Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміна та припинення страхових правовідносин

. Зміна страхових зобов'язань відбувається у випадках і порядку, передбачених ст. 310, 382-392, 450-453 ЦК з урахуванням особливостей, встановлених гол. 48 ГК. Зупинимося на найбільш поширених випадках зміни страхових зобов'язань.
Зміна суб'єктів страхових відносин може виражатися в заміні страхувальника, вигодонабувача, застрахованої особи або страховика.
Заміна страхувальника пов'язана насамперед із переходом права на застраховане майно до іншої особи. У момент придбання цього права до його набувачеві ipso jure переходять права та обов'язки страхувальника за відповідним договором страхування (абз. 1 ст. 960 ЦК). Новий страхувальник повинен негайно письмово повідомити страховика про придбання ним права на застраховане майно; в іншому випадку настають наслідки, передбачені п. 3 ст. 382 та п. 1 ст. 385 ГК. Права та обов'язки за договором страхування не переходять до нового власника, якщо майно примусово вилучено у страхувальника з підстав, зазначених у п. 2 ст. 235 ГК.
Уступка вимоги про страхову виплату не допускається, якщо вона суперечить закону, іншим правовим актам чи договору (п. 1 ст. 388 ЦК). Зокрема, забороняється поступка вимоги про страхову виплату у разі заподіяння шкоди життю і здоров'ю страхувальника, оскільки це вимога нерозривно пов'язане з особою кредитора (ст. 383 ЦК).
Заміна вигодонабувача має місце при переході належить вигодонабувачу права на застраховане майно до іншої особи (абз. 1 ст. 960 ЦК). Те ж наслідок настає в результаті зміни кредитора у зобов'язанні, ризик відповідальності боржника за яким застрахований (п. 3 ст. 932 ЦК). Крім того, ст. 956 ЦК надає страхувальнику можливість замінити вигодонабувача іншою особою, письмово повідомивши про це страховика.
Заміна застрахованої особи за зобов'язанням страхування деліктної відповідальності здійсненна страхувальником у будь-який час до настання страхового випадку з напрямком страховику письмового повідомлення про це (п. 1 ст. 955 ЦК). Оскільки з заміною застрахованої особи може істотно змінитися страховий ризик, страховики часто включають у договір умова, що така заміна допускається лише за згодою сторін страхового договору. У зобов'язаннях з особистого страхування заміна застрахованої особи здійснюється за угодою між страхувальником і страховиком, яка потребує згоди замінного застрахованої особи (п. 2 ст. 955 ЦК).
Заміна страховика здійснюється шляхом уступки вимоги про сплату страхових внесків, переведення боргу за страхову виплату та заміни сторони договору страхування. Особливі умови заміни страховика у страхових зобов'язаннях (шляхом так званої "передачі страхового портфеля") передбачаються п. 7 ст. 32.8 Закону про організацію страхової справи і ст. 184 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)".
Збільшення або зменшення страхового ризику в період дії договору також може послужити підставою для зміни страхового відносини. Страховик, сповіщений про збільшення страхового ризику, має право вимагати від страхувальника пропорційного зміни умов страхування (наприклад, зменшення розміру страхової суми або сплати додаткової страхової премії). Якщо страхувальник або вигодонабувач заперечують проти запропонованої зміни, то у страховика виникає домагання на розірвання договору страхування (п. 2 ст. 959 ЦК).
У практиці страхування зустрічаються також випадки зміни терміну дії договору, переліку страхових випадків та інших умов. Зміна страховиком правил страхування при відсутності відповідного волевиявлення страхувальника не впливає на страхове зобов'язання.
Зобов'язання по страхуванню припиняються з загальних підставах, встановленим законом. До числа спеціальних підстав дострокового припинення страхових зобов'язань відносяться:
- припинення страхового ризику за обставинами іншим, ніж страховий випадок (п. 1 ст. 958 ЦК), зокрема: при загибелі застрахованого майна внаслідок нестрахового випадку ; припинення підприємницької діяльності особи, що застрахувало підприємницький ризик; припинення договірного зобов'язання, ризик відповідальності за яким застрахований. У цих випадках страховику належить частина страхової премії, пропорційної часу фактичної дії договору. Залишок премії повертається страхувальнику;
- одностороння відмова страхувальника від договору (п. 2 ст. 958 ЦК). Страхова премія при цьому не повертається, якщо договором не передбачено інше (абз. 2 п. 3 ст. 958 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміна та припинення страхових правовідносин "
 1. § 2. Страхове правовідношення
  зміни страхових зобов'язань. Зміна суб'єктів страхових відносин може виражатися в заміні страхувальника, вигодонабувача, застрахованої особи або страховика. Заміна страхувальника пов'язана насамперед із переходом права на застраховане майно до іншої особи. У момент придбання цього права до його набувачеві ipso jure переходять права та обов'язки страхувальника за
 2. § 1. Поняття комерційного права
  зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  змінам і коло органів, яким банки зобов'язані надавати відомості, що становлять банківську таємницю, буде розширено. Вимоги про зміну режиму банківської таємниці мотивуються необхідністю посилення боротьби проти «відмивання» в банках грошей, отриманих різними протизаконними Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  змінами та доповненнями / / Відомості РФ. 1992. № 17. ст. 888; Див також: Закон про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації: Коментар / Відп. ред. А.Ю. Шумілов. М., 1995. [14] Не можна не відзначити, що в діяльності деяких охоронних структур відбувається зрощування охоронного і злочинного бізнесу, наслідком чого є ослаблення безпеки підприємництва.
 5. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  зміни, а скарга - без задоволення, позовну заяву може бути подано до арбітражного суду протягом 10 днів з дня прийняття рішення за скаргою регіональним митним управлінням. [7] Таким чином, розпорядчий акт державного органу може бути оскаржений підприємцем у судовому порядку, а у випадках, прямо передбачених законом, - в адміністративному порядку, але рішення,
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  зміні номінальної вартості російських грошових знаків і масштабу цін »[4] та постановою Уряду Російської Федерації від 18 вересня 1997 р. № 1182« Про проведення заходів у зв'язку з зміною номінальної вартості російських грошових знаків і масштабів цін »[5]. Як орган виконавчої влади Центральний банк Російської Федерації наділений широкими повноваженнями по
 7. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  зміна умов випуску цінних паперів. До підсумків судового розгляду з приводу шостої емісії акцій ВАТ «Банк" Санкт-Петербург "» / / Закон. 1997. № 9. С. 108-112. [7] Наприклад, у акціонерного комерційного банку «Юнібест» сплачений статутний капітал на 1 січня 1997 р. дорівнював 50 млрд. руб., Власний капітал становив 109 млрд. руб. (Див.: Банк «Юнібест». Візитна картка / / Фінансові
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  зміни цільового призначення ділянки. Так, на цих землях не можна вести велике промислове виробництво, масове житлове будівництво і т.д. Перехід такої ділянки у спадщину обумовлений продовженням господарювання спадкоємцем. Якщо цього немає, то спадкоємці набувають право тільки на ту частину земельної ділянки, яка відповідає нормам надання земель для індивідуального
 9. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  зміни відомостей про громадянина-підприємця і припинення ним діяльності в цій якості. Зміна місця проживання громадянина-підприємця вимагає внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстр індивідуальних підприємців з одночасною передачею реєстраційним (податковим) органом його реєстраційної справи до реєструючого органу за новим місцем проживання.
 10. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  зміна статуту товариства. Водночас загальні збори можуть прийняти до розгляду і вирішувати будь-які питання, в тому числі що знаходяться в компетенції правління товариства. Поточне керівництво діяльністю товариства власників житла здійснюється правлінням. До складу правління можуть входити лише члени товариства. Правління вправі приймати рішення з усіх питань діяльності
© 2014-2022  yport.inf.ua