Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконний експорт або передача сировини, матеріалів, об-ладнання, технологій, науково-технічної інформації, що не-законне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового вражений-ня, озброєння і військової техніки (ст. 189 КК).

Небезпека злочину, передбаченого ст. 189 КК, полягає у порушенні норм міжнародного права про нерозповсюдження зброї масо-вого ураження, а також російського законодавства про військово-технічне співробітництво з іноземними державами, що включає норми про заборону, обмеження і порядку оформлений-ня зазначених у законі предметів для вивезення за межі РФ . Порядок нормальних зовнішньоекономічних відносин у сфері експорту сировини, матеріалів, обладнання, науково-технічної ін-формації, виконання робіт і надання послуг військового характеру регулюється Федеральними законами від 8 грудня 2003 р. № 164-ФЗ
« Про
основи державного
регулювання зовнішньоторговельної
діяльності »та від 19 липня 1998 р. № 114-ФЗ« Про військово-тех -
ническом співробітництво Російської Федерації з іноземність-

ми державами »1. Військово-технічне співробітництво за-лягає у діяльності РФ в галузі міжнародних ставлення-ний з вивезення та ввезення продукції військового призначення, а також діяльності, пов'язаної з її розробкою та виробництвом. Ця діяльність грунтується на пріоритеті інтересів РФ, дер-жавної монополії, дотриманні міжнародних договорів про нерозповсюдження ядерної зброї, заборону зброї мас-сового ураження (ст. 4 Федерального закону від 19 липня 1998
№ 114 -ФЗ).
Додатковим об'єктом даного злочину можуть бути мир і безпека людства, тому злочин віднесено але кримінальним законом до категорії тяжких.
Предмети злочину передбачені в диспозиції кримінально-правової норми: сировина, матеріали, обладнання, техно-логії, науково-технічна інформація, роботи, послуги. Закон називає основну властивість перерахованих предметів - вони можуть бути використані при створенні зброї масового пора-вання, озброєння і військової техніки, щодо яких встановлено експортний контроль. Порядок проведення експорт-ного контролю регулюється Федеральним законом від 18 липня
1999 р. № 183-ФЗ «Про експортний контроль» 2. Зміст понять про дані предметах розкривається в Списку ядерних матеріа-лів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів та відповідних технологій, що підпадають під експортний контроль, Списку товарів і технологій подвійного призначення, експорт кото-яких контролюється, і Списку устаткування, матеріалів і техно- логий, які можуть бути використані при створенні ракетної зброї, затверджених Указами Президента РФ (відповідно) від 14 лютого 1996 р. № 2023, від 26 серпня 1996 р. № 12684, від 8 серпня 2001 р. № 10055. Сировина - речовини і матеріали природного походження, які є складовими частинами (компонентами) при створенні зброї масового пора-
1 СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3610.
2 СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.
3 СЗ РФ. 1996. № 8. Ст. 742.
4 СЗ РФ. 1996. № 36. Ст. 4197; 1999. № 2. Ст. 265; 2000. № 10. Ст. 1115.
5 СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. II). Ст. 3441.

Жения, озброєння і військової техніки. Матеріали - речовини синтетичного походження, а також заготовки, складові частини, напівфабрикати. Обладнання - технічні приспособ-лення для переробки на основі технологій сировини і матеріалів з метою створення остаточного продукту.
Технології - це технічна документація, яка містить
спеціальну інформацію про розробку, виробництво і неналежного використання різних видів зброї масового ураження, збройних-вання і військової техніки. Науково-технічна інформація включає креслення, схеми, діаграми, дослідні зразки, відомостей-ня про встановлення та технічному обслуговуванні різних видів озброєння. Послуги - підприємницька діяльність у вигляді навчання, консультування, налагодження виробництва, ремонтних робіт, участі у випробуваннях і т.д.
Об'єктивна сторона злочину характеризується дію-виями, що виражаються в незаконному експорті зазначених у за-коні предметів, щодо яких встановлено спеціальний експортний контроль. Відповідно до Федерального закону
«Про експортний контроль» під експортом технологій, науково-технічної інформації, у тому числі виключних прав на них, розуміється вивіз зазначених предметів з митної тер-ритор РФ без зобов'язання їх повернення ; під експортом ус-луг - виконання визначених робіт за межами території РФ. До експорту прирівнюється комерційна операція без ви-воза з митної території зазначених предметів, при здійс-ствления якій відбувається закупівля зазначених предметів іно-дивною особою у одного російського особи та передача їх дру-гому російському особі для переробки з метою подальшого вивезення за кордон якісно нового предмета (ст. 2 Федераль-ного закону «Про експортний контроль»).
Експорт визнається незаконним, якщо він здійснюється в на-рушення встановленого спеціального експортного контролю. Спе-ціальний експортний контроль - це система правових норм, що встановлюють обмеження, заборону і порядок контролю над ввезенням і вивезенням озброєнь, військової техніки та майна військово-технічного призначення, передачею технічної доку-
ментації, наданням технічного сприяння у створенні воєн-
них об'єктів, наданням інших послуг військово-технічного ха-

рактера, а також вивезенням окремих видів сировини, матеріалів і устаткування, мають мирне призначення , але які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження.
З метою захисту національних інтересів і забезпечення вико-нання міжнародних зобов'язань РФ з розповсюдження ядерної зброї Уряд РФ затвердив 14 червня 2001
№ 462 Положення про здійснення контролю за зовнішньоекономічну діяльністю щодо обладнання і матеріа-лів подвійного призначення, а також відповідних технологій, застосовуваних в ядерних целях1, яким встановлено дозволь-
вальний порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій,
передбачає вивезення з Росії і (або) передачу контролі-руемих обладнання, матеріалів, технологій іноземним ли-цям, міжнародним організаціям або їх представникам будь-яким способом, включаючи пересилання у поштових відправленнях або по електронних каналах зв'язку. Зовнішньоекономічні операції з контрольованими предметами можуть здійснюватися на підставі разових або генеральних ліцензій, які видаються Міні-ством економічного розвитку і торгівлі РФ, або дозволів ня Комісії з експортного контролю при Уряді РФ 2,
рішення про яких приймаються на підставі результатів дер-
дарчим експертизи зовнішньоекономічної угоди. Комплекс-ная експертиза проводиться Міністерством економічного раз-розвитку і торгівлі РФ, спільно з Міністерством оборони РФ, Міністерством закордонних справ РФ, Міністерством РФ з атомної енергії і при необхідності - з іншими заінтересованими федеральними органами виконавчої влади.
Відповідно до ст. 12 Федерального закону «Про експортний контроль» експорт зазначених предметів можуть здійснювати, при дотриманні встановлених правил, спеціалізовані державного-ються унітарні підприємства та інші російські організації - розробники і виробники продукції військового призначення. Міністерство оборони РФ має право, відповідно до поряд-ком, встановленим Урядом РФ, надавати іноземним державам послуги з підготовки спеціальних кадрів. Порядок експортного контролю встановлюється окремо для різних
1 СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2677.
2 Указ Президента РФ від 29 січня 2001 р. № 96 / / СЗ РФ. 2001. № 6. Ст. 550.

Видів зброї і військової техніки з додатком переліків видів продукції військового призначення і списків держав, в які дозволено міжнародними актами передача даної продукції.
Склад злочину за конструкцією формальний. Переступив-
ня визнається закінченим з моменту виконання дій, пов'язаних з експортом зазначених предметів, тобто з моменту ввезення їх на митну територію та оформлення відповідних документів, ще до перетину митного кордону РФ.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що незаконно вивозить з Росії тех-нології, науково-технічну інформацію, в тому числі винятково права на них, сировина, матеріали та обладнання, кото-які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки або надає послуги військово-технічного характеру, і бажає вчинити ці дії. Мотиви і цілі найчастіше - корисливі.
Суб'єкт злочину - спеціальний: особи, наділені правом здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Це керівники державних та комерційних організацій, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність в області воєн-но-технічного співробітництва. Дані організації повинні бути створені відповідно до законодавства РФ, мати по-варте місце знаходження на території РФ. Суб'єктом пре-ступления може бути також фізична особа, постійно прожи-вающее на території РФ і зареєстрована як ін-дивидуально підприємця (примітка до ст. 189 КК).
Частина 2 ст. 189 КК передбачає відповідальність за со-вершеніе злочину групою осіб за попередньою згор-вору, поняття якої міститься в ч. 2 ст. 35 КК.
Частина 3 ст. 189 КК включає два особливо обтяжуючих обставини: а) вчинення злочину організованою групою (див. ч. 3 ст. 35 КК) і б) щодо сировини, матеріалів, обладнання-вання, технологій, науково-технологічної інформації, робіт (послуг), які завідомо для винного можуть бути використан-ни при створенні зброї масового ураження, засобів її дос-тавки. Експорт перерахованих у ч. 3 ст. 189 КК предметів у на-рушення встановлених правил контролю представляє особливу

небезпека, оскільки порушує норми міжнародного права і створює загрозу миру і безпеки людства.
Злочин, передбачений ст. 189 КК, слід відрізняти від контрабанди та державної зради, коли предмети пре-ступленій номінально збігаються. Вони розрізняються за ознаками об'єктивної сторони. При контрабанді (ст. 188 КК) відбувається незаконне переміщення через митний кордон зазначених предметів; при вчиненні злочину, передбаченого
ст. 189 КК,
предмети переміщуються на законних підставах,
при дотриманні правил митного контролю. Експорт зазначених предметів визнається незаконним у зв'язку з тим, що при видачі ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності експортний контроль було проведено з порушеннями, а він прово-диться НЕ митними органами, а спеціально уповноваженим державним органом виконавчої влади РФ.
При відмежуванні злочину від державної зради (ст. 275 КК) слід виходити з того, що зазначені предмети не містять відомостей, що становлять державну таємницю, але мо-жуть бути «іншими відомостями» при шпигунстві як однієї з форм державної зради. У цьому випадку замовником і адресатом, якому передаються несекретні технології та інші предмети, є лише іноземна розвідка. При вчиненні ж Престо-полон, передбаченого ст. 189 КК, зазначені предмети пере-даються іноземної організації, комерційної або наукової.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконний експорт або передача сировини, матеріалів, об-ладнання, технологій, науково-технічної інформації, що не-законне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового вражений-ня, озброєння і військової техніки (ст. 189 КК). "
 1. Стаття 189. Незаконні експорт або передача сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації, незаконне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки Коментар до статті 189
  незаконних діях, що надаються іноземній організації або її представникові: 1) експорт або передача товарів, інформації і технологій; 2) виконання робіт або надання послуг. Відповідно до Федерального закону від 8 грудня 2003 р. N 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" експортом є вивезення товару з митної території Російської Федерації
 2. Коментар до статті 14.20
  незаконне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки і щодо яких встановлено спеціальний експортний контроль, кваліфікуються як злочин (ст. 189 КК). 9. Документи, що подаються при переміщенні товарів і технологій, що підлягають експортному контролю, через митний кордон РФ,
 3. Коментар до статті 16.3
  незаконне виконання цією особою робіт для іноземної організації або її представника або незаконне надання послуг іноземної організації або її представнику, які свідомо для вказаної особи можуть бути використані при створенні озброєння і військової техніки і щодо яких встановлено експортний контроль (за відсутності ознак злочинів, передбачених ст. 188 і 275 КК),
 4. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
    незаконного приміщення в психіатричний стаціонар - ч. 2 ст. 125; в гол. 19 Кримінального кодексу в порушенні рівності прав і свобод людини - ч. 2 ст. 136; порушення недоторканності приватного життя - ч. 2 ст. 137; порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень - ч. 2 ст. 138; порушення недоторканності житла - ч. 3 ст. 139; воспрепятствовании
 5. Використана література
    незаконної винагороди (ч. 1 і 2 ст. 204 КК) суб'єктом злочину може бути будь-яка особа. * (98) Аналогічна позиція з цього питання висловлена авторами підручника: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. Л.Д.Гаухмана і С.В.Максимова. М., 1999. С. 565. * (99) Див: Волженкін Б. В. Службові злочини. М., 2000. С. 284-285; Він же. Кримінальний кодекс Російської Федерації. СПб., 1996. С.
 6. 3. Військові злочини
    незаконне користування знаками, охоронюваними міжнародними договорами. Виробництво або розповсюдження зброї масового ураження (ст. 355 КК). Об'єктом цього злочину є міжнародні відносини у сфері обігу хімічного, біологічного, ядерного та інших видів зброї масового ураження, забороненого міжнародним договором Російської Федерації. Предмет - обов'язковий елемент
 7. Стаття 189. Незаконні експорт або передача сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації, незаконне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки Коментар до статті 189
    незаконному експорті сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації, б) передачу особою, наділеним правом здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, іноземній організації або її представнику сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації; в) незаконному виконанні цією особою робіт для іноземної організації або її представника; г)
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    експорту. З метою захисту інтересів вітчизняних товаровиробників у сфері АПК та забезпечення продовольчої безпеки РФ на федеральному і регіональному рівнях здійснюються тарифне і нетарифне регулювання експортно-імпортних операцій. При необхідності відповідно до міжнародних правил і федеральними законами Урядом РФ можуть вводитися квоти на закупівлю окремих
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    незаконного позбавлення волі 24. Idem per idem [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. In brevi [ін бреві] - коротко 26. In corpore [ін корпоре] - в повному складі 27. In pleno [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. In re [ін ре] - на ділі 29. In situ [ин ситу] - в місці знаходження 30. In deposito [ін депозіто] - на зберігання 31. Inter alia [ІНТЕР
 10. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
    незаконного використання товарного знака (найменування місця походження товару); видалення з товарів або упаковки незаконно використовуваного товарного знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішування. При використанні дистриб'юторської угоди з метою збуту книг, репродукованих творів, творів декоративно-прикладного мистецтва, програм для ЕОМ виключне право
© 2014-2022  yport.inf.ua