Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Вік як один з обов'язкових ознак суб'єкта злочину. «Вікова неосудність»


Безсумнівно, що здатність усвідомлювати фактичну сторо-ну і суспільну небезпеку свого діяння та керувати ним залежить від вікового розвитку. У кримінальному законодавстві ряду зарубіжних країн встановлюються певні вік-ні межі відповідальності, які виключають зі сфери кримінально-правового впливу малолітніх, а також неповнолітні, типовий рівень інтелектуально-вольового розвитку
1 Див : Курс радянського кримінального права. У 5-ти т. Ленінград, 1968. Т. 1.
С. 369.
2 Див: Протченко Б.А. До поняття неосудності / / Радянська юстиція.
1987. № 17. С. 22.

Яких вказує на те, що при вчиненні суспільно небез-них діянь вони не усвідомлювали характеру і значення своїх дію-вий або не могли керувати ними.
Історична практика застосування заходів кримінальної відпові-дальності закономірно призвела до того, що вік особи, відпрацьовано-лишнього рівень інтелектуально-вольового розвитку, став необ-хідно ознакою складу злочину.
Відповідно до ст. 20 КК кримінальна відповідальність особи настає, за загальним правилом, по досягненні ним 16-річного віку. Встановлення цього віку не є довільним-ним, а визначається з урахуванням історичного досвіду кримінально-правового регулювання, даних педагогіки, медицини, пси-психологія та біології про етапи формування людської пси-Хікі.
У частині 2 ст. 20 КК перераховані злочини, відповідальність за які настає з 14 років. Законодавець виділив ці склади злочину, керуючись такими підстави-ми (причинами): 1) традиційність, оскільки саме звичайний для всіх часів характер діяння дозволяє вважати, що суспільно небезпечні наслідки зрозумілі для осіб, які досягли зазначеного віз-раста; 2) відносно високий ступінь суспільної небезпеки ряду злочинів; 3) поширеність в середовищі досконалий-нолетних; 4) міра соціальної терпимості до відхиляється цієї категорії осіб. Встановлюючи той чи інший віз-раст настання кримінальної відповідальності, законодавець також бере в розрахунок здатність усвідомлення не тільки самого фак-та порушення закону (в такому випадку відповідальність за вбивство або крадіжку можна було б встановити і з більш раннього возрас-та), а й соціальної цінності дотримання відповідних заборон.
За вчинення окремих злочинів кримінальна відпові-венность настає не з 16-річного, а з більш пізнього віку, який встановлюється безпосередньо в статтях Особливої ??частини КК (наприклад, ст. 150, 151) або випливає з сенсу зако-ну (наприклад, ст. 285, 286 КК).
Особа вважається досягли віку кримінальної відповідально-сті з нуля годин доби, наступних за днем ??народження. Якщо від-сутні дані про дату народження неповнолітнього, то його

вік встановлюється за допомогою судово-медичної екс-пертизи, а днем ??народження підсудного вважається останній день року, який названий експертами. При визначенні віку максимальним і мінімальним числом років суд виходить з перед-полагаемого експертизою мінімального віку недосконало-річного.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що вік в кримінально-правовому сенсі - це не просто певне кіль-кість прожитих років, а ще й об'єктивна характеристика здатності особи усвідомлювати значення своїх дій та керівників-дить ними .
Відповідно до ч. 3 ст. 20 КК, якщо особа хоча і досягло вказаного в законі віку, але не володіє необхідними пси-хофізіческімі властивостями, що дозволяють йому правильно оце-нивать свою поведінку, він не підлягає кримінальній відповідально-сті. Ця норма дозволяє органам попереднього слідства і суду враховувати явно виражене відставання інтелектуального і вольового розвитку неповнолітнього. Таким чином, не ставиться в відповідальність діяння, вчинене особою по досягненні віку, зазначеного в ч.1 і 2 ст. 20 КК, якщо воно слідом-ствие відставання в психічному розвитку, не пов'язаному з психи-ного розладом, не могла повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку свого діяння або керувати ним.
У науці кримінального права невідповідність психічного раз-розвитку підлітка його фактичному віку іменується «вік-ная неосудність».
Необхідно відзначити, що розвиток психічних функцій ре-
бенка відбувається в певні вікові періоди, і якщо він не отримує в цей час необхідної інформації, то його созре-вання сповільнюється. Відставання в психічному розвитку проявля-ються досить різноманітно: окрім інтелектуальної недоста-точності і незрілості психіки зустрічаються також порушення поведінки і волі, емоційної сфери. У таких осіб не сформували-рова критичні здібності і здатності адекватно прогнив-зировать наслідки своїх дій. Затримка психофізичного розвитку на рівні дитячого чи підліткового віку іменує-ся інфантилізмом. У психіатрії наводяться різні види

інфантилізму. За походженням виділяють інфантилізм кон-стітуціональний, органічний, ендокринний, соціально-культурний. Проте всі види інфантилізму, крім останнього, відносяться до форм психічної патології і не можуть бути ознакою «вікової неосудності». Відповідно, для даного поняття має значення тільки інфантилізм, обумовлений соціальної чи педагогічною занедбаністю, оскільки він не пов'язаний з психічним розладом. «Цій умові повною мірою відповідає тільки соціально-культурні форми інфантилізму» 1. Соціальний інфантилізм спостерігається при нормальному фізичному і психологічному розвитку. Йому властиві не відповідають віку риси дитячості в поведінці, в судженнях, а також підвищена сугестивність, емо-нальних нестійкість. Виникнення зазначеного вище стану формується під впливом наступних факторів:
1) педагогічна занедбаність. Для нормального розвитку підлітка велике значення мають умови виховання. Діти, які виросли в дитячих будинках, малокультурних сім'ях, де ніхто не займається їх вихованням та розвитком, часто відстають в інтелектуальних відношенні від своїх однолітків. Подібне можемо бачити і при недоліку уваги, любові та турботи. Також вре-менная психічна затримка розвитку може з'явитися через тривалої розлуки з батьками та близькими, коли підліток знаходиться в лікарнях і санаторіях («госпитализм»).
Відсутність або недостатність правильного педагогічно-го впливу виступає однією з головних причин відставання в психічному розвитку підлітків з повноцінною психікою. Психічні функції людини розвиваються в процесі навчання і виховання, а не є наслідком дозрівання в визначений-ве час тих чи інших мозкових структур. Відповідно, без належного навчання та виховання у підлітків зі здоровою психікою виникає недорозвинення окремих функцій психіки;
2) неправильне виховання. У цьому випадку батьки чрез-розмірено опікають дитину, не дозволяють йому самому вирабати-вать способи самозахисту, нормальні для його віку. Такі діти є егоцентричним, примхливими, нестерпними,
1 Судова психіатрія / Под ред. Т.В. Морозова. М., 1986. С. 331.

Безпорадними, вони прагнуть співчуття і визнанню, але при цьому проявляють невиправдані амбіції і претензії. Ні-дивлячись на те що для їхнього віку у них нормальний інтелект, підлітки погано пристосовані до реального життя. Це перебуваючи-ня в судовій психіатрії іменується «синдром єдиної дитини»;
3) «сенсорна депривація» (сліпота, глухота, глухонімота). Самі по собі зазначені дефекти не є психічними розладами і не обов'язково призводять до відставання у психиче-ському розвитку. Це відбувається, якщо сенсорна депривація не була своєчасно виявлена, внаслідок чого дитина була ли-шен спеціального навчання і виховання. При сліпоти Інфанті-лизм пов'язаний з дефектом зору. Затримка психічного розвитку при глухоті пов'язана з нерозумінням мови інших людей, що ве-дет до обмеженості інформації. Якщо слух знижується в ран-ньому дитячому віці, то велика ймовірність, що це відіб'ється на психічному розвитку підлітка. Соматичні захворювання, перенесені в ранньому дитинстві, також можуть відбитися на психічну розвитку дитини, якщо вони протікали в тривалій або важкій формі. При цьому може спостерігатися не тільки отстава-ня у психічному розвитку, а й олігофренія.
Таким чином, перераховані вище причини утворюють поня-тя «відставання в психічному розвитку», якщо вони: 1) носять тимчасовий характер, тобто при правильному вихованні і навчанні (при соціальному інфантилізмі) і лікуванні (при соматичних захворюваннях) затримка розвитку є оборотною; 2) не свя-зани з психічними розладами.
Необхідно відзначити, що соціальний інфантилізм або зі-автоматично захворювання будуть обов'язковими ознаками віковій неосудності тільки у випадку, якщо вони вплинуть на здатність підлітка повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій ( бездейст-вия) або керувати ними. Отже, «вікова Нєвма-няемость» характеризується ще й юридичним критерієм, кото-рий припускає ослаблення зазначеної здатності через те, що вона не отримала належного розвитку. При вікової Нєвма-няемості обличчя через психічного недорозвинення позбавлене можли-ності повною мірою свідомо регулювати свою поведінку.

Ця здатність складається поступово в результаті вихованням ня, навчання і спостереження. Батьки та педагоги з дитинства роз'ясню-ясняют підлітку небезпека деяких вчинків. До визначений-ному віком у неповнолітніх формується життєвий досвід, який дозволяє їм співвідносити свої дії (бьоздей-ствие) із загальноприйнятими нормами. Якщо ж несовершеннолет-ний був позбавлений належного навчання і виховання, то йому значно важче, ніж його одноліткам, орієнтуватися в житті. Недостатнє усвідомлення своїх дій (бездіяльності), а також слабкість вольового процесу відбувається через те, що психічний розвиток таких підлітків відстає від їх фактіче-ського віку.
Крім того, необхідно встановити, що саме під час з-вершенія суспільно небезпечного дії (бездіяльності) відставання в психічному розвитку, не пов'язаному з психічним розстрой-ством, мало вплив на інтелектуально-вольову сферу психічної діяльності підлітка.
Вікова неосудність характеризується наступними ознаками (критеріями): 1) медичним - наявність отстава-ня в психічному розвитку, не пов'язаному з психічним розладами; 2) юридичним, який означає, що особа не міг- ло повною мірою усвідомлювати фактичний характер і гро-ную небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними; 3) тимчасовим (темпоральних), що вказує на те, що саме в момент вчинення суспільно небезпечного діяння два інших ознаки вікової неосудності впливали на поведінку підлітка.
Таким чином, «вікова неосудність» - це правове поняття, яке означає, що особа, яка досягла віку уго-ловний відповідальності, в момент вчинення суспільно небезпечного діяння внаслідок відставання в психічному розви-тії, не пов'язаному з психічним розладом, не могло в повній мірі усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своєї поведінки або керувати ним.
Значення «вікової неосудності» полягає в тому, що такі особи не підлягають кримінальній відповідальності. При цьому медичні заходи примусового характеру до них застосовувати-ся не можуть, так як відставання в психічному розвитку не носить

хворобливого характеру. До них не можна застосувати і примусову-ні заходи виховного впливу (ст. 90 КК). Таким, обра-зом, КК не передбачає ніяких заходів кримінально-правового характеру для даної категорії осіб. Слід враховувати, що відповідно до п. 4 ст. 15 Федерального закону від 24 червня 1999
№ 120-ФЗ «Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх» 1 підлітки, які не підля-щие кримінальної відповідальності внаслідок вікової Нєвма-няемості, можуть бути поміщені в спеціальні навчально-воспита тільні установи закритого типу. Однак цей захід не носить кримінально-правового характеру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Вік як один з обов'язкових ознак суб'єкта злочину. «Вікова неосудність» "
 1. § 3. Опіка та піклування над неповнолітніми
  віці до 14 років, а опікуни є представниками підопічних у силу закону і здійснюють від їх імені та в їх інтересах всі необхідні угоди, а також інші юридично значимі дії. Це можуть бути дії не тільки в галузі цивільного, а й публічного права (цивільний процес, податкове право та ін.) Піклування встановлюється над неповнолітніми віком від 14 до 18 років, а
 2. § 1. Загальні положення про заповіті
  віку, про народження у нього дитину і т.п. Скажімо, комп'ютер заповідається дочки за умови, що вона закінчить вуз за спеціальністю "Програмне забезпечення" (відкладальне умова); або квартира в Москві заповідається сина за умови, що протягом п'яти років після прийняття ним спадщини в Москву на постійне місце проживання не переїде дочка заповідача (скасувальними умова). Чи відповідає така
 3. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
    вік, соціальне і майнове становище. Віковий ценз визначався в п'ятнадцять? Двадцять років: з п'ятнадцятирічного віку діти службових людей могли наділятися маєтками, з цього ж віку у суб'єкта виникало право самостійного прийняття на себе кабальних зобов'язань. За батьками зберігалося право записувати своїх дітей в кабальну холопство при досягненні останніми
 4.  Глава 25 «Освічений абсолютизм» у Росії
    зростає, підрозділяючись на поміщицьких, державних, економічних, посесійних і палацових (питомих). Поміщицькі селяни несли на користь поміщика різні повинності: панщину, оброк і пр. На них лягали рекрутські побори (щорічно з кожних двадцяти дворів по рекруту) і державні повинності. Подушне подати 1718 і розміщення армії по селах і селах (постойная повинність)
 5.  § 2. Вихід з кризи
    зростанню); швидше хороша або дуже хороша - 30-37%; надається міліцією допомогу жертвам злочинів недієва або скоріше недієва - 41-48% (з тенденцією до зростання); скоріше або безумовно дієва - 17-26%. Загальна оцінка змін роботи міліції в порівнянні з попереднім опитуванням роком: гірше - 8-10% опитаних (з тенденцією до зростання); краще - 8-12%; не змінилася -
 6.  2. Ознаки співучасті
    віку кримінальної відповідальності для кожного з співучасників незалежно від того, яку він роль виконував у співучасті. Тим часом у судовій практиці тривалий час домінувала інша точка зору, висловлена ??Верховним Судом РРФСР при узагальненні судової практики у справах про грабежі і розбої: "Дії учасника розбійного нападу або грабежу, вчинені за попередньою змовою
 7.  § 2. Принципи і гарантії виборчого права
    віку для виборів будь-якого рівня, стосовно до пасивного виборчого права (право бути обраним) вводить лише мінімальні вікові межі, які суб'єкти Федерації у своїх законодавчих актах, встановлюючи норми про вік для пасивного виборчого права, не можуть перевищувати. Серед подібних норм міститься і норма, що вводить мінімальний вікова межа для кандидатів на
 8.  § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    віку та наявність капіталу, щорічний процентний дохід від якого становив би не менше 50 рублів. До компетенції міських зборів було віднесено формування органів міського самоврядування: вибори міського голови, членів "совісного" суду, депутатів, старост і т.д. Крім того, збори вправі було направляти свої рекомендації з питань удосконалення міського управління
 9.  § 2. Цивільна дієздатність громадян
    віку (п. 1 ст. 21, ст. 26, 28 ЦК), б) психічного здоров'я (ст. 29 ЦК); в) деяких шкідливих звичок і обумовлюються ними наслідків (ст. 30 ЦК); г) інших обставин (п . 2 ст. 21, ст. 27 ЦК), в тому числі оціночних (п. 4 ст. 26 ЦК). Тому залежно від цього обсяг дієздатності у різних громадян може бути однаковий або неоднаковий з точки зору сделкоспособность і (або)
 10.  § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    віку. Відповідно виділяється сделкоспособность малолітніх у віці від 6 до 14 років, неповнолітніх віком від 14 до 18 років і осіб, які досягли повноліття. Крім того, сделкоспособность повнолітніх громадян може залежати від стану їх психічного здоров'я та деяких інших факторів. При цьому громадяни з урахуванням обмежень, встановлених законом з урахуванням їх віку та