Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.8. Допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва

1. Індивідуальний підприємець або юридична особа має право виконувати роботи, які впливають на безпека об'єктів капітального будівництва, за наявності виданого саморегулівної організацією свідоцтва про допуск до таких робіт.
1.1. Індивідуальний підприємець або юридична особа, які мають свідоцтво про допуск до робіт з організації під-готування проектної документації або організації будівництва, вправі виконувати вказані роботи за умови, якщо вартість під-готування проектної документації або будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва по одно- му договору не перевищує плановану вартість підготовки проектної документації або будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, виходячи з розміру якої членом саморегульованої організації був внесений внесок у кому компенсаційних фонд саморегулівної організації відповідно до частин 6 або 7 статті 55.16 справжнього Кодексу. Кількість дого-злодіїв про виконання робіт з організації підготовки проектної документації або організації будівництва, які можуть бути за виключені таким членом саморегульованої організації, не обмежується.
(Частина 1.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2. Індивідуальний підприємець або юридична особа має право мати видане тільки однієї саморегулівної організацією свідоцтво про допуск до певного виду робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва-ва.
3. Індивідуальний підприємець або юридична особа, що є членами саморегулівної організації, не вправі ви-конувати вид робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, у разі, якщо таким индивидуаль-ним підприємцем або такою юридичною особою не дотримується хоча б одна з вимог зазначеної саморегулівної органі-зації до видачі свідоцтва про допуск до цього виду робіт.
4. Перелік видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, встановлюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади. У зазначеному переліку мають бути визначені види робіт, виконання яких індивідуальним підприємцем допускається самостійно, та види робіт, виконання яких індивідуальним підпри-приємець допускається із залученням працівників, а також повинні враховуватися особливості виконуваних громадянами для влас-них потреб робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів індивідуального житлового будівництва та предна-значень для проживання не більш ніж двох сімей житлових будинків.
4.1. У разі внесення уповноваженим федеральним органом виконавчої влади змін до переліку видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, зазначені зміни набирають чинності не раніше ніж через шість місяців з дня їх внесення.
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5. Саморегулівна організація може видати свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, у відношенні тільки видів робіт, вирішення питань з видачі свідоцтва про допуск до яких віднесено загальними зборами членів саморегулівної організації до сфери діяльності саморегулівної організації.
6. Свідоцтво про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капі-тального будівництва, видається саморегулівної організацією при прийомі індивідуального підприємця або юридичної особи в члени саморегулівної організації, якщо такий індивідуальний підприємець або така юридична особа відповідає вимогам до видачі свідоцтв про допуск до зазначених робіт.
7. При придбанні некомерційною організацією статусу саморегулівної організації індивідуальні підприємці і юридичні особи, які є на дату набуття зазначеного статусу членами такої некомерційної організації, не отримують свідоцтв про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва. Зазначені особи орга-ни отримати такі свідчення про допуск в строк не пізніше ніж через один місяць з дня придбання некомерційною організацією статусу саморегулівної організації в порядку, встановленому цією статтею для внесення змін до свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва .
8. Допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, підтверджується виданим саморегулюючою організацією свідченням про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на без-пеку об'єктів капітального будівництва. Форма такого свідоцтва встановлюється органом нагляду за саморегулівними організаціями.
9. Свідоцтво про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капі-тального будівництва, видається саморегулівної організацією без обмеження терміну і території його дії. Видача саморегул-руемой організацією свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівельник-ства, здійснюється без справляння плати.
10. Член саморегулівної організації має право звернутися до саморегульовану організацію із заявою про внесення змін до свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва. У разі, якщо член саморегулівної організації має намір отримати свідоцтво про допуск до іншим виглядом або ві-дам робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, до такої заяви мають бути прило-дружини документи, що підтверджують дотримання вимог до видачі свідоцтв про допуск до зазначених роботам.
10.1. Свідоцтво про допуск до робіт з організації підготовки проектної документації або організації будівництва ви-дається члену саморегулівної організації тільки після внесення ним внеску в компенсаційний фонд саморегулівної організації з метою збільшення загального розміру внеску такого члена в компенсаційний фонд саморегулівної організації до розміру внеску, встановленого саморегулівної організацією для членів саморегулівної організації, які отримали свідоцтва про допуск до вказано-ним видами робіт, але не нижче мінімального розміру внеску до компенсаційного фонду саморегулівної організації, зазначеного у частинах 6 і 7 статті 55.16 справжнього Кодексу.
(Частина 10.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
11. Підставою для відмови у внесенні змін до свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які ока-викликають вплив на безпеку об'єктів капітального будівництва, є:
1) невідповідність індивідуального підприємця або юридичної особи вимогам до видачі свідоцтв про допуск до зазначеним роботам;
2) неподання індивідуальним підприємцем або юридичною особою в повному обсязі документів, передбачених частиною 10 цієї статті;
3) невнесення внеску в компенсаційний фонд саморегулівної організації у випадку, передбаченому частиною 10.1 цієї статті.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
12. Відмова з підстав, не зазначених у частині 11 цієї статті, не допускається.
13. Саморегульована організація у термін не більше ніж тридцять днів з дня отримання документів, передбачених частиною 10 цієї статті, здійснює їх перевірку, приймає рішення про внесення змін до свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, або про відмову у внесенні даних змін із зазначенням причин відмови та направляє вказане рішення особі, яка подала такі документи.
14. Саморегульована організація у термін не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про внесення зраді-ний у свідоцтво про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітально-го будівництва, видає члену саморегулівної організації свідоцтво про допуск до певному виду або видами робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, натомість раніше виданого свідоцтва, а також вносить до по-рядку, встановленому статтею 55.17 цього Кодексу, до реєстру членів саморегулівної організації необхідні відомості і на спрямовує їх в орган нагляду за саморегульованиморганізаціями.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
15. Дія свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва-ва, припиняється щодо певного виду або видів робіт:
1) за рішенням постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації, прийнятому на основа-ванні заяви члена саморегулівної організації;
2) за рішенням постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації при встановленні фак-та наявності у індивідуального підприємця або юридичної особи виданого другий саморегулюючою організацією свидетельст-ва про допуск до такого ж виду робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва;
3) за рішенням постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації в разі неусунення індивідуальним підприємцем або юридичною особою в установлений строк відповідно до пункту 3 частини 2 статті 55.15 на-вартого Кодексу виявлених порушень, якщо дія свідоцтва про допуск індивідуального підприємця або юридичної особи до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, призупинення-новлено;
4) за рішенням суду;
5) у разі припинення членства в саморегулюючої організації;
6) за рішенням загальних зборів членів саморегулівної організації у разі застосування заходи дисциплінарного впливу в Відповідно до статті 55.15 справжнього Кодексу;
7) у разі виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулюючих організа-цій.
(П. 7 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
16. Припинення дії свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, тягне за собою наслідки, зазначені у пункті 5 частини 2 статті 55.7 цього Кодексу.
17. Рішення саморегулівної організації про видачу свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпека об'єктів капітального будівництва, про відмову у видачі такого свідоцтва, про відмову у внесенні змін до свідоцтва про допуск до зазначених робіт, про припинення дії свідоцтва про допуск до зазначених роботам, про призупинення дії свідоцтва про допуск до зазначених робіт, про відмову у поновленні дії свідоцтва про допуск до зазначених робіт, бездіяльність саморегулівної організації при розгляді відповідних питань можуть бути оскаржені до арбітражного суду.
18. Строки початку та припинення дії свідоцтва про допуск члена саморегулівної організації до робіт, які ока-викликають вплив на безпеку об'єктів капітального будівництва, визначаються з дня внесення саморегулівної організацією до реєстру членів саморегулівної організації відповідно відомостей про видачу свідоцтва про допуск члена саморегулівної орга-нізації до зазначених роботах і відомостей про припинення дії свідоцтва про допуск члена саморегулівної організації до зазначеним роботам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.8. Допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва "
 1. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Виконання робіт з інженерних вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів
 2. Стаття 55.15. Застосування саморегулівної органі-зацией заходів дисциплінарного впливу щодо членів саморегулівної організації
  1. Саморегулівна організація застосовує щодо своїх членів передбачені такий саморегулюючою організацією заходи дисциплінарного впливу за недотримання вимог технічних регламентів, вимог до видачі свідоцтв про допуск, правил контролю в області саморегулювання, вимог стандартів саморегулівних організацій, правил саморегулювання. 2. Як заходів
 3. Стаття 55.6. Прийом у члени саморегулівної орга-нізації
    1. У члени саморегулівної організації можуть бути прийняті юридична особа, в тому числі іноземна юридична особа, і індивідуальний підприємець, що відповідають вимогам до видачі свідоцтв про допуск до одного або декількох видів ра-бот, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вирішення питань з видачі свідоцтва про допуск до яких
 4. Стаття 55.1. Основні цілі саморегулівних організа-цій і зміст їх діяльності
    1. Основними цілями саморегулівних організацій є: 1) попередження заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб, держав-ного або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин, об'єктів культурної насле-Дія (пам'ятників історії та культури) народів Російської Федерації (далі - шкода) внаслідок
 5. Стаття 55.17. Ведення реєстру членів саморегул-руемой організації
    1. Саморегулівна організація зобов'язана вести реєстр членів саморегулівної організації. 2. У реєстрі членів саморегулівної організації щодо кожного її члена повинні міститися такі відомості: 1) ідентифікаційний номер платника податків, повне найменування юридичної особи, її адресу (місце знаходження), фамі-лія, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, дата його народження,
 6. Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
    (В ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт з інженерних вишукувань, здійснюється особою, виконавши-шим такі роботи. Субсидіарну відповідальність за заподіяння зазначеного шкоди несе: (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ; 2) саморегульована
 7. Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
    1. Національні об'єднання саморегулівних організацій є загальноросійськими недержавними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства. 2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів: 1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують
 8. Стаття 55.5. Документи саморегулівної організа-ції
    1. Саморегулівна організація зобов'язана розробити та затвердити: 1) вимоги до видачі свідоцтв про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі також - свідоцтво про допуск), - документ, що встановлює умови видачі саморегулюючою організацією свідоцтв про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів
 9. Стаття 55.16. Компенсаційний фонд саморегул-руемой організації
    1. Саморегульована організація в межах коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації несе субсідіар-ную відповідальність за зобов'язаннями своїх членів, що виникли внаслідок заподіяння шкоди, у випадках, передбачених статтею 60 цього Кодексу. 2. Не допускається звільнення члена саморегулівної організації від обов'язку внесення внеску в компенсаційний фонд
 10. Стаття 55.4. Вимоги до некомерційної організа-ції, необхідні для набуття статусу саморегуліруе-мій організації
    1. Некомерційна організація має право набути статусу саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, що виконують-няющих інженерні вишукування, або саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, які здійснюють підготовку проект-ної документації, за умови відповідності некомерційної організації наступним вимогам: 1) об'єднання у складі некомерційної організації в якості
 11. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
    1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації. 2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації: 1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації; 2) вид саморегулівної
 12. Стаття 47. Інженерні вишукування для підготовки про-проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктивним тов капітального будівництва
    1. Інженерні вишукування виконуються для підготовки проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва. Не допускаються підготовка та реалізація проектної документації без виконання відповідних інженер-них пошуків. 2. Види робіт з інженерних вишукувань, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, повинні виконуватися
© 2014-2022  yport.inf.ua