Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006 - перейти до змісту підручника

1.3. Програми освіти та інформування


Розглядаючи це питання, необхідно відзначити ту роботу, яка ведеться міжнародними організаціями, державами на шляху освіти та інформування споживачів (проведення разлічниех форумів, зборів, конференцій). Так, 24-26 квітня 2002 р. у Костромі пройшла Перша Міжнародна конференція по споживчому освіті і просвіті споживачів.
Названа конференція проводилася як перший міжнародний захід з реалізації Резолюції ЮНКТАД від 19 жовтня 2001 р., виробленої за результатами роботи наради експертів з прав споживачів країн - учасниць Організації Об'єднаних Націй. Конференція проходила під егідою та за підтримки Повноважного Представника Президента РФ у Центральному федеральному окрузі в рамках міжнародного співробітництва країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Ініціаторами та організаторами Конференції з'явилися Міністерство Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки підприємництва, Всеросійська Ліга захисників споживачів, Адміністрація Костромської області.
У роботі Конференції взяли участь представники країн - учасниць СНД: Азербайджану, Вірменії, Республіки Білорусь, Грузії, Казахстану, Російської Федерації, України. Конференція була присвячена десятиріччю вступу в дію Закону про захист прав споживачів, з якого почало формуватися не тільки споживче законодавство Росії, а й споживче законодавство країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав і співробітництво між ними в сфері захисту споживачів.
Учасники Конференції розглянули і обговорили досвід споживчого виховання і навчання школярів у системі початкової, неповного і повної середньої загальної освіти (школи, ліцеї, гімназії); навчання споживчим знанням у системі початкової, середньої та вищої професійної освіти (виробничо-технічні училища, виробничі ліцеї, технікуми, коледжі, інститути, університети, академії), в тому числі в системі додаткової освіти (перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації, отримання нових спеціальностей); споживчого освіти, інформування та консультування населення засобами масової інформації, інститутами споживчої правозахисту, громадськими об'єднаннями споживачів, просвітницькими організаціями, а також через систему республіканських, крайових, обласних, міських і районних бібліотек.
Учасники Конференції обмінялися думками про шляхи, форми і методи подальшого розвитку споживчої освіти і споживчого освіти дітей, молоді та дорослих. В результаті проведених дискусій учасники Конференції ще більш зміцнилися в своєму переконанні, що:
1) споживчу освіту і просвітництво споживачів в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, в тому числі в країнах - учасницях СНД, є головними формами пристосування людей до нових і швидко мінливих умов життя, заснованої на ринковій економіці;
2) постійне і системне навчання людей споживчим знанням починаючи з раннього віку і протягом усього життя рішучим чином впливають на вироблення у людей розумного і адекватного поведінки в процесі споживання робіт, послуг;
3) наявність у людей споживчих знань, накопичення в ході навчання і освіти власного споживчого досвіду адекватної поведінки на ринку допомагає споживачам здійснювати якісний і безпечний вибір товарів , робіт, послуг і ефективно протистояти негативним проявам ринку;
4) безперервне споживчу освіту, безперервне споживче просвітництво, інформування та консультування населення сприяють формуванню в суспільстві шару цивілізованих, культурних споживачів, здатних у масовому порядку пред'являти ринку в цілому і підприємцям зокрема обгрунтовані споживчі вимоги і добиватися від них сумлінного ведення бізнесу та якісного обслуговування споживачів.
Учасники Конференції з особливою наполегливістю відзначають, що необхідно формувати у молоді з дитинства і отроцтва споживче мислення, засноване на законах споживання, на природній потреби людини в якісному і безпечному матеріальному і духовному споживанні, на природному прагненні людей до поліпшення якості свого життя.
Без організації в масштабі всієї країни, будь-якого її регіону системного і комплексного впровадження споживчого виховання і навчання у всіх формах і на всіх рівнях шкільного та професійної освіти, а також без споживчого освіти людей зусиллями всіх інститутів споживчої правозахисту , просвітницьких установ, бібліотечної системи, інформаційних засобів і ресурсів не створити найважливіших верств громадянського суспільства, що представляють собою масу грамотних і активних споживачів і переважна більшість сумлінних підприємців. Тобто без цієї роботи не створити в цілому цивілізованого й ефективного ринку. Споживче освіта і просвіта споживачів є головними компонентами споживчої політики держави, всіх її регіонів. У свою чергу, споживча політика повинна стати не на словах, а на ділі серцем всієї соціально-економічної політики кожної держави, кожної його території.
Організація системи споживчого виховання і споживчого навчання школярів і студентів усіх рівнів, розвиток споживчого освіти, інформування та консультування населення є одними з найбільш важливих завдань урядів країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою, в тому числі і країн - учасниць СНД.
Також в результаті проведених дискусій, обговорень доповідей, висловлених думок і пропозицій Перша Міжнародна Конференція по споживчому освіті і просвіті споживачів виробила свої рекомендації міжнародному співтовариству, урядам країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою, в тому числі країн - учасниць СНД, регіональним і муніципальним організаціям, громадським об'єднанням споживачів, освітнім і просвітницьким установам, засобам масової інформації.
Дані рекомендації засновані на придбаному за останнє десятиліття досвіді державних, муніципальних, громадських, освітніх, просвітницьких та інформаційних організацій країн - учасниць СНД з впровадження в повсякденну практику споживчої освіти, поширенню споживчої грамотності людей, здійсненню споживчого освіти , інформування та консультування населення.
На конференції вироблені наступні рекомендації по здійсненню та розвитку освіти і освіти споживачів для країн - учасниць СНД:
1) урядам країн - учасниць СНД:
а) запровадити, починаючи з початкових класів і аж до закінчення школи, в усі освітні стандарти обов'язкове споживче утворення, що має своїми цілями здійснення споживчого виховання з молодшого шкільного віку, розвиток з дитинства споживчої уваги і в міру дорослішання навчання школярів навичкам розумного споживчої поведінки, накопичення ними знань про споживання і захисту своїх споживчих прав, розуміння ними принципів культурного споживчої поведінки і сумлінного ведення бізнесу;
б) спільно з альтернативними інститутами споживчої правозахисту та провідними освітніми установами розробити національні концепції політики споживчої освіти з метою прийняття на цій основі довгострокових програм з реалізації цієї політики;
в) створити науково-дослідні та навчально-методичні центри споживчої освіти і освіти споживачів для проведення досліджень у цій сфері, узагальнення накопиченого досвіду і його поширення, розробки навчально-методичної, популярно-масової літератури, підручників, посібників, словників, довідників, енциклопедій, ігор з споживчій тематиці для різних віків і різних форм і рівнів освіти і освіти споживачів, а також для вчителів, викладачів, підприємців, керівників підприємств, державних і муніципальних службовців;
г) враховуючи наявність в Росії найбільшого досвіду з організації споживчої освіти і освіти споживачів серед країн учасниць СНД, рекомендувати Уряду РФ створити Академію споживчої та конкурентної політики;
2) запропонувати парламентам країн - учасниць СНД розглянути на парламентських слуханнях стан споживчої освіти і освіти споживачів і пропозиції щодо здійснення політики освіти споживачів, підвищенню споживчої грамотності населення, організації системи постійного і безперервного навчання, інформування та консультування споживачів;
3) міністерствам країн СНД, що відповідає за освітню політику:
а) ввести споживчу тематику в усі предмети світоглядного, гуманітарного, правового, економічного, управлінського, інформаційного та пізнавального характеру у всіх формах і на всіх рівнях загальної освіти, а також професійної та додаткової освіти;
б) в старших класах шкіл, в установах професійної та додаткової освіти вводити спеціальні курси з культури споживчої поведінки, з прав споживачів , з вивчення споживчого та конкурентного законодавства, по сумлінному веденню підприємництва;
в) провести повсюдну перепідготовку вчителів та викладачів за світоглядними та економіко-правовихзнань про споживання, права споживачів, споживчій поведінці і захисту споживчих прав, спираючись на досвід передових у цьому питанні навчальних закладів, а також використовуючи і залучаючи для цього фахівців державних, муніципальних і громадських інститутів споживчої правозахисту;
4) міністерствам країн СНД, що відповідає за організацію просвіти населення та проведення інформаційної політики рекомендувати:
а) надати всіляке сприяння і підтримку проведенню освіти, інформування та консультування споживачів через бібліотечну систему, узагальнити досвід діяльності бібліотек у цій сфері та дати рекомендації щодо активізації цієї роботи, маючи на увазі в силу загального історичного досвіду і загальної специфіки країн - учасниць СНД, що тільки через систему публічних бібліотек, відомчих бібліотек, бібліотек навчальних закладів можна дійти до більшості населення і дати можливість більшості мешканців, особливо сільських місцевостей, опановувати споживчої грамотністю і захищати свої споживчі права;
б) організувати проведення регулярних конкурсів серед всіх видів бібліотек з організації освіти, інформування та консультування споживачів;
5) органам виконавчої влади регіонів країн - учасниць СНД, органам місцевого самоврядування рекомендувати :
а) здійснювати на своїй території постійний моніторинг якості та безпеки товарів, робіт, послуг;
б) організовувати проведення регіонального порівняльного тестування товарів, робіт, послуг і регулярне інформування споживачів про результати порівняльного тестування через засоби масової інформації та освітянських установи;
в) здійснювати інформування населення про права споживачів, про споживчу поведінку, про форми, методи, способи і досвіді захисту порушених споживчих прав;
г) сприяти створенню в кожному органі місцевого самоврядування спеціальної служби по захисту порушених прав споживачів, що відповідає також за організацію споживчої освіти і освіти споживачів, а також організацію і проведення регулярного консультування споживачів на муніципальних територіях;
6) навчальним закладам усіх форм і рівнів здійснювати споживчу освіту учнів, студентів, слухачів на постійній основі через введення як самостійних предметів по споживчій тематиці, так і введення споживчої тематики в усі світоглядні, гуманітарні, економічні, правові, управлінські , пізнавальні дисципліни з урахуванням вікових особливостей, соціального стану, характеру та рівня попереднього освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Програми освіти та інформування "
 1. § 1. Правосвідомість: поняття, структура, види
  просвіта населення, підготовка юридичних кадрів, правова пропаганда, друковані праці, засоби масової інформації. Прогностична функція розкриває здатність правосвідомості йти попереду права, заглядати в майбутнє, давати прогноз правового розвитку, передбачати наслідки прийняття тих чи інших законодавчих актів. Прогнозування - найважливіша умова ефективності чинного
 2. 43.4. Повноваження Міністерства юстиції України у забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану та адвокатури
  програма діловодства в суді, яка покликана значно полегшити роботу судових працівників. Розробляються заходи щодо впровадження нових форм підготовки працівників суду. З метою забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України та виконання Законів України «Про державну виконавчу службу» 1 і
 3. 6.4. Повноваження органів по захисту прав споживачів при місцевій адміністрації
    програми, а також регіональні програми по захисту прав споживачів. План затверджується главою органу місцевого самоврядування. Підрозділи по захисту прав споживачів звітують про виконану роботу перед главами органів місцевого самоврядування. Необхідно також практикувати звіти на підприємствах і в організаціях, перед жителями муніципальних утворень, регулярно висвітлювати свою
 4. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
    програмам, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; організація надання додаткової освіти і загальнодоступного безкоштовного дошкільної освіти на території муніципального району, а також організація відпочинку дітей в канікулярний час; 12) організація
 5. § 3. Підзвітність глави муніципального освіти
    програм соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Представницький орган муніципального освіти при цьому може прийняти рішення про схвалення або визнання незадовільними результатів діяльності глави муніципального
 6. § 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері
    програмам, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, 2) організація надання додаткової освіти дітям і загальнодоступного безкоштовного дошкільної освіти на території муніципального району; 3) створення, реорганізація та ліквідація муніципальних
 7. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
    програм діяльності ТОС; оцінка діяльності органів ТОС по їх звітам; обрання ревізійної комісії ТОС; організація випасу худоби, боротьби з порушеннями правопорядку, проведення спортивних, культурних заходів; обговорення питань медичного, торговельного, комунально-побутового обслуговування населення, природоохоронних заходів, утримання клубів, дитячих садів, бібліотек, медпунктів,
 8. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    програмах, публікаціях у періодичних друкованих виданнях повідомлення про проведення передвиборних заходів повинні даватися виключно окремим інформаційним блоком, без коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі,
 9. § 1. Глава муніципального освіти
    програм розвитку території міста, організовує комплексний економічний і соціальний розвиток міста та забезпечує виконання бюджету, управління та розпорядження муніципальної власністю відповідно до постанов, прийнятих міською Радою; здійснює функції першого розпорядника фінансових ресурсів, відкриває і закриває рахунки в банківських установах, підписує фінансові
 10. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    програм органу громадської самодіяльності в місці його створення. У створенні такої організації беруть участь зацікавлені громадяни, які надалі будують роботу на основі самоврядування, відповідно до статуту, прийнятим на зборах засновників. Орган громадської самодіяльності не має над собою вищестоящих органів або організацій, обсяг його повноважень повністю визначений його
© 2014-2022  yport.inf.ua