Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Елементи договору

. Суб'єктами договору постійної ренти є одержувач ренти та її платник. Одержувачами постійної ренти виступають насамперед громадяни незалежно від їх віку та працездатності. Найчастіше вони самі були власниками того майна, що було відчужене під виплату ренти. Але постійна рента може бути встановлена на користь громадян і іншими особами. У цьому випадку перед нами договір на користь третьої особи, який після висловлення зазначеною особою наміру скористатися своїм правом за договором не може бути розірваний або змінений без його згоди.
Поряд з громадянами одержувачами постійної ренти можуть бути будь некомерційні організації, якщо тільки це не суперечить закону і відповідає цілям їх діяльності. В даний час законом не встановлено заборону на отримання ренти-якими некомерційними організаціями. Зокрема, такі некомерційні організації, як установи, всупереч висловленим у літературі думку * (129), отримувати ренту можуть, якщо тільки інше не встановлено їх статутами або положеннями. Існуючий же заборона на розпорядження майном, придбаним за кошторисом, що не служить для цього перешкодою, оскільки постаті одержувача ренти та особи, що відчужує майно під виплату ренти, можуть і не збігатися. Виключення з числа можливих одержувачів ренти комерційних організацій можна пояснити, мабуть, лише тим, що, з точки зору законодавця, це суперечило б їх основним завданням, а саме існувати і розвиватися за рахунок доходів від підприємницької діяльності.
Суб'єктний склад одержувачів постійної ренти може змінюватися. Сама суть даного виду ренти - необмеженість обов'язки з її виплати яким строком - передбачає, що право на отримання ренти може передаватися у спадок, а якщо одержувачем ренти є некомерційна організація - переходити у порядку правонаступництва до знову утвореним юридичним особам. Зрозуміло, цього може і не статися, якщо спадкоємець, наприклад держава, або правонаступник реорганізованого юридичної особи, наприклад комерційна організація, не можуть бути отримувачами ренти. Законом допускається передача права на отримання ренти іншою особою і шляхом уступки вимоги, хоча договором може бути накладена заборона на це або передбачена необхідність узгодження даного питання з платником ренти. Видається, що за змістом закону одержувач ренти не може переуступити свої права за договором, укладеним на його користь іншою особою, без згоди цієї особи.
Відносно платників ренти закон ніяких обмежень не містить. Ними можуть бути як громадяни, так і будь-які юридичні особи за умови, що їх установчі документи не забороняють їм займатися такого роду діяльністю. Крім того, слід враховувати, що для здійснення окремих видів комерційних операцій, наприклад угод з житловими приміщеннями, потрібна наявність спеціальної ліцензії. Подібно прав одержувачів постійної ренти, обов'язки її платників можуть переходити до інших осіб, що прямо випливає із закону (див. ст. 586, 593 ЦК).
Предмет договору постійної ренти, як і інших видів рентних договорів, утворює, з одного боку, те майно, яке відчужується під виплату ренти, а з іншого - сама рента, яка виплачується її одержувачу. Стосовно до майну закон не встановлює жодних обмежень, хоча на практиці даний вид ренти найчастіше обтяжує земельні ділянки, підприємства, будівлі, споруди, житлові будинки та інші об'єкти нерухомості. Переважною формою рентних платежів є виплачувані одержувачу ренти грошові суми. Однак договором може бути передбачено виплату ренти шляхом надання речей, виконання робіт або надання послуг, відповідних за вартістю грошовій сумі ренти. Не виключається встановлення і змішаної форми ренти, що поєднує в собі виплату грошових сум і надання змісту в натурі.
Термін договору визначається суттю даного виду ренти, яка повинна виплачуватися безстроково, тобто без обмеження її якимось конкретним періодом. Разом з тим у договорі сторони мають узгодити періодичність виплати ренти, яка в принципі може бути будь-хто. Якщо дане питання в договорі не вирішено, постійна рента повинна виплачуватися по закінченні кожного календарного кварталу, тобто не пізніше ніж у перший день наступного кварталу.
Про ціну договору постійної ренти, як, втім, і про ціну інших рентних договорів, можна говорити лише умовно зважаючи на його алеаторного характеру. Найбільш близькою до цього елементу договору є викупна ціна постійної ренти, правила визначення якої будуть розглянуті трохи нижче. Поряд з викупною ціною ренти в договорі має бути узгоджений конкретний розмір постійної ренти, виплачуваної одержувачу ренти з визначеної договором періодичністю. На відміну від інших видів ренти розмір постійної ренти встановлюється сторонами абсолютно самостійно за відсутності в законі вказівок на її можливий мінімальний розмір. Будучи визначеним у договорі, розмір виплачуваної ренти в подальшому збільшується пропорційно збільшенню встановленого законом мінімального розміру оплати праці, якщо тільки сторонами не погоджено інший порядок індексації ренти або ця індексація прямо не виключена.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Елементи договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами. У підприємницькій практиці досить часто зустрічається договір орендного підряду, який містить елементи договору оренди та договору підряду, передбачені чинним ГК, і є змішаним договором. У цьому сенсі до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  елементи договору позики, доручення і комісії »[5]. Ця точка зору не враховувала головне - специфіку взаємовідносин банку і клієнта і тому була неспроможною, а нині закріплена легально в частині другій ДК система окремих видів зобов'язань взагалі не дає жодних підстав для заперечення самостійності договору банківського рахунку. Згідно п. 3 ст. 421 ГК до відносин сторін
 3. § 4. Страхування
  елементом: договори на дожиття, а також договори страхування, пов'язані з періодичними виплатами (ануїтети). До їх числа відносяться договори страхування пенсій. Слід зазначити, що в окремих видах страхування до страхувальника можуть пред'являтися додаткові вимоги. У майновому страхуванні страхувальником може бути лише особа, яка має самостійний майновий інтерес у
 4. § 9. Комерційна концесія
  елементами, як фактіче-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 417 ські відносини правовласника зі своїми контрагентами. Найважливішими з них є наявність постійних клієнтів, перспективи розвитку та комерційний досвід правовласника. Названі елементи не є об'єктами виключного права, однак вони
 5. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  елементом самої угоди за передорученням. В силу ч. 3 ст. 3 Закону про ринок цінних паперів передоручення допускається тільки з повідомленням клієнта. Іншими словами, за відсутності повідомлення не може бути й передоручення. Закон про ринок цінних паперів не тільки формулює обов'язок брокера виконувати доручення клієнтів сумлінно, але й встановлює черговість їх виконання - в порядку надходження,
 6. § 2. Неустойка
  елементи: 1) договір про неустойку і 2) настання умови права (condicio juris), в якості якого виступає невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого неустойкою зобов'язання * (1246). Договір про неустойку є каузальний договір, так як його дійсність залежить від дійсності угоди, що лежить в основі забезпеченого неустойкою зобов'язання (п. 3 ст. 329 ЦК).
 7. § 2. Договір постійної ренти
  елементу договору є викупна ціна постійної ренти, правила визначення якої будуть розглянуті трохи нижче. Поряд з викупною ціною ренти в договорі має бути узгоджений конкретний розмір постійної ренти, виплачуваної одержувачу ренти з визначеної договором періодичністю. На відміну від інших видів ренти розмір постійної ренти встановлюється сторонами абсолютно самостійно при
 8. § 3. Договір довічної ренти
  договору. Правила закону про довічну ренту в чому перегукуються з правилами про постійну ренті, у зв'язку з чим сказане в попередньому параграфі почасти застосовно і до відносин, що складаються при встановленні довічної ренти. Разом з тим договір довічної ренти має низку специфічних особливостей. Як випливає із самої назви даного виду ренти, вона встановлюється на період
 9. § 4. Договір довічного змісту з утриманням
  договору. Суб'єктами аналізованого договору виступають ті ж особи, які можуть бути сторонами договору довічної ренти. Між зазначеними договорами взагалі досить багато спільного, у зв'язку з чим до довічного утримання з коштом застосовуються правила про довічну ренту, якщо інше не передбачено приписами § 4 гл. 33 ГК, присвяченого даному виду ренти. Проте договір довічного
 10. § 2. Елементи договору оренди
  елемент цієї будівлі для рекламних цілей, не є договором оренди. Суд зробив правильний висновок про те, що передача речі в оренду завжди тягне тимчасове відчуження власником права користування цією річчю, чого не було в ході виконання спірного договору (п. 1 Огляду про оренду). З іншого боку, в даний час дана позиція не цілком узгоджується з деякими нормами російського
© 2014-2022  yport.inf.ua