Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

38.2. Система і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в галузі фізкультури, спорту і туризму

Центральним органом виконавчої влади в галузі фізкультури, спорту і туризму донедавна був Дер-

ственний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України (Держкоммолодьспорттуризму України) 1.
З метою підвищення ефективності реалізації державної політики стосовно сім'ї, молоді, спорту та туризму 22 листопада 2001 Президент України видав Указ «Про реорганізацію Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України» 2, згідно з яким Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України було реорганізовано у Державний комітет України у справах сім'ї та молоді і Державний комітет України з питань фізичної культури та спорту, а також була підтримана ініціатива Кабінету Міністрів України щодо утворення Державної акціонерної компанії з організації туристичної діяльності «Укртур ».
Таким чином, нині центральним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту є Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту (Держкомспорт України).
Держкомспорт України вносить пропозиції щодо формування державної політики з питань фізичної культури і спорту, забезпечує її реалізацію та здійснює управління в цій сфері, несе відповідальність за подальший її розвиток.
В межах своєї компетенції Держкомспорт України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Держкомспорт України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями Держкомспорту України є:
- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань фізичної культури і спорту;
- розробка проектів концепцій, програм з питань розвитку фізичної культури і спорту;
- міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань фізичної культури і спорту;
- підготовка аналітичних, інформаційних та статистичних матеріалів, організація проведення досліджень со-
1 Положення про Державний комітет Молодіжної політики, спорту І туризму України: Затв. Указом Президента України от 31 травня 2000 р. / / Юридичний вісник України. - 2000. - 21 черв. - № 15.
2 Офіційний вісник України. - 2001. - № 48. - Ст. 2132.

Стояння і перспектив розвитку фізичної культури і спорту;
- розробка та реалізація разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальше розвиток фізичної культури і спорту;
- міжнародне співробітництво з питань фізичної культури і спорту.
Держкомспорт України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також відповідними органами іноземних держав.
Держкомспорт України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Держкомспорт України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.
Держкомспорт України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент України.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомспорту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови Держкомспорту України (голова колегії), його заступників за посадою та інших керівних працівників Держкомспорту України.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомспорту України, а також представники відповідних громадських організацій.
Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомспорту України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомспорту України.
У Держкомспорті України з урахуванням специфіки його діяльності можуть створюватися дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Комітету.
На місцевому рівні керівництво розвитком фізичної культури, спорту і туризму здійснюють управління з питань молоді, спорту і туризму обласної, Севастопольської місто-

ської державної адміністрації, відділ з питань молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації.
Управління з питань молоді, спорту і туризму обласної, Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Севастопольської міської держадміністрації, яке утворюється відповідно головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові відповідної держадміністрації та Держкомспорту.
Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту, розпорядженнями голови обласної, Севастопольської міської держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, а також положенням про управленіі1.
Основними завданнями управління є:
- забезпечення на відповідній території реалізації державної політики з питань фізичної культури, спорту і туризму;
- забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
- сприяння фізичному розвитку дітей та молоді;
- організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, виховання молоді в дусі олімпізму, залучення населення до заняття фізкультурою і спортом, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
- організація відпочинку, дозвілля та оздоровлення дітей та молоді;
- забезпечення в межах своєї компетенції безпеки туристів, захист їх прав, інтересів та майна;
- сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури, спорту і туризму.
Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами з-
1 Типове положення про управління по вопросам молоді, спорту та туризму обласної, Севастопольської МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ адміністрації: Затв. УХВАЛИЛИ Кабінету Міністрів України от 22 грудня 2000 р. № 1879 / / Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. - Ст. 2260.

Ответствуй держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Госкоммолод-спорттурізмом.
Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з гос-коммолодспорттурізмом.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в ньому може створюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління. До її складу можуть входити керівники інших структурних підрозділів держадміністрації, керівники відділів з питань молоді та спорту районних, районних у місті Севастополі держадміністрацій, фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій.
Склад колегії затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.
Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не менше ніж один раз на квартал.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.
Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань реалізації молодіжної та сімейної політики, розвитку фізичної культури, спорту і туризму в управлінні можуть створюватися наукові та консультативні органи, персональний склад та положення про яких затверджує начальник управління.
Відділ з питань молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі держадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної, районної у м. Севастополі держадміністрації, який утворюється головою цієї держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові відповідної держадміністрації та управлінню з питань молоді, спорту і туризму, відповідно, обласної, Севастопольської міської держадміністрації.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкоммолодьспорттуризму, розпорядженнями голови обласної, Севастопольської міської,

районної, районної у м. Севастополі держадміністрації, наказами начальника управління з питань молоді, спорту і туризму обласної, Севастопольської міської держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, а також положенням про отделе1.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. «Про удосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах» створено Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
До сфери управління Комітету належать його філії - Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські управління (відділи) з фізичного виховання та спорту (далі - територіальні структурні підрозділи Комітету), Державне підприємство - центральний спортивно- господарський комітет, центральна спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з легкої атлетики та центральна спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з видів єдиноборств.
Основними завданнями Комітету є:
- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з фізичного виховання та спорту в закладах та установах Міністерства освіти і науки України;
- координація роботи з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальних закладах усіх рівнів акредитації, участь у науково-медичному забезпеченні цієї роботи;
- забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання і виховання дітей та молоді як найбільш дієвого засобу їхнього здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності, фізичної підготовленості та др.2
До грудня 2001 урядовим органом державного управління у сфері туризму був Державний департамент туризму (Держтуризмкурорт), що діяв у складі Дер-
1 Типове положення про відділ по вопросам молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі ДЕРЖАВНОЇ адміністрації: Затв. УХВАЛИЛИ Кабінету Міністрів України от 22 грудня 2000 р. № 1879 / / Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. - Ст. 2260.
2 Положення про Комітет з фізічного виховання та спорту Міністерства освіти и науки України: Затв. наказом МОН України от 2 липня 2001 р. № 491.

Жавного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України і підпорядковувався ему1.
Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2001 р. «Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі туризму» 2 створена Державна туристична адміністрація України як правонаступник Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України в частині наданих їй повноважень в галузі туризму.
Державна туристична адміністрація України (Держтурадміністрація України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
У своїй діяльності Держтурадміністрація України керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відповідним Положеніем3.
  Держтурадміністрація України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держтурадміністрація України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
  Основними завданнями Держтурадміністрації України є:
  - Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі туризму;
  | - Розробка і реалізація загальнодержавних програм розвитку туристично-рекреаційної сфери, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;
  - Визначення перспектив і напрямів розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, розвитку матеріально-технічної бази туристичної галузі;
  - Міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань туризму;
  - Організація та розвиток системи наукового, інформаційно-рекламного забезпечення туристично-рекреаційної сфери.
  1 Положення про Державний департамент туризму: Затв. УХВАЛИЛИ Кабінету Міністрів України от 9 серпня 2001 р. / / Офіційний вісник України. - 2001. - № 33. - Ст. 1541.
  2 Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. - Ст. 2266.
  3 Положення про Державну туристичну адміністрацію України: Затв. Указом Президента України от 11 квітня 2002 р. / / Офіційний вісник України. - 2002. - № 15. - Ст. 795.

  Держтурадміністрація України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.
  Держтурадміністрація України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує, контролює їх виконання, а також у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
  Нормативно-правові акти Держтурадміністрації України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.
  У випадках, передбачених законодавством, рішення Держтурадміністрації України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.
  Держтурадміністрацію України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.
  Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держтурадміністрацію України завдань і здійснення нею своїх функцій.
  Голова має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до законодавства.
  Голова здійснює керівництво Держтурадміністрацією України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держтурадміністрації України.
  Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держтурадміністрації України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держтурадміністрації України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, керівників структурних підрозділів Держтурадміністрації України.
  До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держтурадміністрації України.
  Члени колегії затверджуються та звільняються від виконання обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держтурадміністрації України.
  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держтурадміністрації України.
  Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку основних напрямів діяльності Гостур-

  адміністрації України в ній можуть створюватися науково-консультативний (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.
  Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Держтурадміністрації України.
  Місцевими органами виконавчої влади в галузі туризму є відповідні структурні підрозділи у складі органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які підпорядковані цим органам влади та Державної туристичної адміністрації України. У разі необхідності в місцях пріоритетного розвитку туризму зазначені органи можуть створювати представництва (бюро).
  Повноваження місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму визначаються положеннями про них, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади за погодженням з Державною туристичною адміністрацією України.
  Суб'єкти туристичної діяльності з метою поліпшення обслуговування туристів, впровадження позитивного досвіду роботи можуть створювати свої об'єднання або асоціації, які діють згідно з чинним законодавством України, їх статусів, які затверджуються зборами представників суб'єктів туристичної діяльності, що входять до складу об'єднань або асоціацій. При Держтурадміністрації України створюється рада представників суб'єктів туристичної діяльності, що є дорадчим органом і діє відповідно до положення про раду, яке затверджується Гостур-адміністрацією України.
  Згідно ст. 7. Закону України «Про туризм» для координації діяльності міністерств і відомств України в галузі туризму створюється Національна рада по туризму, який є позавідомчим колегіальним органом.
  Національна рада з туризму створено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 1996 р. і діє на підставі Положення про нем1.
  Персональний склад Національної ради з туризму стверджує Віце-прем'єр-міністр України, який є головою Національної ради з турізму2.
  Основними завданнями Національної ради по туризму є:
  1 Положення про Національну раду по туризму: Затв. УХВАЛИЛИ Кабінету Міністрів України от 13 березня 1996 р. / / ЗПУ України. - 1996. - № 8. - Ст. 261.
  2 Питання Національної заради з туризму: Постанова Кабінету Міністрів України от 28 вересня 2000 р. / / Офіційний вісник України. - 2000. - № 40. - Ст. 1700.

  - Координація діяльності міністерств і відомств, Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, пов'язаної з реалізацією державної політики в галузі туризму як одного з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки;
  - Розгляд пропозицій щодо перспектив і напрямів розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, розробка та впровадження системи управління сферою туризму;
  - Розробка заходів щодо захисту інтересів держави в галузі туризму.
  Національна рада з туризму відповідно до покладених на нього завдань на своїх засіданнях розглядає такі питання: 1) дотримання міністерствами, відомствами, Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями Закону України «Про туризм», інших актів законодавства з питань туризму; 2) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази в галузі туризму; 3) визначення перспектив створення розвинутої інфраструктури туризму, будівництва нових, реконструкції та модернізації діючих підприємств у галузі туризму; 4) здійснення заходів щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами рівня обслуговування туристів в готелях, мотелях, кемпінгах, підприємствах та автомобільному транспорті, а також на міжнародних автомобільних шляхах України; 5) попереднє визначення джерел фінансування програм розвитку туризму, підготовка пропозицій про притягнення національних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії; 6) підготовка пропозицій про впровадження сприятливих для розвитку туризму податкового, валютного, митного, прикордонного та візового режимів; 7) підготовка пропозицій про впровадження пільгових умов для організації туристичної та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків, молоді, інвалідів та малозабезпечених верств населення; 8) забезпечення безпеки туристів, захисту їх прав, інтересів та майна; 9) розробка і впровадження системи інформаційної, рекламної та видавничої діяльності з питань туризму, підготовка і відкриття нових туристичних маршрутів; 10) виконання національних та регіональних програм з питань туризму, розробка пропозицій щодо розвитку туризму в регіонах; 11) організація та розвиток системи наукового забезпечення сфери туризму; 12) кадрове забезпечення сфери туризму і створення з цією метою мережі навчальних закладів різного рівня для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для туристичних підприємств і організацій; 13) розвиток

  співробітництва України в галузі туризму з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, участь у міжнародних програмах розвитку туризму.
  Для виконання своїх функціональних завдань Національна рада з туризму має право:
  - Одержувати від міністерств і відомств, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, туристичних підприємств незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для його діяльності;
  - Створювати тимчасові робочі групи з числа своїх членів і представників інших заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також групи експертів, консультантів, учених і фахівців;
  - Заслуховувати інформацію керівників міністерств і відомств, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Національної ради з туризму;
  - Залучати в разі потреби керівників міністерств і відомств, які не входять до складу Національної ради, до участі в його засіданнях.
  Рішення Національної ради з туризму оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій і є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.
  У необхідних випадках рішення Національної ради по туризму можуть оформлятися загальними наказами, постановами колегій міністерств і відомств.
  Національна рада з туризму здійснює свою діяльність відповідно до затверджуються їм планами роботи. Засідання Національної ради проводяться в міру потреби, але не рідше, ніж два рази на рік.
  Засідання Національної ради з туризму вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість його членів. Рішення та рекомендації Національної ради приймаються більшістю голосів присутніх його членів. За умови рівної кількості голосів голос голови Національної ради є вирішальним.
  Рішення Національної ради по туризму з питань, що зачіпають інтереси окремих міністерств і відомств, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, приймаються в присутності їх представників. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "38.2. Система і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в галузі фізкультури, спорту і туризму"
 1. § 3. Джерела муніципального права.
    систему органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення;
 2. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
    система виборів носила назву куріальних. По суті, в куріальних системі був закладений становий ценз. Відповідно до Положення про губернські і повітових земських установах від 1 січня 1864 до ведення земств відносилося: пристрій і утримання місцевих шляхів сполучення, земська пошта, земські школи, лікарні, притулки і богадільні; розвиток місцевої торгівлі і промисловості, народне
 3. § 3. Окремі джерела муніципального права
    системи. Якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Для вітчизняного місцевого самоврядування основоположним міжнародним актом є Європейська хартія місцевого самоврядування. Існує точка зору, згідно з якою Хартія за юридичною силою вище Конституції РФ, однак із цим навряд чи можна
 4. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
    системі місцевої влади. Більшовики після захоплення влади в жовтні 1917 р. зробили в організації місцевої влади ставку на Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів. Ті спочатку виникли як організаційні осередки страйкового руху (революція 1905 р.), ставши в 1917 р. поряд з військово-революційними комітетами органами збройного повстання. У зверненні II Всеросійського з'їзду Рад
 5. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
    системи на її периферію і зміцнення політико-правової самостійності периферійних підсистем: суб'єктів федерації, муніципальних утворень і т.п. Іноді децентралізацію відрізняють від деконцентрації. Так, Г. Бребан вказує, що при деконцентрації владні повноваження делегуються державою своїм структурним ланкам, тобто центральний апарат управління наділяє владою свої периферійні
 6. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
    системою виборчих комісій, очолюваної Центральною виборчою комісією (ЦВК) РФ. У зазначену систему також входять виборчі комісії суб'єктів Федерації, муніципальних утворень, окружні, дільничні виборчі комісії. В організації муніципальних виборів можуть також брати участь територіальні (районні, міські та інші) комісії. Правова природа комісій.
 7. § 2. Джерела комерційного права
    системою приватного права; в єдиному цивільному кодексі і ряді спеціальних нормативних актів, присвячених тим чи іншим інститутам комерційного права, що відповідає, на наш погляд, сучасної тенденції розвитку комерційного законодавства. Вибір того чи іншого варіанту систематизації комерційного законодавства залежить від волі та інтересів законодавця, що формує цю систему з урахуванням
 8. § 2. Створення комерційних організацій
    систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника відокремленим майном, організація управління відповідним майном, виступ комерційної організації в обороті від власного імені. По суті це ознаки юридичної
 9. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору законодавця, розгляд спорів арбітражними судами
 10. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    системи організацій, наприклад, Центральний банк Російської Федерації щодо комерційних банків, Міністерство фінансів Російської Федерації щодо страхових організацій; - права на застосування санкцій до підприємців. Маються на увазі не тільки фінансові чи штрафні санкції, а й санкції немайнові. Так, наприклад, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової
© 2014-2022  yport.inf.ua