Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 32.12. Виконання постанови про адміністративне призупинення діяльності


(введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
1. Постанова судді, органу, посадової особи, що призначили адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, виповнюється судовим приставом-виконавцем негайно після винесення такої постанови.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 23.07.2010 N 171-ФЗ)
2. При адміністративному призупинення діяльності виробляється накладення пломб, опечатування приміщень, місць зберігання товарів та інших матеріальних цінностей, кас, а також застосовуються інші заходи по виконанню зазначених у постанові про адміністративне призупинення діяльності заходів, необхідних для виконання адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності.
При адміністративному призупинення діяльності не допускається застосування заходів, які можуть спричинити незворотні наслідки для виробничого процесу, а також для функціонування та збереження об'єктів життєзабезпечення.
3. Адміністративне призупинення діяльності достроково припиняється суддею, органом, посадовою особою, що призначили адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, за клопотанням особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або юридичної особи, якщо буде встановлено, що обставини, що послужили підставою для призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, усунені. При цьому суддею, органом, посадовою особою, що призначили адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, в обов'язковому порядку запитується висновок посадової особи, уповноваженої відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про адміністративне правопорушення. При надходженні відповідного запиту судді в цілях підготовки висновку посадова особа, уповноважена відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про адміністративне правопорушення, перевіряє усунення обставин, що стали підставою для призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності. Висновок дається в письмовій формі із зазначенням фактів, які свідчать про усунення або про неусунення особою, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або юридичною особою обставин, що стали підставою для призначення адміністративного покарання у вигляді зупинення діяльності. Висновок не є обов'язковим для судді, органу, посадової особи, що призначили адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, і оцінюється за правилами, встановленими статтею 26.11 цього Кодексу. Незгода судді, органу, посадової особи з висновком повинна бути мотивована. Клопотання розглядається суддею, органом, посадовою особою, що призначили адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, у п'ятиденний строк з дня надходження клопотання в порядку, передбаченому главою 29 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею. При цьому для участі в розгляді клопотання викликається особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або законний представник юридичної особи, які вправі давати пояснення і представляти документи.
(В ред. Федеральних законів від 23.07.2010 N 171-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4. Після дослідження представлених документів суддя, орган, посадова особа, що її призначили адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, виносять постанову про припинення виконання адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності або про відмову в задоволенні клопотання.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2010 N 171-ФЗ)
У постанові про дострокове припинення виконання адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності зазначаються відомості, передбачені статтею 29.10 цього Кодексу, а також дата відновлення діяльності особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або юридичної особи, її філії, представництва, структурного підрозділу, виробничої дільниці, а також експлуатації агрегатів, об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт), надання послуг.
5. Після закінчення терміну, встановленого в постанові про адміністративне призупинення діяльності, у разі, якщо виконання адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності не припинено достроково на підставах та в порядку, передбачених частинами 3 і 4 цієї статті, посадова особа, уповноважена відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про адміністративне правопорушення, перевіряє усунення обставин, що стали підставою для призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності.
У випадку, якщо за результатами проведеної перевірки буде встановлено, що обставини, що послужили підставою для призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності, не усунуті, посадовою особою, уповноваженим відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про адміністративне правопорушення, може бути складений новий протокол про адміністративне правопорушення і можуть бути застосовані заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення в порядку, передбаченому главою 27 цього Кодексу.
(Частина 5 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Президент
Російської Федерації
В.ПУТІН
Москва, Кремль
30 грудня 2001
N 195-ФЗ

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 32.12. Виконання постанови про адміністративне призупинення діяльності "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  виконанням бюджету. --- Статут Ставропольського краю / / Ставропольські відомості. 10 жовтня 1994 Ст. 73. Статут Новгородської області містить загальні принципи організації місцевого самоврядування в області, до яких так само, як це зроблено в Статуті Ставропольського краю, відноситься можливість створення виборних та інших органів місцевого самоврядування. Внутрішню
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 4. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  виконання такого обов'язку і означатиме протиправність поведінки. Деліктні зобов'язання досить часто виникають при заподіянні шкоди бездіяльністю. Наприклад, недотримання правил техніки безпеки може спричинити заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого; нездійснення батьками належного виховання або контролю за малолітніми дітьми також може призвести до заподіяння ними шкоди. В
 5. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяну актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 7. 2. Свобода договорів
  статтях ЦК. З певною часткою умовності можна стверджувати, що будь-яка з імперативних норм ГК, що відносяться до договорів, являє собою спосіб обмеження свободи договорів. Насамперед такі винятки відносяться вже до основного питання - про свободу укладання договору. У суворо визначених випадках допускається примушування до укладення договору. При цьому в силу п. 1 ст. 421 ГК сюди включаються
 8. 3. Застава
  виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається маєток) передавалося по манципації у власність заставному кредитору. Одночасно між
 9. 6. Загальні положення про договір страхування
  стаття не могла служити підставою для суду визнати неукладеним договір страхування, по якому не була сплачена страхова премія. У цьому зв'язку О.С. Іоффе визнав за необхідне і на цей раз, в період дії ЦК 1964 р., визнати договір страхування реальним тільки шляхом посилання на затверджені в установленому порядку правила. --- Коментар до Цивільного
 10. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  виконанні ними договорів банківського рахунку відповідно до виданим дозволом (ліцензією). У даному випадку маються на увазі небанківські кредитні організації, що мають право здійснювати окремі банківські операції (наприклад, розрахункові операції) на основі ліцензії, виданої Банком Росії. Допустиме поєднання банківських операцій, що можуть виконуватися небанківськими кредитними