Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Підстави припинення доручення

. Говорячи про припинення доручення, законодавець має на увазі припинення права довірителя вимагати вчинення дій, що становлять предмет договору доручення, і кореспондуючий йому обов'язки повіреного. Оскільки ці право і обов'язок не є зобов'язальними, пряме застосування приписів гл. 26 ГК про припинення зобов'язань у даному випадку виключено. Однак деякі з приписів цієї глави про загальні підстави припинення зобов'язань тут можуть застосовуватися за аналогією. Так, обов'язок повіреного вчинити зазначені в договорі доручення дії (і кореспондуючі їй право довірителя) припиняється внаслідок її належного виконання (п. 1 ст. 408 ЦК), настання обставини, що викликає неможливість її виконання (п. 1 ст. 416 ЦК), а також ліквідації юридичної особи, що виступає в якості довірителя або повіреного (ст. 419 ЦК).
До спеціальних підставах припинення доручення відносяться скасування його довірителем і відмова повіреного від його виконання (абз. 2 і 3 п. 1 ст. 977 ЦК). Будучи одностороннім волевиявленням, яке повинно бути доведено до відома контрагента, скасування, так само як і відмова, набирає чинності з моменту, коли усне повідомлення про припинення доручення сприйнято іншою стороною або документ з вираженням волі до припинення надійшов у володіння адресата і можна очікувати, що він негайно ознайомиться зі змістом цього документа * (824).
Одностороннє волевиявлення про скасування або відмову служить засобом здійснення належного скасовує або відмовляється стороні регулятивного права на свою поведінку * (825). Як довіритель, так і повірений можуть скористатися цим правом у будь-який час. Угода про відмову від цього права мізерно (п. 2 ст. 977 ЦК).
У випадку договору про комерційне представництво сторона, що хоче припинити доручення, повинна повідомити про це іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів, якщо договором не передбачений більш тривалий термін (абз. 1 п. 3 ст. 977 ЦК). Зважаючи на відсутність у ЦК відповідної заборони учасник такого договору може вчинити волевиявлення про припинення з призначенням відкладального терміну, рівного строку, вказаному в абз. 1 п. 3 ст. 977 ГК або договорі. Якщо це відбувається, то окремого повідомлення про намір припинити доручення не потрібно.
При реорганізації юридичної особи, яка є комерційним представником, довіритель має право скасувати доручення без попереднього повідомлення (абз. 2 п. 3 ст. 977 ЦК).
Доручення може припинитися і за спеціальними підстав, перелічених в абз. 4 п. 1 ст. 977 ЦК: внаслідок смерті довірителя або повіреного, визнання будь-кого з них недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. З тієї обставини, що права і обов'язки по угоді, яку здійснюють повіреним від імені довірителя, повинні охоплюватися правоздатністю кожного із зазначених осіб, - з цієї обставини, зокрема, випливає, що при втраті статусу індивідуального підприємця довірителем, яка дала доручення про укладення договору простого товариства для здійснення підприємницької діяльності, або повіреним, який прийняв це доручення, вони не можуть виступати сторонами договору доручення. Тому з втратою ними такого статусу доручення також припиняється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підстави припинення доручення "
 1. § 4. Припинення доручення
  підставах припинення зобов'язань тут можуть застосовуватися за аналогією. Так, обов'язок повіреного вчинити зазначені в договорі доручення дії (і кореспондуючі їй право довірителя) припиняється внаслідок її належного виконання (п. 1 ст. 408 ЦК), настання обставини, що викликає неможливість її виконання (п. 1 ст. 416 ЦК), а також ліквідації юридичної особи,
 2. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  підставі списку депутатів за пред'явленням ними депутатських посвідчень. Перед видачею бюлетенів кожен екземпляр бюлетеня завіряється на звороті підписами голови та секретаря лічильної комісії. Кожен депутат отримує один бюлетень для виборів голови. При отриманні бюлетеня депутат розписується напроти свого прізвища. Заповнення бюлетеня проводиться депутатом у кабіні для
 3. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  підстави дострокового припинення повноважень членів виборних органів місцевого самоврядування. Однак якщо термін повноважень члена представницького органу - глави муніципального освіти не пов'язаний з терміном повноважень самого представницького органу, то така підстава дострокового припинення депутатських повноважень, як дострокове припинення повноважень представницького органу в цілому, на нього не
 4. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  підставі рішення міської Думи з метою забезпечення контролю за виконанням бюджету міста та використанням муніципальної власності відповідно до рішень міської Думи. У своїй діяльності керується законодавством РФ, Свердловської області, статутом м. Єкатеринбурга, правовими актами міської Думи. Рахункова палата хоча і не є юридичною особою, але має функціональної
 5. § 2. Місцева адміністрація
  заснована на принципах: законності, самостійності в межах повноважень, професіоналізму та компетентності посадових осіб, муніципальних службовців і технічного персоналу, відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми
 6. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  підставі та на виконання яких він приймається, дається виклад суті та стану розглянутої проблеми; в резолютивній (розпорядчого) частини зазначаються: дія на виконання доручення (зобов'язати, доручити, рекомендувати); органи, підприємства, організації, установи та їх керівники, яким доручається виконання конкретних завдань і доручень, а також посадові особи, якщо
 7. § 1. Правова природа муніципальної служби
  підставі рішень представницьких чи інших виборних органів місцевого самоврядування щодо осіб, обраних до складу зазначених органів у результаті муніципальних виборів; інші муніципальні посади, що заміщаються шляхом укладення трудового договору. Законодавець розглядає як муніципальну службу тільки професійну діяльність на так званих інших муніципальних посадах.
 8. § 3. Виконання зобов'язань
  підставі телеграми покупця з проханням про відвантаження продукції у зв'язку з виробничою необхідністю і неможливістю внесення передоплати зважаючи тимчасових фінансових труднощів. У цій ситуації очевидно, що телеграмою з боку покупця і конклюдентні діями (відвантаження продукції) з боку постачальника за згодою змінений встановлений ними в договорі порядок зустрічного виконання, а
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  підставі закону, якщо законом не встановлено інше. На відміну від неустойки, де сторонами забезпечувального зобов'язання є сторони основного зобов'язання, в заставі тільки одна особа, заставодержатель, завжди є кредитором основного зобов'язання. Заставодавцем ж може бути не тільки боржник, але будь-яке інше обличчя (третя особа по відношенню до основного зобов'язання). Заставодавцем
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників і, отже, мають цивільно-правову при-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 315 роду. Всі договори, укладені в сфері розрахунків і кредитування, можуть бути об'єднані в одну групу як спеціальні договори, що обслуговують
© 2014-2022  yport.inf.ua