. Ст. 1797.
  Навчальне навантаження, у тому числі внеучебная, режим занять учнів, вихованців визначаються статутом освітнього закладу на основі рекомендацій, погоджених з органами охорони здоров'я.
  Оздоровчі освітні установи - це лісові школи, спеціальні школи-інтернати для дітей з різними захворюваннями (наприклад, поліомієліт, легеневі захворювання), школи санаторного типу та пр.
  Діти, які потребують тривалого лікування, мають право на навчання, а оздоровча установа зобов'язана за наявності відповідних медичних показань і висновку органу охорони здоров'я прийняти дитину для навчання.
  У необхідних, визначених органами охорони здоров'я, випадках хвора дитина має право, а освітня установа зобов'язана проводити заняття з ним вдома чи в лікувальних установах.
  Освітня установа має право вимагати від педагогічних працівників, а вони зобов'язані періодично проходити безкоштовно медичні обстеження.
  Органи охорони здоров'я зобов'язані забезпечити медичним обслуговуванням освітній заклад, а останнє зобов'язане надати обладнання (світло, вода, тепло, електропроводка і пр.) і приміщення для роботи медичного персоналу (1).
  ---
  (1) ситинські М.В., Шкатулла В.І. Коментар до закону Російської Федерації від 10.07.1992 N 3266-1 "Про освіту" (постатейний) / Відп. ред. В.І. Шкатулла. М.: Юстицинформ, 2009.
  Освітнє установа зобов'язана передбачити спеціальне приміщення для харчування учнів, вихованців, а також досить тривала перерва в заняттях для харчування.
  Підприємства громадського харчування зобов'язані організувати харчування в освітньому закладі.
  Відповідальність за створення необхідних умов для навчання, праці, харчування та відпочинку учнів, вихованців несуть посадові особи освітніх установ відповідно до законодавства РФ і статутом освітньої установи.
  Наказом Міносвіти Росії від 11.03.1998 N 662 (1) затверджено Типове положення про службу охорони праці освітньої установи вищої, середньої та початкової професійної освіти системи Міносвіти Росії.
  ---
  (1) Охорона праці в освітній установі: Довідник. М., 2002.
  У свою чергу, Наказом Міністерства освіти та науки Росії від 28.12.2010 N 2106 (1) затверджені федеральні вимоги до освітніх установ в частині охорони здоров'я учнів, вихованців.
  ---
  (1) Російська газета. 2011. N 32.
  Заходи щодо збереження життя і здоров'я громадян при їх трудової діяльності забезпечуються в рамках здійснення заходів з охорони праці. Охорона праці - система збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи (ст. 209 ТК РФ).
  Особливе значення в охороні праці мають стандарти безпеки праці - правила, процедури, критерії та нормативи, спрямовані на збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності та регламентують здійснення соціально-економічних, організаційних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, реабілітаційних заходів в області охорони праці.
  В силу ст. 211 ТК РФ порядок розробки, затвердження та зміни підзаконних нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці, встановлюється Урядом РФ з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
  З метою реалізації повноважень, затверджених Постановою Уряду РФ від 30.06.2004 N 321 "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації" (п. 5.2) (1), Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 16.02.2009 N 46н був прийнятий ряд нормативно -правових актів:
  ---
  (1) СЗ РФ. 2004. N 28. Ст. 2898.
  Правила безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування (додаток N 4);
  Норми безплатної видачі вітамінних препаратів (додаток N 3);
  Норми і умови безкоштовної видачі працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці молока та інших, рівноцінних харчових продуктів, а також Порядок здійснення компенсаційної виплати у розмірі, еквівалентному вартості молока та інших рівноцінних харчових продуктів (додатки N 1, 2);
  Раціони лікувально-профілактичного харчування (додаток N 2);
  Перелік шкідливих виробничих факторів, при впливі яких в профілактичних цілях рекомендується вживання молока та інших рівноцінних харчових продуктів (додаток N 3);
  Перелік виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливими шкідливими умовами праці (додаток N 1).
  Крім того, з обов'язком роботодавця забезпечити безпечні умови праці кореспондує гарантія для працівника відмовитися від виконання роботи, якщо умови праці створюють небезпеку для його життя і здоров'я. У цьому випадку працівник не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 12. Пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я"
 1. Стаття 4. Основні принципи охорони здоров'я
    пріоритет інтересів пацієнта при наданні медичної допомоги; пріоритет охорони здоров'я дітей; соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров'я; відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових осіб організацій за забезпечення прав громадян у сфері охорони здоров'я; доступність і якість медичної допомоги; неприпустимість відмови в наданні
 2. Стаття 27. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я
    пріоритет обов'язків медичних працівників у силу відомої спрямованості охороноздоровчого законодавства. У рамках коментованого Закону за громадянами в даній сфері закріплені такі обов'язки. 1. Громадяни повинні дбати про збереження свого здоров'я. Як видається, ця загальна нормативна установка має перспективну виховну мету і повинна підкріплюватися в
 3. Стаття 86. Повноваження органів, які здійснюють державний контроль у сфері охорони здоров'я
    сфері охорони здоров'я. Законом передбачені такі повноваження: 1. Видача обов'язкових для виконання приписів у разі виявлення порушень законодавства РФ у сфері охорони здоров'я, законодавства РФ про обіг лікарських засобів. 2. Притягнення до відповідальності за порушення законодавства РФ у сфері охорони здоров'я, законодавства РФ про обіг лікарських засобів
 4. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
    стаття має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних нормативно-правових актах в
 5. Стаття 96. Землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів
    профілактики і лікування захворювань людини. (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 219-ФЗ) 2. З метою збереження сприятливих санітарних та екологічних умов для організації профілактики та лікування захворювань людини на землях територій лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються округи санітарної (гірничо-санітарної) охорони відповідно до законодавства.
 6. Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону
    профілактики захворювань, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної людини, підтримання його довголітнього активного життя, надання йому медичної допомоги, законодавець не визначає поняття "охорона здоров'я". Не збережено і традиційний для законодавства радянського періоду підхід: стосовно відносин використовувалося позначення "відносини з охорони здоров'я
 7. Стаття 16. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері охорони здоров'я
    профілактики захворювань, формування структури виконавчих органів державної влади суб'єкта РФ, що здійснюють повноваження у сфері охорони здоров'я, і встановлення порядку їх організації та діяльності. Регіональні особливості в сфері охорони здоров'я відображаються також у територіальній програму державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги, що включає
 8. А.А. Кирилова. Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації", 2012

 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    профілактики, державні гарантії ВІЛ-інфікованим. 41. Правове регулювання обігу лікарських засобів в РФ. 42. Правове регулювання обігу наркотичних засобів в РФ. 43. Державні гарантії хворим на наркоманію. 44. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів. 45. Кримінальна відповідальність за порушення
 10. Стаття 1494. Пріоритет товарного знака
    пріоритет за первісною заявці - за датою цього пріоритету, якщо на дату подання виділеної заявки первісна заявка не відкликана і не визнана відкликаною і виділена заявка подана до прийняття рішення за первісною
 11.  Глава 18. Профілактика девіантних проявів
    Глава 18. Профілактика девіантних
 12. Стаття 1415. Патент на селекційне досягнення
    пріоритет селекційного досягнення, авторство і виключне право на селекційне досягнення. 2. Обсяг охорони інтелектуальних прав на селекційне досягнення, що надається на підставі патенту, визначається сукупністю суттєвих ознак, зафіксованих в описі селекційного
 13.  Глава 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Глава 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ
 14.  Глава 11. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Глава 11. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ
 15.  Глава 12. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Глава 12. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ОХОРОНИ
 16.  Глава 5. ПРАВА ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Глава 5. ПРАВА ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ
 17. Стаття 82. Джерела фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я
    сфері охорони здоров'я, є кошти федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів за рахунок бюджетних асигнувань в рамках виконання публічних зобов'язань, тобто обумовлених законом, іншим нормативним правовим актом видаткових зобов'язань публічно-правової освіти перед фізичною або юридичною особою, іншим публічно-правовою освітою, які підлягають виконанню в
 18.  Глава 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Глава 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ
© 2014-2022  yport.inf.ua