Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Укладення договору. Істотні умови договору


1. Для укладення договору купівлі-продажу необхідна домовленість сторін по істотних для даного договору умовам, в якості яких розглядаються предмет угоди і ціна товару.
314 -
Узгодження цих умов як мінімуму домовленості абсолютно необхідно для того, щоб угода вважалася укладеною. Всі інші умови, що передбачаються диспозитивними нормами. закону, можуть бути не визначені в тексті договору без будь-яких наслідків для його юридичної сили. До них відносяться, наприклад, умови про терміни, місце та порядок поставки товару, про місце і час сплати ціни, про момент переходу права власності та транспортних ризиків з продавця на покупця, про порядок здачі-приймання товару та ін
Предметом договору є насамперед матеріальні речі, рухомі або нерухомі, що характеризуються індивідуальними або родовими ознаками. Ними можуть бути і не існуючі в момент укладання угоди речі - майбутні речі (Франція-ст. 1130 ФГК; Англія-ст. 5 закону про продаж товарів;
США - ст. 2-105 ЄТК; Віденська конвенція - ст. 3 і т. д.).
У багатьох країнах предметом договору визнаються також нематеріальні об'єкти («безтілесне майно»): об'єкти промислових і авторських прав, цінні папери та оборотні документи і т. д.
Визначення предмета угоди передбачає не тільки його найменування, а й характеристику його властивостей і зазначення кількості. Споживчі властивості товару визначаються перерахуванням його специфічних особливостей шляхом опису товару, або зазначенням на прикладений зразок, або посиланням на діючий стандарт, або встановленням характерних рис у специфікації і т. д.
Кількість товару визначається або прямо - числом тих чи інших одиниць виміру (у штуках, вагових одиницях і пр.), або побічно - вказівкою на спосіб встановлення (наприклад, «купівля-продаж всієї готової продукції»). У відношенні деяких товарів, наприклад нафти, зерна та ін, допускається вказівка приблизної кількості додаванням слова «біля», причому допустимий розмір відхилення варіюється в межах від 1,5 до 10%.
Ціна товару виражається в грошах - валюті тієї чи іншої країни. У США допускається сплата ціни грошима, товарами або у формі інтересу в нерухомості (ст. 2-304 ЄТК).
Ціна товару може бути певною або визначної, тобто встановлюватися прямо - у вигляді твердої суми або побічно - шляхом умови про порядок її обчислення до моменту платежу. Другий спосіб характеризується вказівкою в договорі на довідкові ціни, що публікуються в періодичних виданнях (прейскурантах, бюлетенях тощо), біржові котирування в центрах міжнародної торгівлі, ціни аукціонів і т. д.
В англо-американському праві за відсутності в договорі вказівки на ціну або спосіб її встановлення вважається, що умова про ціну все ж виконано - сторони мовчазно увазі «розумну ціну» на момент здачі товару (Англія - п. 2 ст. 8
315
закону про продаж товарів; США - ст. 2-305 ЄТК). Подібне правило міститься в ст. 55 Віденської конвенції, згідно з яким при відсутності вказівки щодо ціни мається на увазі ціна, яка в момент укладення договору «звичайно стягувалася за такі товари».
Закони не містять положень про відповідність ціни вартості речі. Правда, у ФРН можливе визнання договору недійсним при явній невідповідності взаємних зобов'язань (§ 139 ГГУ). У Франції збитковість є підставою віспа-ріванія дійсності договору тільки в деяких випадках і для певних осіб (ст. 1305, 1306, 1308, 1657 ФГК). В англо-американському праві невідповідність зобов'язання зустрічному задоволенню не впливає на дійсність договору.
Продаж товарів за цінами, значно нижчими порівняно з середніми ринковими на аналогічний товар (демпінговими цінами), може повести до відкриття проти продавця спеціальної адміністративної процедури розслідування і до встановлення санкцій. Це передбачається нормами національного законі-. дательства: антимонопольного або антитрестівського (у США, Японії, Канаді та ін.) або по боротьбі з обмежувальної господарською практикою (у країнах - членах ЄЕС, Скандинавських країнах, Австрії та ін.) Відповідні норми є у Римському договорі про ЄЕС (п. 1 ст. 91) і в Генеральній угоді з тарифів і торгівлі - ГАТТ (ст. VI).
2. У договорах зазвичай визначається якість товару. Воно характеризується приводяться відомостями або іншим способом, наприклад вказівкою на «хорошу середню якість», або здачу товару «такий який», або «з усіма недоліками» та ін
У разі відсутності в договорі вказівок на якість товар повинен бути, відповідно до закону, придатним для звичайного використання або призначення, тобто мати середню якість (Франція - ст. 1246 ФГК; ФРН - § 243 ГГУ; Англія - ст. 14 закону про придатність для торгівлі або продажу товару, що продається;
США-ст. 2-314 ЄТК). У п. 2 ст. 35 Віденської конвенції йдеться про придатність товару «для тих цілей, для яких товар того ж опису звичайно використовується».
До особливих способам визначення якості відносяться вказівки на властивості товару, спеціально гарантуються продавцем. Договірні гарантії надаються частіше за все щодо машинно-технічного устаткування. До них відносяться гарантії загального високого технічного рівня предмета купівлі-продажу, коли продавець гарантує «висока якість виготовлення і збірки», відповідності предмета «вищим досягненням світової техніки і найвищим нормам» і т. д. Інший вид гарантій якості стосується термінів нормальної експлуатації товару .
Досить поширеною на практиці стала і протилежна тенденція - включення в договори умов, які скасовують або зменшують відповідальність продавця за поставку товарів нена-
316
длежащего якості. Держави встали на шлях заборони таких умов. У країнах романо-германської системи права їх кваліфікують як зловживання правом, а в країнах англо-американського права - як «невиправдані умови». У США, ФРН, Англії, Франції, Італії та деяких інших країнах з цього приводу прийняті спеціальні акти, а в інших склалася заборонна судова практика.
3. Право всіх країн виходить з принципу свободи у виборі форми договору купівлі-продажу. Особлива форма пропонується лише для договорів, предметом яких є нерухоме майно. Так, у ФРН та Швейцарії для них потрібна письмова форма з нотаріальним або судовим посвідченням або із занесенням в поземельні книги (§ 313 ГГУ; ст. 216 ШОЗ).
Відносно купівлі-продажу рухомості проявляється тенденція до визнання як письмовій, так і усної форми укладання договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Укладення договору. Істотні умови договору "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  висновок під варту, щодо яких винесено обвинувальний вирок суду або не пов'язаний з позбавленням волі, або передбачає позбавлення волі, але на день голосування ще не вступив в законну силу. 6. Не можуть реєструватися як кандидатів громадяни РФ, щодо яких набуло чинності рішення суду про позбавлення їх права займати державні та (або) муніципальні
 2. § 2. Джерела комерційного права
  укладеного державою міжнародного договору. Саме цій другій нормі віддається перевага, за нею визнається більш висока юридична сила [6]. Норми міжнародного права у сфері підприємництва мають досить істотне значення. Їх питома вага постійно Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 34
 3. § 1. Індивідуальні підприємці
  укладених ним при цьому угод на те, що вона не є підприємцем. Незважаючи на те, що в цьому випадку судам наказано застосовувати норми, що регулюють підприємницьку діяльність, справи за участю зазначених громадян все ж Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 88 підвідомчі судам загальної юрисдикції (п.
 4. § 4. Акціонерні товариства
  висновок спеціальних угод. Питання, які зазвичай розглядаються на загальних зборах, це: придбання та викуп товариством розміщених акцій; а також участь АТ у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій. Слід мати на увазі, що компетенція загальних зборів обмежена законодавцем, воно не вправі розглядати і приймати рішення з питань,
 5. § 2. Правовий режим речей
  укладенні будь-яких договорів, об'єктом яких є підприємство як єдине ціле, єдиний об'єкт, а оборотні кошти мають змінне значення, якщо мова йде про оренду підприємства: їх склад боку визначають своєю угодою. Найбільш поширеним об'єктом правовідносин і речових прав у підприємницькій сфері є товар. Визначення товару в Цивільному кодексі відсутня: в
 6. § 4. Правовий режим цінних паперів
  висновку відповідної угоди з самою цінним папером. Саме тому такі цінні папери називаються товаророзпорядчими (п. 3 ст. 224 ЦК). Найважливішою характеристикою цінного паперу, що міститься в її легальному визначенні, є презентаційним. презентаційна цінного паперу слід розглядати як неодмінну умову здійснення прав по паперу і їх відчуження. Лише в
 7. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  укладення договору між працівником і роботодавцем. Зміст виключного права патентовладельца визначено в Патентному законі як можливість використовувати охороняється патентом об'єкт на свій розсуд. Така можливість обмежена обов'язком не порушувати прав інших патентовласників. Реалізація зазначеної можливості може включати заборону на використання відповідних об'єктів
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, що не діють у щодо звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  укладенні публічних договорів за умови встановлення в цих договорах неустойки. Чи можна в цьому випадку буде розглядати таку неустойку як законну? Розмір законної неустойки може бути збільшений угодою сторін, якщо закон цього не забороняє. Якщо неустойка встановлюється угодою сторін, то ця угода повинна бути зроблено у письмовій формі незалежно від форми основного
 10. § 1 . Купівля-продаж. Мена. Рента
  укладений на купівлю-продаж як товару, який є в наявності у продавця в момент укладення договору, так і товару, який буде створений або придбаний продавцем у майбутньому, якщо інше не встановлено законом або не випливає з характеру самого товару. Істотною умовою договору купівлі-продажу є умова про предмет. Умова договору купівлі-продажу про предмет вважається узгодженим,
© 2014-2022  yport.inf.ua