Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Види договору позики


Цільовий позику передбачає як істотного умова про використання позичальником отриманих коштів на визначені договором цілі . Цільове використання позики забезпечується:
- обов'язком позичальника забезпечити можливість контролю займодавцем за цільовим використанням суми позики;
- правом позикодавця вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків , якщо позика використовується не за цільовим призначенням або позичальник перешкоджає здійсненню займодавцем контролю.
Договір позики може бути оформлений видачею векселя, що засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по наступі передбаченого векселем терміну отримані в борг грошові суми. З моменту видачі векселя правила про договір позики можуть застосовуватися до цих відносин остільки, оскільки вони не суперечать закону про переказний і простий вексель.
У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, договір позики може бути укладений шляхом випуску та продажу облігацій. Облігацією визнається цінний папір, що засвідчує право її власника на отримання від особи, що випустив облігацію, в передбачений нею термін від номінальної вартості облігації або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її власникові також право на одержання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права. Положення Цивільного кодексу про договір позики і в даному випадку застосовуються тільки в тому випадку, якщо інше не передбачено спеціальними законами або правовими актами.
За договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа. Із закону випливають такі особливості даного договору позики:
- державні позики є добровільними;
- договір державної позики укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів;
- зміна умов випущеного в обіг позики не допускається;
- правила про договір державної позики відповідно застосовуються до позик, що випускаються муніципальним освітою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види договору позики "
 1. ВСТУП
  Дана (п'ята) книга завершує наше дослідження цивільно-правових договорів, врегульованих нормами, що містяться у чинному Цивільному кодексі Російської Федерації (далі - ГК). Зазначена обставина не могло не зробити свого впливу на структуру і зміст цієї книги, в якій не тільки аналізуються певні класифікаційні групи договорів, як це мало місце в раніше
 2. 2. Договір позики в зарубіжному законодавстві
  Незважаючи на те що в римському праві договори позики (mutuum) і позики (commodatum) традиційно розглядалися в якості самостійних договорів, при перших кодификациях цивільного права в Західній Європі вони були об'єднані в єдиний договір. У зв'язку з цим, наприклад, Е.А. Васильєв зазначає: "У період розвитку і становлення капіталістичних відносин в праві розвиток регулювання двох
 3. 2. Договір позики за радянським цивільному праву
  Правове регулювання договору позики У радянський час розвиток правового регулювання договору позики пройшло чотири різних етапи, три з яких можна "прив'язати" до трьох проводилися кодифікація цивільного законодавства. Перший етап правового регулювання відносин позики настав з моменту прийняття і введення в дію (з 1 січня 1923 р.) першого Цивільного кодексу РРФСР 1922
 4. 9. Види договору позики
  Загальні положення У сучасній юридичній літературі важко виявити спробу вичерпної класифікації договорів позики, в ході якої були б виявлені всі окремі види цього договору. Правда , багато авторів звертають увагу на те, що в ГК поряд із загальними положеннями про договір позики (§ 1 гл. 42) є і норми, присвячені окремим видам договору позики, проте при цьому перелік видів
 5. 1 . Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
  У юридичній літературі терміни "кредит" і "кредитні правовідносини" нерідко вживаються в широкому їх значенні, що виходить далеко за межі сфери кредитного договору. Це пояснюється не тільки сприйняттям з боку правознавців економічного сенсу кредиту, а й тією обставиною, що в радянський період так звані кредитно-розрахункові правовідносини розглядалися в якості окремого
 6. 3. Поняття кредитного договору
  По сучасному російському цивільному праву під кредитним договором розуміється такий договір, за яким банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки на неї (п. 1 ст. 819 ЦК). В юридичній літературі
 7. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 8. § 1. Поняття і види підприємців
  Поняття підприємця. Юридичне поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків та кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
© 2014-2022  yport.inf.ua