Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Відповідальність зберігача

. За порушення своїх обов'язків за договором і охоронець, і поклажодавець несуть цивільно-правову відповідальність. Підстави, умови і розмір цієї відповідальності в основному визначені законом, але сторони можуть, по-перше, уточнювати і змінювати окремі положення в договорі і, по-друге, вводити додаткову відповідальність за порушення деяких обов'язків.
Відповідальність зберігача настає насамперед за відмову від прийняття речі на зберігання, якщо договір зберігання носить консенсуальної характер. Коли в результаті такої відмови поклажедателю заподіяні збитки, вони підлягають відшкодуванню в повному обсязі, якщо тільки договором не встановлений інший межа відповідальності хранителя або не досягнуто згоди про стягнення тільки неустойки, але не збитків. Зберігач у виправдання своєї відмови від прийняття майна на зберігання може посилатися на допущену поклажедателем прострочення у здачі його на зберігання (п. 2 ст. 888 ЦК), на наявність у речей небезпечних чи шкідливих властивостей, що створюють загрозу для майна інших поклажодавцем або самого зберігача (ст. 894, 903 ЦК), а також на інші обставини, що свідчать про невиконання поклажодавцем встановлених вимог або звичайно застосовуваних правил (здача на зберігання сильно забруднених речей, майна, яке вже неможливо зберегти, і т.д.).
Найбільш важливою є відповідальність зберігача за втрату, нестачу або пошкодження речей, прийнятих ним на зберігання. При цьому відповідальність особи, яка надає послуги зі зберігання на оплатній основі, і особливо професійного зберігача, істотно відрізняється від відповідальності безоплатного зберігача та зберігача-непрофесіонала. Відмінності між ними є як в умовах, так і в розмірі відповідальності. Особи, які не відносяться до числа професійних зберігачів, відповідають за втрату, нестачу і пошкодження майна поклажодавця лише за наявності своєї вини, яка відповідно до загального цивільно-правовими правилом передбачається. Навпаки, професійні зберігачі відповідають за збереження майна незалежно від вини. Дане положення також збігається із загальним правилом ГК про підвищену відповідальність осіб, які займаються підприємницькою діяльністю (п. 3 ст. 401 ЦК). Але є і дві важливі відмінності. По-перше, в ролі професійного зберігача може виступати не тільки комерційна, а й некомерційна організація, якщо здійснення зберігання є однією з цілей її професійної діяльності (п. 2 ст. 886 ЦК). По-друге, крім дії непереборної сили, професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату, нестачу або пошкодження майна ще й тоді, коли це сталося через властивостей майна, про які зберігач, приймаючи його на зберігання, не знав і не повинен був знати , або в результаті наміру або грубої необережності поклажодавця (п. 1 ст. 901 ЦК).
Велике значення має правило про те, що якщо втрата, нестача або пошкодження майна сталися після того, як наступила обов'язок поклажодавця взяти річ назад, зберігач відповідає лише за наявності з його боку умислу або грубої необережності. Таке звуження відповідальності зберігача відбувається як при звичайному, так і при професійному зберіганні. Тому необхідно уважно ставитися до формулювання умов договору про термін його дії або своєчасно піклуватися про оформлення додаткової угоди про умови подальшого зберігання майна.
Що стосується розміру відповідальності зберігача за незбереження майна, то він є різним при безкоштовне і безоплатному зберіганні. За безкоштовне договору зберігання зберігач за загальним правилом несе відповідальність у повному обсязі, тобто повинен відшкодувати поклажодавцю як реальний збиток, так і упущену їм вигоду, якщо тільки законом або договором не встановлено інше. Наприклад, нерідко при здачі майна на зберігання проводиться його оцінка, яка вказується або в самому договорі, або у видаваному поклажедателю документі (квитанції). У цьому випадку максимальний розмір відповідальності зберігача обмежується сумою оцінки речі.
При безоплатному зберіганні збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням речі, відшкодовуються:
1) за втрату і нестачу речей - у розмірі вартості втрачених або відсутніх речей;
2) за пошкодження речей - у розмірі суми, на яку знизилася їх вартість (п. 2 ст. 902 ЦК).
Як при безкоштовне, так і при безоплатному зберіганні поклажодавець має право відмовитися від майна, якість якого змінилася настільки, що воно не може бути використано за своїм первісним призначенням. Проте зробити це, а також вимагати від зберігача відшкодування вартості такого майна та інших збитків поклажедатель може лише тоді, коли, по-перше, зберігач відповідає за причини події, і, по-друге, коли інше не передбачено законом або договором.
Зберігач несе відповідальність і за порушення інших своїх зобов'язань, зокрема за дострокове припинення зберігання, незаконне користування річчю без згоди поклажодавця, передачу речі третій особі, затримку з поверненням майна і т.д. У ГК особлива відповідальність за вказані порушення не передбачається, у зв'язку з чим справу або обмежується стягненням з зберігача завданих збитків, або застосовуються ті штрафні санкції, які були передбачені в договорі зберігання самими сторонами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відповідальність зберігача "
 1. § 3. Зберігання
  відповідально поклажедателем і поклажепрініматель. Пізніше термін «поклажа» був замінений зберіганням, а поклажеприниматель став іменуватися зберігачем, однак для поклажодавця нового терміна не знайшлося. Законом передбачено, що зберігач, за загальним правилом, не має права без згоди поклажодавця передавати річ на зберігання третій особі. Таким чином, перекладення виконання за договором
 2. § 3. Відповідальність за договором зберігання
  відповідальність. Підстави, умови і розмір цієї відповідальності в основному визначені законом, але сторони можуть, по-перше, уточнювати і змінювати окремі положення в договорі і, по-друге, вводити додаткову відповідальність за порушення деяких обов'язків. Відповідальність зберігача настає насамперед за відмову від прийняття речі на зберігання, якщо договір зберігання носить консенсуальної
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Охраноспособностью
 4. Глава 24 Формування нової системи права
  відповідальності; в) кодифікація норм приватного права, почерпнутих з Указу про єдиноспадкування і наступних актів про спадкування. Зведений документ отримав назву Пункти про вотчинних справах (1725 р.). Пункти були узагальненням судової практики і тлумаченням закону за варіантами правозастосування, вони доповнювали і змінювали попереднє законодавство про спадкування. Досвід
 5. 5. Договір і треті особи
  відповідально контрагенти таким же чином протистоять іншим учасникам цивільного обороту. Маючи на увазі зазначене протиставлення, законодавець використовує паралельно з терміном "сторона" в якості його корелята "інша особа". Це останнє володіє одним, виключно негативним ознакою: "інша особа" - будь-який учасник обороту, який не є стороною в договорі. Наприклад, бажаючи
 6. 2. Неустойка
  відповідальності за порушення зобов'язання, про який сторони знають вже на момент укладення договору; можливість стягнення неустойки за сам факт порушення зобов'язання, коли відсутня необхідність представлення доказів, що підтверджують заподіяння збитків та їх розмір; можливість для сторін за своїм розсудом формулювати умова договору про неустойку (за винятком законної
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію розділяють і багато сучасних автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило, єдина підстава цивільно - правової (і всякої іншої) відповідальності. Інакше кажучи, склад правопорушення є тим юридичним фактом,
 8. 7. Права та обов'язки сторін
  відповідально обов'язки підрядника (1) і замовника (2), а особливо від них - права замовника (3) і права підрядника (4). До перших він відніс необхідність виконати роботи, приступивши до них вчасно і ведучи їх, якщо потрібно, безперервно до закінчення, доставити своєчасно матеріал в строк, а якщо строк у договорі не зазначено - до запитання, виконувати роботи належним чином , нести "страх" за загибель або
 9. 5. Сторони у договорі
  відповідально у випадках, при яких щодо позбавлених дієздатності фізичних осіб встановлено законне представництво, в укладеному діями представника договорі стороною стає безпосередньо не він, а недієздатна особа, їм репрезентована. Саме воно займає становище продавця, покупця, орендаря і т.п. І якщо ст. 37 ФЗ РФ "Про виконавче провадження" наділяє
 10. 8. Права та обов'язки сторін у договорі
  відповідально довіритель не має права вимагати від повіреного вчинення дій протиправних, нездійсненних або недостатньо конкретних, навіть якщо вони і передбачені в договорі. Нарешті, основна вимога до таких вказівок, хоча воно і не згадано в ст. 973 ГК, полягає в тому, що вони не повинні суперечити договору. Встановлено особливий порядок на випадок, якщо, як вважає повірений, йому
© 2014-2022  yport.inf.ua