Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Договори роздрібної купівлі - продажу з окремими нетиповими умовами

Ряд норм ГК присвячено договорами роздрібної купівлі - продажу з окремими нетиповими умовами. Зокрема, договір роздрібної купівлі - продажу може бути укладений з умовою про те, що товар буде прийнятий покупцем у визначений договором строк, протягом якого продавець не може передати цей товар іншому покупцеві (ст. 496). Для подібних ситуацій передбачено два правила, викладені у вигляді диспозитивних норм. Перше полягає в тому, що неявка покупця за товаром в строк, встановлений договором, або невчинення ним дій, необхідних для прийняття товару в цей термін, можуть розглядатися продавцем як відмова покупця від виконання договору. Суть другого правила полягає в тому, що додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві через певний період часу в строк, встановлений договором, повинні включатися безпосередньо в ціну товару.
Особливі правила встановлені ГК також щодо договору роздрібної купівлі - продажу, що укладається на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (його описом, каталогом товарів тощо), запропонованим продавцем. У цьому випадку договір буде вважатися виконаним продавцем з моменту доставки товару в місце, вказане в договорі, а за відсутності в договорі відповідної умови - з моменту доставки товару покупцеві: громадянину - за місцем його проживання, юридичній особі - за місцем його знаходження. Крім того, передбачено, що реалізація покупцем права на відмову від виконання такого договору можлива за умови відшкодування ним продавцю необхідних витрат, понесених останнім у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання договору.
Вперше на законодавчому рівні регулюються відносини, що складаються між продавцем і покупцем при продажу товарів з використанням автоматів (ст. 498). У цих випадках певні обов'язки покладаються і на власників відповідних автоматів, які повинні довести до відома покупців інформацію про продавця товарів, його фірмовому найменуванні, місце його знаходження, режим роботи, а також про дії, які повинен здійснити покупець, щоб отримати продаваний товар. Така інформація доводиться до покупця шляхом приміщення відповідних відомостей на автоматі або іншим способом.
На відміну від загальних положень про укладення договору купівлі - продажу та спеціальних правил, що регулюють укладення договору роздрібної купівлі - продажу, договір роздрібної купівлі - продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для отримання товару. Якщо, незважаючи на вчинення зазначених дій, покупцеві не вдається отримати оплачений товар, наприклад внаслідок несправності автомата, він має право вимагати від продавця негайно надати товар або повернути сплачену суму.
Договір роздрібної купівлі - продажу може бути укладений з умовою про доставку товару покупцеві (ст. 499). За таких обставин продавець повинен доставити товар в місце, вказане покупцем, а якщо воно не визначено, за місцем проживання громадянина або за місцем знаходження юридичної особи, які є покупцями. Доставка товару повинна бути здійснена в строк, передбачений договором.
Особливим чином регулюється і момент виконання договору з умовою про доставку товару покупцеві. Таким визнається момент вручення товару покупцеві або іншій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, який свідчить про укладення договору або про оформлення доставки товару.
ЦК допускає також можливість укладення договору з умовою про те, що до переходу права власності на товар до покупця останній є наймачем (орендарем) переданого йому товару (договір найму - продажу). Така умова може бути включено, наприклад, в договір, що передбачає, що право власності на товар переходить до покупця не з моменту передачі йому товару, а з дня його оплати. Договір найму - продажу до переходу права власності на товар до покупця повинен регулюватися нормами ЦК про оренду майна (гл. 34).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Договори роздрібної купівлі - продажу з окремими нетиповими умовами "
 1. 4. Захист слабкої сторони в договорі
  договірному зобов'язанні. Реалізація даної задачі вимагає формального відступу від одного з основних принципів цивільного законодавства - рівності учасників цивільно - правових відносин (ст. 1 ЦК). Фактично ж, надаючи слабкій стороні додаткові права і відповідно покладаючи на її контрагента за договором додаткові обов'язки, ЦК та інші закони тим самим
 2. 11. Застосування норм договірного права за аналогією
  договірного права за аналогією можливо тільки за умови, коли відсутнє відповідне положення не тільки в Кодексі або іншому законі, але також у прийнятих в силу п. 3 ст. 3 ГК указах Президента РФ, постановах Уряду РФ, а також в актах міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади, виданих у межах їх компетенції. По-друге, нормативні акти застосовуються попереду
 3. 7. Пойменовані і непойменовані договори
  договорів за принципом "чистої дошки" (tabula rasa), їм довелося б зіткнутися зі значними труднощами. Зокрема, це спричинило б за собою затяжку оформлення договірних відносин через необхідність затрачати значний час для узгодження складу та змісту окремих договірних умов. І навіть тоді не було б ніякої впевненості в тому, що договір вільний від прогалин, які
 4. 2. Форми договірної відповідальності
  договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів відповідальності за порушення зобов'язання відносяться не тільки відшкодування
 5. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами
 6. § 3. Виконання зобов'язань
  договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  договорів, застосовуваних у майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові
 9. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
  договірна ціна, яка визначається вільним розсудом сторін. Регульована ціна - ціна, яка визначається уповноваженими органом держави. Методи визначення такої ціни можуть бути різними: визначення верхнього або нижньої межі ціни, надбавок до ціни, визначення граничного коефіцієнта зміни ціни, визначення граничного рівня рентабельності, встановлення фіксованої ціни. Залежно
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  договору банківського вкладу, з якого виникає зобов'язання банку перед вкладником «повернути суму вкладу та виплатити про-центи на неї на умовах і в порядку, передбачених договором» (п. 1ст. 834 ГК РФ), 2) за моделлю договору довірчого управління в тих передбачених законом випадках, коли самостійним об'єктом довірчого управління можуть бути гроші (п. 2ст. 1013ГКРФ);
© 2014-2022  yport.inf.ua