Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

28.4. Особливості служби в митних органах

Становлення України як незалежної і суверенної держави зумовлює необхідність удосконалення державної політики, в тому числі і митної, яка в належній мірі може бути здійснена лише за наявності ефективно діючої митної системи і службовців, які забезпечують функціонування цієї системи.
У міру розвитку держави, становлення ринкових відносин, інтеграції України у світове співтовариство кардинально змінюється характер роботи співробітників митних органів, в першу чергу тих, на яких поширюється дія спеціальних правил про проходження служби в митних органах. Зростають вимоги до їх кваліфікації, підвищується відповідальність за виконану роботу.
Ці обставини визначили необхідність термінового забезпечення митних органів кваліфікованими кадру-

ми, здатними працювати в умовах переходу України до ринкових відносин, що вимагають лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, активної участі підприємців у переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Основи нової кадрової політики в митній службі України були закладені в Митному кодексі України 1991 р, в розділі X якого була визначена основа правового статусу посадових осіб.
Цей статус значно відрізняється від статусу державного службовця, визначеного Законом України «Про державну службу». Це обумовлюється об'єктивними факторами - підвищеним емоційно-психологічною напругою їхньої роботи по захисту митних кордонів України, що пов'язано з протистоянням особам, які намагаються порушити порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон. Це протистояння має зараз інтернаціональний характер і стосується не тільки службовців митних органів, а й, певною мірою, та членів їх сімей.
Крім цього митна служба в Україні виконує різноманітні функції - фіскальні, правоохоронні, регулюючі та інші, які вимагають спеціальних знань з боку службовців митних органів, володіння технічними засобами, психологією взаємин з клієнтами тощо. Тому служба в митних органах є особливим видом державної служби. Вона організована на особливих принципах: пріоритет прав і свобод громадянина і особи в митній справі; рівний доступ громадян України до служби в митних органах; єдність вимог, які висуваються до проходження служби в митних органах; професіоналізм і компетентність службовців митних органів; гласність їх діяльності, головним чином складається в обов'язки цієї служби інформувати особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, про чинні правила цієї діяльності; відповідальність за прийняті рішення щодо переміщення цих товарів і транспортних засобів, у тому числі майнова, дисциплінарна і кримінальна відповідальність; позапартійність службовців; стабільність кадрів митної служби.
Серед службовців митних органів особливе місце займають посадові особи. До їх числа відносяться керівники та заступники керівників центрального апарату Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць, а також працівники митних постів, на яких Митним кодексом, іншими актами законодавства України та відповідними відомчими нормативними документами покладено здійснення організаційно-розпорядчих, консультують-

но-дорадчих та правоохоронних функцій митних органів, а також безпосереднє проведення митної справи.
Посадовими особами митних органів можуть бути лише громадяни України, які в межах своїх повноважень і функціональних обов'язків забезпечують виконання митного законодавства та безпосереднє здійснення митної справи.
Законні вимоги є обов'язковими для виконання громадянами незалежно від їх службового становища.
Посадові особи митних органів під час виконання покладених на них обов'язків керуються тільки законодавством. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб, у випадках, передбачених законодавством, не має права втручатися в законну діяльність працівників митних органів.
Посадові особи митних органів зобов'язані:
- неухильно дотримуватися вимог Конституції України, Митного кодексу України, інших актів законодавства України, які регулюють діяльність митних органів;
- активно захищати інтереси України, зберігати і примножувати її економічний потенціал, історичні та культурні цінності українського народу;
- уважно ставитися до громадян України, іноземним громадянам та особам без громадянства, не порушувати їх прав, законних інтересів, не принижувати честі та гідності;
- сумлінно, на високому професійному рівні здійснювати службову діяльність, виконувати накази і розпорядження безпосередніх начальників;
- підвищувати рівень своїх знань і удосконалювати методи роботи, пов'язані із здійсненням митної справи, боротьбою з контрабандою та порушеннями митних правил, бути ініціативними і наполегливими;
- не порушувати трудової дисципліни, не допускати інших вчинків, не сумісних зі статусом працівника митних органів, які можуть зашкодити інтересам митної служби чи негативно вплинути на їх репутацію.
Митним кодексом України та іншими актами законодавства посадовим особам митних органів надаються такі необхідні для виконання службових обов'язків права:
- здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;
- стягнення митних та інших платежів, пов'язаних з переміщенням товарів через митний кордон України;

- провадження у справах про порушення митних правил і проведення дізнання в кримінальних справах про контрабанду;
- виконання інших службових обов'язків у галузі митної справи.
Прийняття на службу до митних органів, просування по ній посадових осіб, стимулювання їх праці проводиться відповідно до займаних ними посадами.
Посадові особи митних органів проходять атестацію. Порядок проведення атестації визначається головою Державної митної служби України.
Посадовим особам митних органів присвоюються персональні звання відповідно до займаних посад і певними термінами вислуги в кожному званні.
На службу до митних органів приймаються на добровільній договірній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати покладені на митні органи завдання. З прийняттям на службу може бути встановлено випробувальний термін до шести місяців.
Не можуть бути прийняті на службу до митних органів особи, які були засуджені за вчинення злочинів.
Посадові особи митних органів, визнані за вироком суду, що вступив в силу, винними у вчиненні злочину, звільняються від служби в митних органах.
Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, приймають Присягу державного службовця.
Працівники, яким вперше присвоюється спеціальне звання митної служби України, приймають урочисте зобов'язання такого змісту:
«Вступаючи на митну службу, урочисто зобов'язуюсь бути відданим Українському народу, справі української державності, неухильно додержуватися вимог Конституції України, Митного кодексу України та законодавства України, зобов'язуюсь активно захищати інтереси Української держави, її економічний суверенітет і безпеку, суворо дотримуватися дисципліни, сумлінно, на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян ».
Процедура прийняття урочистого зобов'язання визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Посадові особи митної служби України не можуть бути членами політичних партій.

Посадові особи митної служби України не мають права організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій. Посадові особи митної служби України не мають права:
- займатися якої б то не було підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників чи підставних осіб, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності та медичної практики);
- входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, фінансових установ, господарських товариств, т. п. організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, займаються підприємницькою діяльністю;
- бути повіреним третіх осіб у митних справах;
- використовувати своє службове становище для якого б то не було не передбаченого законодавством України сприяння юридичним і фізичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності;
- посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання, а також службові відносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств складаються близькі родичі.
Посадові особи митних органів перебувають під захистом закону. Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна цих посадових осіб та членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій.
Вплив у будь-якій формі на посадових осіб митних органів з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або примусу до прийняття неправомірних рішень, без ознак злочину, тягне за собою відповідну правову відповідальність. Також передбачена відповідальність і за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи митних органів і деякі інші дії.
У разі протиправної поведінки особи посадові особи мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, зброю, але повинні це здійснювати лише в межах, необхідних для припинення такої поведінки.

Для забезпечення правильного та ефективного застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадові особи митних органів проходять спеціальну підготовку та періодичні перевірки щодо придатності до таких дій.
У разі застосування фізичної сили та спеціальних засобів посадова особа митного органу зобов'язана:
1) попередити про намір їх застосування, з урахуванням при цьому достатнього часу для виконання своїх вимог , за винятком випадків, коли зволікання із застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів створює безпосередню загрозу його життю, здоров'ю, життю і здоров'ю інших людей або загрожує іншими тяжкими наслідками;
2) забезпечити особам, які небезпечні пошкодження , надання першої медичної допомоги і негайно повідомити про подію начальнику митного органу або його заступнику;
3) залежно від характеру і ступеня небезпеки правопорушення, а також сили опору осіб, які його вчинили, прагнути до того , щоб шкода, заподіяна під час усунення загрози, був мінімальним.
Начальник митного органу або його заступник зобов'язаний негайно повідомити прокурора про всі випадки смерті або заподіяння небезпечних тілесних ушкоджень, що мали місце в зв'язку з застосуванням фізичної сили і спеціальних засобів.
Застосування фізичної сили, зброї та спеціальних засобів з перевищенням повноважень тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.
Посадові особи митних органів мають право застосовувати фізичну силу в таких випадках:
1) для припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам працівників митних органів;
2) для забезпечення доступу в приміщення, на територію, до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем;
3) для припинення інших дій, що перешкоджають виконанню покладених на посадових осіб обов'язків, якщо насильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов'язків.
Під час здійснення митного контролю та митного оформлення не допускається заподіяння іншим державним органам, громадянам та підприємствам шкоди, приниження честі і гідності громадян та вчинення інших неправомірних дій.

Збитки, завдані іншому державному органу, громадянину та підприємству неправомірними діями митних органів та їх посадових осіб під час виконання ними своїх повноважень, відшкодовуються на загальних підставах відповідно до Митного кодексу України та іншим законодавчим актам України.
  Будь-яка особа має право оскаржити в вищестоящий митний орган або в суд рішення, дії чи бездіяльність митних органів та їх посадових осіб, якщо вважає, що порушені його права та законні інтереси. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "28.4. Особливості служби в митних органах"
 1. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
    особливостей місцевого самоврядування в містах федерального значення, закритих адміністративно-територіальних утвореннях, наукогради, прикордонних територіях (Закон РФ від 15 квітня 1993 р. "Про статус столиці Російської Федерації", Закон РФ від 14 липня 1992 р. "Про закритому адміністративно-територіальному утворенні "та ін.) --- Відомості РФ. 1993. N 19. Ст.
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
    особливо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 344 громадян. Самостійність договору банківського вкладу зумовлюється названими причинами. На думку Л.А. Новосьолова, при залученні банком коштів юридичних осіб боку «... вправі, з переслідуваних ними цілей, визначити правову оболонку своїх
 3. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    особливостями юридичної особи як суб'єкта податкового зобов'язання. Причому відмінності стосуються однієї і тієї ж форми власності, а саме приватної, оскільки її суб'єктами можуть бути як фізичні особи, так і юридичні. На думку Конституційного Суду РФ, явний порядок стягнення податкових платежів за наявності подальшого судового контролю як способу захисту прав юридичної особи не
 4. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
    службу РФ »1991р., Закон РФ« Про федеральних органах податкової поліції »1993р., що визначають повноваження державних органів у сфері оподаткування [8]. Велика за кількістю група спеціальних податкових законів - про податок на прибуток підприємств, організацій; про податок на додану вартість; про прибутковий податок з фізичних осіб та інші, з численними змінами [9]. Наступну групу
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
    особливості публічних утворень як суб'єктів цивільного права з неминучістю обумовлюють наявність численних винятків із загального правила про поширення на діяльність публічних утворень правового режиму юридичних осіб. Причому вказані вилучення можуть слідувати виключно із закону, або з особливостей публічних утворень (п. 2 ст. 124 ЦК). Отже, імперативний
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує
 7. § 6. Договір оренди транспортного засобу
    особливості оренди окремих видів транспортних засобів. Слова "інші" і "крім" означають, що правила транспортних статутів і кодексів застосовуються поряд з правилами § 3 гл. 34 ЦК, тобто не можуть містити змінюють Цивільний кодекс норми і не мають перед ним пріоритету * (250). В іншому колізійні питання вирішуються в загальному порядку, розглянутому у § 1 цієї глави. Таким чином,
 8. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
    особливості, що виділяють його в окремий вид договору оренди, насамперед у частині змісту прав і обов'язків сторін (ст. 665-670 ЦК). Договір лізингу як вид договору оренди слід відрізняти від зовні схожих з ним договору купівлі-продажу з розстрочкою платежу, а також від договору позики та кредитного договору. За загальним правилом у договорі купівлі-продажу до покупця з моменту передачі речі
 9. § 7. Припинення житлових правовідносин
    особливості адміністративно-територіального поділу регіону. Наприклад, в Санкт-Петербурзі житлова площа повинна надаватися лише в межах міста, а не в передмістях, адміністративно входять до Санкт-Петербург (Павловськ, Петродворец, Ломоносов, Кронштадт, Зеленогорськ та ін.) Однак у межах міста інша упорядкована житлова площа може бути надана в будь-якому районі, без урахування того, в
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    особливостей самого товару, можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації, а й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро-) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
© 2014-2022  yport.inf.ua