Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 5. Представництво в праві Англії та США


1. Представництво в Англії та США регулюється нормами, виробленими судовою практикою. Тут не проводиться розподіл на законне і договірне представництва; невідомо також поділ представництва на пряме і непряме.
В Англії термін «агент» («представник») вживається як в широкому сенсі, що охоплює всі види представництва і посередництва, в тому числі і непряме представництво, так і в більш вузькому сенсі, відповідно до яким агентом є особа, уповноважена на укладення угод і на вчинення інших дій від імені подається і за його рахунок або на посередництво між сторонами при укладанні угод ними самими. Фактично таке ж положення має місце і в США.
Термін «представництво» в широкому сенсі включає всі відносини, що існують між двома особами, коли одна з цих осіб (агент) діє за іншу особу (принципала) і під його контролем. Тому під поняття представника підпадають і комісіонери, і торгові представники, і комівояжери, і брокери, і капітани суден, і адвокати.
Повноваження агента можуть бути прямо вираженими або УЯВНОЮ. Передбачається, що особа, що дає іншій особі - агенту - певні повноваження, одночасно дає згоду на вчинення його агентом всіх юридичних угод, які вважаються допустимими при використанні даного повноваження. Однак повноваження агента на отримання платежів має бути прямо передбачено в договорі. При наявності відповідної застереження він має право приймати платіж готівкою. Якщо ж агент приймає вексель, то він повинен довести, що такий спосіб платежу є звичайним у відповідній галузі торгівлі.
Допускається перевищення агентом наданих йому повноважень, коли надзвичайні обставини вимагають прийняття виняткових заходів для захисту інтересів принципала (представництво за потребою).
Агент може виступати і від імені принципала, і від свого власного імені. Відносно третьої сторони агент може виступати: 1) розкриваючи існування принципала і вказуючи його ім'я;
2) розкриваючи існування принципала, але не вказуючи імені останнього;
3) Не розкриваючи існування принципала і укладаючи договір від свого імені. У першому і в другому випадках сторона по заклю-
100
ченному агентом договором має право звернутися з вимогами тільки до принципала. У третьому випадку вона має право пред'явити вимоги на свій розсуд або до принципала, або до агенту. Принципал ж у всіх перерахованих випадках має право звертатися безпосередньо до третьої сторони незалежно від того, діяв агент від його або від свого власного імені.
2. Судова практика США та Англії врегулювала правове становище деяких видів агентів, послуги яких широко використовуються в торгівлі взагалі і в зовнішній торгівлі особливо. До таких агентам слід віднести: 1) консигнаційного агента, або фактора; 2) агента-делькредере; 3) брокера; 4) агента з винятковими правами; 5) комісійний експортний будинок; 6) аукціоніста.
Правове становище консигнаційного агента, або фактора, в Англії визначено законом про фактори 1889. Закон характеризує чинника як агента, що володіє при звичайному перебігу справ повноваженням продавати товари або відправляти їх для продажу, або купувати товари, або позичати гроші під забезпечення товарами.
Характерним для фактора є те, що він володіє товарами принципала. З володінням товарами закон пов'язує важливі наслідки, встановлюючи, зокрема, що якщо фактор за згодою принципала володіє товарами або товаророзпорядчими документами, то будь-яка вироблена ним продаж або будь-яке інше його дію за розпорядженням товаром при звичайному ході торгівлі є дійсними по відношенню до осіб, з якими фактор має справу. Такі дії за розпорядженням вважаються дійсними навіть при відсутності у фактора відповідних повноважень. Інше становище створюється у випадку, коли третя особа було обізнане про відсутність у фактора повноважень на розпорядження товарами або товаророзпорядчими документами.
Агент-делькредере за додаткову винагороду гарантує принципалу надходження купівельної ціни від покупця. Він зобов'язується відшкодувати принципалу збитки, якщо той через неплатоспроможність покупця буде позбавлений можливості отримати покупну ціну. Однак такий агент не несе відповідальності, якщо покупець відмовляється сплатити ціну на тій підставі, що сам принципал не виконує належним чином зобов'язань з договору. Не несе відповідальності перед принципалом агент і в тому випадку, коли спірним є розмір підлягає сплаті покупної ціни.
Брокер - це особа, яка здійснює посередництво. Брокер здійснює підготовчі дії, необхідні для укладання договору. Він не володіє товарами і не уповноважений на отримання платежів. Брокер готує проект договору і посилає його сторонам для підписання, а підписані примірники договору надсилає кожної зі сторін договору.
Агент з винятковими правами користується виключним
101
правом на продаж товарів принципала на певній території.
Агенту виплачується винагорода за продажі, вчинені на закріпленій за ним території, незалежно від того, його зусиллями або зусиллями інших осіб, в тому числі і принципала, вони були здійснені. Агент, якому надано виключне право на продаж товарів, діє, за відсутності спеціального застереження в агентському договорі, від імені принципала.
Особливе місце при експортних операціях належить комісійним експортним домівках, укладають договірні відносини двоякого роду. З одного боку, створюються відносини між експортним будинком і імпортером, що кваліфікуються як відносини між агентом і принципалом. З іншого боку, для реалізації отриманих від імпортера замовлень експортний будинок вступає у відносини з місцевими постачальниками, причому відносини можуть бути за своїм характером різними. Допускається виступ експортного будинку як від свого імені, так і «від імені наших принципалів». При виступі останнього роду експортний будинок, як правило, приймає на себе відповідальність за оплату покупної ціни. Що стосується відносин між експортним будинком і імпортером, то вони кваліфікуються як відносини між агентом і принципалом, що не перешкоджає агенту надавати імпортеру кредити.
Аукціоніст - агент, якому принципал передає товари для продажу з аукціону. Він має право на отримання покупної ціни. Аукціоніст, діючий в рамках звичайних повноважень, зобов'язує принципала і тоді, коли він порушує вказівки принципала. Так, добросовісний покупець товару з аукціону стає власником товару у випадках, коли аукціоніст порушив вказівки принципала щодо розміру покупної ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Представництво в праві Англії та США "
 1. 1.1. Історія становлення і розвитку авторського права і суміжних прав
  представництві, договорах та ін.); усунення розбіжностей і протиріч між діючими нормами різних законів; посилення захисту власників виняткових прав і т.д. --- Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30 листопада 1994 р. N 51-ФЗ . Крім того, все більшої гостроти стали набувати питання міжнародної охорони авторських і суміжних
 2. 1. Поняття договору доручення
  представництво - доручення - довіреність. --- Саме так назвав одну зі своїх робіт І.В. Шерешевський. Мається на увазі: Представництво. Доручення та довіреність. Коментар до ст. 38 - 40 і 251 - 275 Цивільного кодексу. М., 1925. Особливість цивільного обороту виражається в тому, що всі охоплюються їм різноманітні правовідносини носять вольовий
 3. 1. Поняття агентського договору
  представництво, агенти і агентський договір. В основі представництва лежить дихотомія. Відповідно воно свідомо може бути тільки прямим або непрямим. Протягом тривалого часу для кожного з видів представництва (заступництва) використовувалася своя особлива договірна конструкція. Маються на увазі договори доручення та комісії. Цим, однак, не виключається, що, відповідаючи
 4. 1. Поняття та правова кваліфікація договору банківського вкладу
  представництва: за цим договором агент зобов'язується здійснювати за дорученнями принципала юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала (п. 1 ст. 1005 ЦК). Очевидно, що такого роду відносини не входять в сферу дії договору банківського вкладу. Разом з тим, досліджуючи банківське право Англії, А.А. Вишневський прийшов до висновку про те, що
 5. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Представництва в них дворян. У заходи контрреформи помітні риси державної теорії місцевого самоврядування. --- ПСЗ-3. Т. X. Від. 1. N 6927; т. XII. N 8708. Положення 1864 і 1870 рр.. Органи земств за Положенням 1864 р. - повітові і губернські земські збори (представницькі і розпорядчі органи), які обираються на три роки, а також повітові і
 6. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  представництва виборців, що не перевищує 5 тис. виборців, кандидати не зобов'язані подавати до комісії відомості про розмір і про джерела доходів і про майно, що належить їм на праві власності, якщо інше не передбачено законом суб'єкта РФ. Всі вищеназвані документи кандидат (крім кандидата, висунутого в списку кандидатів) зобов'язаний подати особисто. Ці документи можуть бути
 7. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  представництва в Російській Федерації / Під ред. С.А. Авак 'яна. М., 1999. До глави 12 Бабічев І. Виборне особа місцевого самоврядування / / Проблеми народного представництва в Російській Федерації / Під ред. С.А. Авак 'яна. М., 1999. Бялкіна Т.М. Про деякі аспекти статусу виборного посадової особи місцевого самоврядування / / Державна влада і місцеве самоврядування. 2000.
 8. § 1. Поняття і види підприємців
  представництвом підприємця, підприємцем залишається сам представляється, тобто особа, від імені якого здійснюються юридичні дії представником і для якого виникають правові наслідки цих дій. Г.Ф. Шершеневич писав: «Неістотно, чи веде купець сам справу або доручає його повністю довіреній; несуттєво, чи належить йому на праві власності підприємство,
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  представництв комерційних організацій можуть бути відкриті банківські поточні рахунки, розпоряджаються якими керівники філій та представництв. По поточному рахунку можуть вчинятися всі види операцій, що і по розрахунковому рахунку, включаючи податкові платежі та обов'язкові платежі до державних позабюджетних фінансові фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку,
 10. § 6. Комісія
  представництві. На відміну від договору доручення, де довіритель діє за дорученням, за рахунок і від імені повіреного, в договорі комісії комісіонер, хоча і діє за дорученням комітента і за його рахунок, але в обороті комісіонер виступає від власного імені. Таким чином, зобов'язання, що виникає з цього договору, носить складний характер: різняться внутрішні відносини,
© 2014-2022  yport.inf.ua