Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК)


Об'єктивна сторона розглядуваного злочину з-варто з трьох обов'язкових ознак: 1) використання повинно-ки повноважень всупереч інтересам служби, 2) істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави;
3) причинний зв'язок між діянням і наслідками.
Діяння як ознака об'єктивної сторони посадового зло-вживання може бути виражене у формі дії або без-дії. В обох випадках воно являє собою вчинення
1 Примітки 2 і 3 до ст. 285 КК з невеликими редакційними зраді-нями (говориться не про заняття, а про заміщення посади та уточнюється коло органів, для забезпечення повноважень яких посаду передбачено-на, - федеральні органи та органи державної влади суб'єктів РФ відповідно) відтворені у абз. 6 і 7 п. 1 ст. 1 Федерального закону
«Про систему державної служби Російської Федерації».
2 РГ. 1995. № 11, 12.

(Нездійснення) службовою особою дій, які фор-мально є правомірними, входять в його службову компетенції, пов'язані із здійсненням ним тих прав і обов'язків, якими воно наділене виключно в силу займаної ним посади. Таким чином, в ст. 285 КК йдеться про вико-вання посадовою особою свого службового становища в уз-ком сенсі. Використання ж службового становища в широ-кому сенсі, тобто зв'язків по службі, авторитету і значущості за-розумів посади, не є ознакою розглянутого преступленія1.
Суспільно небезпечними зазначені дії (бездіяльність) визнаються огляду на те, що, незважаючи на формальну їх право-мірність, по суті вони відбуваються всупереч інтересам служби; наявні у посадової особи повноваження використо-вуються їм зовсім не в тих цілях, для яких ця особа ними наді-лено. Конкретними формами зловживання посадовим становищем є: порушення фінансової дисципліни; со-криття правопорушень; необгрунтоване проведення (або не проведення) перевірок та ревізій; витяг майнової вигоди за рахунок державного або муніципального імущест-ва або за рахунок публічної діяльності інших (підлеглих) осіб без звернення майна на свою користь (наприклад, викорис-ня воєначальником солдатів на будівництві заміського будинку, використання службового транспорту в особистих цілях) і т.п.
Наприклад, П., працюючи начальником управління по збору страхових внесків департаменту пенсійної служби і використовуючи своє службове становище, необгрунтовано, з корисливих мотивів виділяв вексельні кредити комерційно структурам2. За друго-
му справі Калінінградським обласним судом К. був засуджений
1 Таке рішення законодавця видається, щонайменше, спірним. Службове становище в широкому сенсі, тобто авторитет зани-травнем посади, зв'язки по службі, різні пільги та привілеї, вите-кається зі службового статусу посадової особи, але безпосередньо не входять до переліку його повноважень, - вельми сприятливий грунт для всіляких зловживань. Показово, що аналогічна ст. 170 КК РРФСР 1960 р. набагато ширше описувала ознаки відповідного діяль-ня - як використання особою свого службового становища всупереч ін-тересам служби.
2 БВС РФ. 1998. № 11. С. 23.

По ч. 1 ст. 285 КК і за п. «б» ч. 4 ст. 290 КК РФ. Він був визнаний винним у тому, що, працюючи старшим інспектором митного поста, з корисливої зацікавленості зловживав своїми посадовими повноваженнями і неодноразово отримував хабарі. В ході огляду автомашин він виявляв недостовірне декларують-вання валюти, що переміщується через митний кордон РФ, і за хабарі не реагував на порушення митних правил, тобто не з-складало відповідні протоколи, що не вилучав валюту, являю-щуюся предметом порушення митних правил, і др.1
Зміст другої ознаки об'єктивної сторони злоупот-ребления посадовими повноваженнями - суспільно небезпечних наслідків - має бути встановлено з урахуванням даних в по-становленні Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990
№ 4 роз'яснень. Слід, правда, мати на увазі, що дію-ний законодавство, на відміну від ст. 170 КК РРФСР 1960 р., описує наслідки розглядуваного злочину як «су-громадської порушення» охоронюваних інтересів, а не як «суще-жавного шкоду» цим інтересам2. Істотне порушення прав
і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних
законом інтересів суспільства чи держави найбільш часто може виражатися у заподіянні такого матеріальної шкоди, коли державним і іншим публічним організаціям причи-вується майновий збиток у вигляді прямих збитків або УПУ-щенной вигоди3. Разом з тим суспільно небезпечні наслідки посадового зловживання можуть мати і нематеріальну природу і бути виражені: у порушенні конституційних прав і свобод громадян, у підриві авторитету органів влади, державних і муніципальних установ, у створенні перешкод
1 БВС РФ. 1998. № 11. С. 5.
2 У теорії кримінального права висловлено думку, що ці поняття нерав-нозначно (див.: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина / За ред. Б.В. Здравомислова. М., 1999. С . 395; Дінека В.І. відповідальність за посадові злочини з кримінального права Росії. Автореф. дис ... докт. юрид. наук. М., 2000. С. 199). Представляється, що зазначена позиція не беззаперечна - якщо суспільним відносинам заподіюється шкода, це означає порушення їх нормального стану.
3 Проведене Верховним Судом СРСР на початку 90-х років узагальнення
судової практики дозволяє зробити висновок, що така шкода встановлений приблизно в 80% від загального числа розглянутих справ (БВС СРСР. 1990. № 3).

І збоїв у їхній роботі, в порушенні громадського порядку, в со-розкритті великих розкрадань та інших тяжких злочинів і т.п. Вирішення питання про те, чи є порушення істотно, залежить від усієї сукупності встановлених у справі фактичних ських обставин і багато в чому - від розсуду правопримени-теля (слідчих органів та суду). Судова практика виходить з того, що при цьому необхідно враховувати наступні факто-ри: ступінь негативного впливу протиправного діяння на нормальну роботу конкретного ланки владного публічного апарату, характер і розмір заподіяної матеріальної ущер-ба, число потерпілих громадян, тяжкість заподіяної їм мо-рального, фізичного або майнового вреда1.
Третьою ознакою об'єктивної сторони даного злочини ня є причинний зв'язок між фактом використання посадових повноважень всупереч інтересам служби та насту-напився істотним порушенням правоохоронюваним інтересам. Склад злочину сконструйований за типом матеріального, тому воно закінчено в момент настання зазначених у законі наслідків.
З суб'єктивної сторони посадова зловживання ха-
рактеризуется двома ознаками.
По-перше, це умисний злочин. Умисел може бути як прямим, так і непрямим. По-друге, зловживання посадовими повноваженнями вчиняється з корисливої або іншої особистої зацікавленості. За змістом закону корислива зацікавленість як мотив означає прагнення винного отримати майнову вигоду без незаконного безоплатно-го обігу чужого майна на свою користь або ухилитися від неминучих матеріальних витрат (наприклад, приховування шляхом заплутування обліку утворилася в результаті халатності недостачі з метою уникнути матеріальної відповідальності).
1 Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 309. Слід мати на увазі, що в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від
30 березня 1990 № 4 суспільно небезпечні наслідки розкриваються для трьох посадових злочинів (зловживання повноваженнями, переви-шення повноважень і халатність) не диференційовані . Фізичний шкода громадянам не є характерною ознакою злочину, передбачені-ренного ст. 285 КК.

Інша особиста зацікавленість може виражатися в прагненні отримати вигоду нематеріального характеру. Таке прагнення може бути обумовлено кар'єризмом, протекціонізмом, сімей-ственностью, бажанням прикрасити дійсне становище, отримати взаємну послугу і т.п.1 Якщо ж діяння скоєно з інших спонукань, наприклад зважаючи хибно розуміються слу-бові інтересів, воно не утворює складу розглядуваного злочину .
Суб'єкт злочину - спеціальний: посадова особа.
Зловживання посадовими повноваженнями необхідно відрізняти від таких злочинів, як привласнення або розтрата, вчинені особою з використанням свого службового положе-ня (ч. 3 ст. 160 КК), зловживання повноваженнями (ст. 201 КК) і зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і ауді-торами (ст. 202 КК). Ці злочини мають різні об'єкти. Практично ж вони різняться наступним. На відміну від розкрадання при корисливому зловживанні посадовими повноваженнями немає протиправного безоплатного звернення майна на свою користь чи користь третіх осіб. Майно не переходить з чужо-го законного володіння в незаконне володіння винного, який домагається вигоди майнового характеру іншим способом - використовуючи майно не за призначенням. Від злочинів, перед-бачених гл. 23 КК, посадова зловживання відрізняється по суб'єкту - їм є посадова особа, а не особа, що виконують-няющее управлінські функції в комерційних та інших органі-зациях, і не приватний нотаріус або аудитор.
Кваліфікований склад зловживання посадовими повноваженнями передбачає наявність одного кваліфікуючої
1 Пункт 2 ст. 11 Федерального закону «Про муніципальної службі в Російській Федерації» передбачає, що під особистою зацікавлено-стю службовця розуміється можливість отримання службовцям при використан-нении посадових обов'язків доходів (безпідставного збагачення) у грошовій або натуральній формі, доходів у вигляді матеріальної найвигід-ди безпосередньо для муніципального службовця, членів його сім'ї, деяких інших осіб, а також для громадян або організацій, з якими службовець пов'язаний фінансовими або іншими зобов'язаннями. У такому кон-тексті особиста зацікавленість перетинається з корисливими спонукання-нями; КК же, поряд з користю, використовує поняття іншої особистої зацікавлені-Ресованая, «інший» в тому сенсі, що вона не пов'язана безпосередньо з прагненням до майнового збагачення.

Ознаки - вчинення зловживання особою, яка займає державну посаду Російської Федерації або суб'єкта РФ, а також главою органу місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 285
КК). Докладніше про це див § 1 цієї глави.
Особливо кваліфікований вид зловживання посадових-вими повноваженнями буде мати місце тоді, коли воно спричинив-ло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 285 КК). Тяжкість заподіяних наслідків - ознака оцінний. Пленум Верховного Суду СРСР у п. 10 постанови від 30 березня 1990 р. № 4 вказав, що тяжкими наслідками слід визнавати великі аварії, тривалу зупинку транспорту або виробничого про-процесу, дезорганізацію роботи установи, зрив виконання державних планів (наприклад, по збору податків), нанесення матеріального збитку в особливо великих розмірах і др.1 Маючи-жавного збиток може вважатися тяжким наслідком, якщо його розмір на порядок перевищує величину великого збитку при халатності (1 млн руб.). Специфікою суб'єктивної сторони особливо кваліфікованого посадового зловживання є те, що в даному злочині можуть мати місце дві форми вини: психічне ставлення до настали тяжких наслідків мо-же бути необережним (тоді як наслідки, передбачені основним складом, охоплюються умислом винного).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) "
 1. Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
  зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК РФ). Однак отримання хабара не утворює сукупності злочинів і не вимагає додаткової кваліфікації за ст. 285 КК РФ, оскільки дана норма є загальною по відношенню до ст. 290 КК РФ. В окремих випадках питання про наявність або відсутність сукупності злочинів вирішується з урахуванням санкцій ответствующих статей Особливої частини КК РФ.
 2. Стаття 165. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою Коментар до статті 165
  зловживання довірою). Це злочин за способом подібно з шахрайством, привласненням та розтратою і відрізняється від них відсутністю окремих ознак складів цих злочинів. Наприклад, ст. 165 КК РФ застосовується при відсутності предмета розкрадання, а також у ситуації, коли збиток завдається не у вигляді втрати майна, а у вигляді неодержаних доходів (упущеної вигоди). Ознаки діяння в
 3. Стаття 303. Фальсифікація доказів Коментар до статті 303
  зловживанню посадовими повноваженнями (ст. 285 КК РФ). Знищення або приховування доказів іншими особами, які не є працівниками суду або правоохоронних органів, залежно від конкретних обставин може бути кваліфіковано як приховування злочинів (ст. 316 КК РФ). Разом з тим слід зазначити, що питання про знищення доказів, неприйнятті заходів щодо їх закріплення
 4. Стаття 33. Відповідальність співробітника поліції
    зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК РФ), перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК РФ), провокацію хабара або комерційного підкупу (ст. 304 КК РФ), порушення недоторканності житла (ст. 139 КК РФ) та ін 6. На нього може бути накладено дисциплінарне стягнення. Відповідно до вимог п. 13.4 Інструкції про порядок застосування Положення про службу в органах
 5. 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
    зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК). Особливості об'єктивної сторони, насамперед самого діяння і наступили шкідливих наслідків, а також характер цих наслідків і їх структура обумовлюють певні прийоми опису у відповідних статтях КК ознак все злочини (див. _ 2 та 3 цієї глави). У статтях Особливої частини при визначенні об'єктивної сторони
 6. 3. Суспільно небезпечні наслідки
    зловживання посадовими повноваженнями (див. ст. 285 КК). У ньому суспільно небезпечні наслідки описані як "істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства і держави". У тих небагатьох випадках, коли можна дати вичерпний перелік злочинних наслідків, законодавець це робить. Наприклад, у ст. 272 КК "Неправомірний
 7. 8. Мотив і мета злочину. Емоції
    зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) тягне за собою кримінальну відповідальність за наявності корисливої або іншої особистої зацікавленості, які і є можливими мотивами зловживання. Їх відсутність виключає кримінальну відповідальність за зловживання посадовими повноваженнями навіть за наявності всіх інших ознак даного складу злочину. В інших випадках
 8. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
    зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) та отримання хабара (ст. 290 КК), зловживання посадовими повноваженнями і притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 299 КК). Зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) виступає загальною нормою до найбільшого числа спеціальних норм. Тут мається конкуренція загальної та спеціальних норм по діалектиці
 9. 8. Привласнення чи розтрата (ст. 160 КК)
    зловживання службовим становищем (ст. 92 КК 1960 р.). Аналогічної складу злочину не було в розділі про злочини проти особистої власності. Відповідальність за привласнення та розтрату чужого майна, незалежно від форми власності, була відновлена Федеральним законом від 1 липня 1994 р. (ст. 147.1 КК 1960 р.). У КК РФ 1996 р. дещо уточнено визначення цього злочину. З
 10. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
    зловживання посадовою особою своїм службовим становищем. Це не означає, що названі форми діяння (ст. 170 КК) є спеціальними видами складу зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК). За законодавчої конструкції ці склади злочинів різні: реєстрація незаконних операцій із землею (ст. 170 КК) у всіх проявах відноситься до числа формальних складів, а
© 2014-2022  yport.inf.ua