Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Інші договори, об'єктом яких є підприємство

Крім договору продажу підприємства, ЦК передбачені й інші договори, що мають в якості свого об'єкта підприємство як єдиний майновий комплекс: договори оренди, довірчого управління, іпотеки. Головна відмінність зазначених договорів від договору продажу підприємства полягає в тому, що їх виконання не передбачає передачу підприємства у власність контрагента. Разом з тим співпадає об'єкт усіх зазначених договорів (підприємство як єдиний майновий комплекс) робить можливим багато в чому схоже правове регулювання і навіть дозволяє регламентувати деякі правовідносини, що виникають з різних договорів, за допомогою окремих норм про договір купівлі - продажу підприємства. У цьому можна переконатися, ознайомившись з коротким аналізом основних положень ЦК про названі види договорів.
За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в порядку, на умовах і в межах, визначених договором, запаси сировини, палива, матеріалів та інші оборотні кошти, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами та обладнанням, інші майнові права орендодавця, пов'язані з підприємством, права на позначення, індивідуалізують діяльність підприємства, та інші виключні права, а також поступитися йому права вимоги і перевести на нього борги, що відносяться до підприємства (п. 1 ст. 656 ЦК).
Договір оренди, так само як і договір продажу підприємства, повинен бути укладений у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Договір, укладений з порушенням цих вимог, є недійсним і не підлягає реєстрації. Договір оренди підприємства набуває чинності з моменту його державної реєстрації (ст. 658 ЦК).
За договором довірчого управління підприємством як майновим комплексом засновник (власник підприємства) передає довірчому керуючому підприємство в довірче управління, а останній зобов'язується здійснювати управління підприємством в інтересах засновника або вказаної ним особи (вигодонабувача). При цьому право власності на підприємство зберігається за засновником (п. 1 ст. 1012, п. 1 ст. 1013 ЦК).
При вирішенні питання про державну реєстрацію договору довірчого управління підприємством враховуються обмеження, встановлені ЦК щодо об'єктів довірчого управління та суб'єктного складу договору. Не можуть бути об'єктами довірчого управління майнові комплекси, закріплені за державними або муніципальними унітарними підприємствами на праві господарського відання або оперативного управління (казенні підприємства) (ст. 1013 ЦК).
Засновник довірчого управління повинен бути власником підприємства, за винятком установи довірчого управління на підставі закону (ст. 1014 ЦК).
В якості довірчого керуючого можуть виступати тільки індивідуальний підприємець або комерційна організація, за винятком унітарного підприємства. Ця вимога не поширюється на випадки, коли довірче управління здійснюється з підстав, передбачених законом. Встановлено також заборону на передачу майна в довірче управління державним органам та органам місцевого самоврядування (ст. 1015 ЦК).
Договір довірчого управління підприємством, як і всякий цивільно - правовий договір, вважається укладеним з моменту досягнення сторонами угоди з усіх його істотних умов (ст. 432 ЦК). Безпосередньо в ЦК міститься вказівка на наступні істотні умови договору довірчого управління: склад майна, переданого в довірче управління; найменування юридичної особи або ім'я громадянина, що є засновником управління та / або вигодонабувачем; розмір і форма винагороди управителя, якщо виплата винагороди передбачена договором; термін дії договору (п. 1 ст. 1016 ЦК).
До форми договору довірчого управління підприємством застосовуються правила, передбачені для договору продажу підприємства (ст. 560 ЦК).
Передача підприємства в іпотеку допускається за наявності згоди власника майна, що відноситься до підприємства, або уповноваженого ним органу. Якщо інше не буде передбачено договором іпотеки, до складу закладеного комплексу входять матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, готова продукція, права вимоги, виняткові права. Разом з тим на належне заставодавцю право постійного користування земельною ділянкою, на якій знаходиться підприємство, право застави не поширюється. При зверненні стягнення на таке підприємство особа, яка придбаває це майно у власність, набуває право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник (заставник) нерухомого майна (ст. 69, 70 ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості) ").
Склад переданого в іпотеку майнового комплексу та оцінка його вартості повинні визначатися на основі його повної інвентаризації. Обов'язковими додатками до договору про іпотеку є акт інвентаризації, бухгалтерський баланс і висновок незалежного аудитора про склад і вартість майна, що відноситься до підприємства. При недотриманні цієї вимоги договір іпотеки є недійсним.
Іпотекою підприємства може бути забезпечене тільки грошове зобов'язання, що підлягає виконанню не раніше ніж через рік після укладення договору про іпотеку. Однак та обставина, що іпотекою підприємства забезпечується зобов'язання з менш тривалим терміном виконання, не може служити підставою для відмови в державній реєстрації договору іпотеки. У цьому випадку право на звернення стягнення на предмет іпотеки за невиконаним зобов'язанням виникає у заставодержателя після закінчення року з моменту укладення договору про іпотеку (ст. 71 ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)").
При іпотеці підприємства стягнення на заставлене майно може бути звернено виключно за рішенням суду. Право власності на підприємство переходить до покупця, який купує предмет іпотеки на прилюдних торгах, з моменту державної реєстрації права власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Інші договори, об'єктом яких є підприємство "
 1. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  інші федеральні закони. Різної юридичної силою можуть володіти норми одного і того ж акта. Так, норми гл. 1 Конституції Російської Федерації мають більшу юридичну силу, ніж норми інших її глав. Галузева (горизонтальна) структура. У ній правові акти об'єднуються залежно від особливостей предмета і методу правового регулювання. Федеративна структура відображає форму
 2. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  інші документи за результатами експертиз та контрольних заходів палати; за дорученням голови палати беруть участь у розгляді питань, що стосуються функцій Рахункової палати на засіданнях міської Думи, депутатських комісій та робочих груп; виконують інші службові обов'язки. Колегія Рахункової палати розробляє і затверджує методики проведення планових та позапланових контрольних
 3. § 2. Місцева адміністрація
  інші повноваження, не віднесені до компетенції інших органів місцевого самоврядування. Аналогічний набір повноважень можна зустріти і в статутах інших муніципальних утворень. Планування роботи місцевої адміністрації. Робота місцевих адміністрацій ведеться на плановій основі. Так, діяльність адміністрації м. Копейска Челябінської області здійснюється на основі поточних і перспективних планів
 4. § 1. Муніципальна власність
  інші транспортні інженерні споруди в межах населених пунктів поселення, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення, а також майно, призначене для їх обслуговування; 3) житловий фонд соціального використання для забезпечення незаможних громадян, які проживають в поселенні і потребують
 5. § 1. Поняття комерційного права
  інші сфери життя суспільства. [1] Дигести Юстиніана. Вибрані фрагменти / Пер., Прямуючи. І.С. Перетерского. М., 1984. С. 23. [2] Іоффе О.С. З історії цивілістичної думки / / Праці Киргизького унта / Под ред. С.К. Кусегенова. Фрунзе, 1972. С. 116-124; Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу. М., 1992. С. 10-17; Цивільне та торгове право капіталістичних держав / Под
 6. § 2. Джерела комерційного права
  інші правила, ніж ті, що передбачені комерційним законодавством, застосовуються правила міжнародного договору. Відповідно до поширеної точкою зору дане положення розуміється як норма, яка дозволяє колізію між двома внутрішньодержавними нормами. Одна з них - будь-яке правило загального характеру, що міститься у внутрішньому законодавстві, а друга - спеціальне
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  договір. Для порушення провадження у справі про неспроможність і його розгляду необхідно, крім встановлення зовнішнього приз-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 80 нака неспроможності - призупинення поточних платежів, щоб вимоги кредиторів до боржника в сукупності складали суму не менше 500
 8. § 3. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
  інші права, мають грошову оцінку. У зв'язку з цим п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ № 6/8 від 1 липня 1996 р. «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» роз'яснює, що вкладом не може бути об'єкт інтелектуальної власності (патент, об'єкт авторського права, включаючи програму для
 9. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  інші зобов'язальні правовідносини з іншими особами. Наприклад, власник для здійснення таких своїх правомочностей, як право користування чи володіння майном не завжди потребує укладанні договорів з ким би то не було. Ці правомочності можуть реалізуватися в його власних фактичних діях. Разом з тим названі правомочності, а також право розпорядження вимагають часом вступу в
 10. § 2. Правовий режим речей
  інші природні об'єкти, є вимога про складання єдиного документа, що підписується сторонами договору, в той час як за загальним правилом про форму договору, закріпленому у ст . 434 ГК, письмова форма договору передбачає можливість використання обміну листами, телеграмами та іншими засобами зв'язку для його укладення. Щодо об'єктів нерухомості це не допускається: тут
© 2014-2022  yport.inf.ua