Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Порядок здійснення та оформлення готівкових розрахунків

Об'єктом відносин, пов'язаних з готівковими розрахунками, є готівкові гроші, що визнаються засобом платежу. Відповідно до ст. 140 ГК рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території Російської Федерації. Випадки, порядок та умови використання іноземної валюти на території Російської Федерації визначаються законом або у встановленому ним порядку.
Незважаючи на те що за загальним правилом грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях, в силу ст. 317 ЦК за згодою сторін грошового зобов'язання може бути передбачено, що це зобов'язання підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (валюта боргу). У цьому випадку грошова сума, що підлягає сплаті в рублях (валюта платежу), визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу, якщо інший курс або інша дата його визначення не встановлені законом або угодою сторін.
Виконання грошового зобов'язання готівковим платежем передбачає передачу боржником кредитору банкнот (банківських квитків) або монет Банку Росії, які визнаються єдиним законним засобом платежу на території Російської Федерації. Банкноти та монети, що представляють собою безумовні зобов'язання Банку Росії, забезпечені всіма його активами, обов'язкові до прийому за номінальною вартістю при всіх видах платежів, а також для зарахування на рахунки, у внески і для переказу на всій території Російської Федерації (ст. ст. 29 , 30 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)").
Відповідно до ст. 34 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" з метою організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації на Банк Росії покладені такі функції: прогнозування й організація виробництва, перевезення і зберігання банкнот і монет, створення їх резервних фондів; встановлення правил зберігання, перевезення та інкасації готівки для кредитних організацій; встановлення ознак платоспроможності грошових знаків і порядку заміни пошкоджених банкнот і монет, а також їх знищення; визначення порядку ведення касових операцій для кредитних організацій.
У рамках наданих повноважень у сфері організації та регулювання готівкового грошового обігу Банком Росії прийнято цілу низку нормативних актів, зокрема Положення від 5 січня 1998 р. N 14-П "Про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації "" * "та Положення від 9 жовтня 2002 р. N 199-П" Про порядок ведення касових операцій в кредитних організаціях на території Російської Федерації " .
---
"*" Вісник Банку Росії. 1998. N 1.
Вісник Банку Росії. 2002. N 66.
У відповідності з названими положеннями для здійснення розрахунків готівкою кожна організація повинна мати касу і вести касову книгу за встановленою формою. При здійсненні розрахунків з населенням прийом готівки повинен здійснюватися організаціями із застосуванням контрольно-касових машин. Вся готівка понад встановлених лімітів залишку готівкових коштів у касі повинна здаватися організацією в обслуговуючий її банк у порядку і строки, узгоджені з останнім. Ліміти готівкових грошей, які організації мають право залишати у своїх касах, визначаються обслуговуючими їх банками за погодженням з відповідними організаціями. При визначенні ліміту залишку грошей в касі банки мають виходити з необхідності забезпечення нормальної роботи організації, особливостей діяльності та режиму організації, враховувати встановлені порядок і строки здавання виручки в обслуговуючий банк. Організації вправі в межах короткого терміну зберігати у своїх касах гроші в сумі понад встановлені ліміти лише для цілей оплати праці, виплати допомоги по соціальному страхуванню і стипендій.
Прийом готівки в касу організації здійснюється за прибутковими касовими ордерами, які повинні бути підписані головним бухгалтером або іншою уповноваженою особою відповідної організації. Особі, яка вносить готівку в касу, видається квитанція за підписами головного бухгалтера і касира. Квитанція завіряється штампом касира або відбитком касового апарата.
Видача готівки з кас організацій проводиться за видатковими касовими ордерами або іншими документами (наприклад, платіжними відомостями, рахунками). Видаткові касові ордери або замінюючі їх документи підписуються керівником і головним бухгалтером організації. Оплата праці працівників, виплата допомоги по соціальному страхуванню і стипендій не вимагають складання видаткового касового ордера на кожного одержувача. Зазначені операції проводяться касиром за платіжними відомостями.
Всі організації один раз на рік повинні представляти в банк заяву на отримання ліміту каси на рік. На підставі такої заяви банк визначає для відповідної організації граничний розмір (ліміт) готівки в касі. Організації, щодо яких не встановлено ліміт, зобов'язані щодня здавати всю готівку в банк.
У звичайній практиці умови про ліміт готівки в касі організації та про порядок і строки здачі в банк понадлімітної готівки визначаються в договорах на розрахунково-касове обслуговування, що укладаються між організаціями (власниками банківського рахунку) і обслуговуючими їх банками.
Кредитна організація може здавати готівку в касу іншої кредитної організації для зарахування на свій банківський рахунок, відкритий у цієї кредитної організації, а також отримувати з зазначеного рахунку готівку для підкріплення своєї операційної каси на підставі договору, укладеного цими кредитними організаціями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок здійснення та оформлення готівкових розрахунків "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  порядок, відповідно до якого визначається особа, яка має майнове право (або їх сукупність), засвідчене цінним папером. Таким особою може виступати пред'явник цінного паперу - в цьому випадку легітимізує підставою є сам факт перебування цінних паперів у даної особи. Уповноваженою по цінному паперу може бути особа, яка безпосередньо пойменоване в самому тексті цінного
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  порядок і строки видачі грошей для виплати заробітної плати, порядок сподоби-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 320 Веренах прав розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, порядок видачі дозволів на право витрачання грошової виручки та ін Ці умови неможливо типізувати, вони індивідуалізуються по
 3. § 2. Товарні біржі
  порядок видачі, анулювання та призупинення дії ліцензії визначаються Положенням про порядок ліцензування діяльності товарних бірж на території РФ. Ліцензія на організацію біржової торгівлі видається біржі після встановлення відповідності її установчих документів та правил біржової торгівлі законодавству. Комісія з товарних бірж не вправі відмовити у видачі ліцензії, за
 4. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  порядок нарахування відсотків, спрощують процедуру зняття відсотків. Беручи валютні вклади, банки дають гарантії конвертації на пільгових умовах; приймаючи рублеві внески, банки індексують накопичені суми за курсом долара. Особливо пільгові умови: підвищені відсотки і т. п. - проголошують для вкладів, приурочують до якихось подій, наприклад, для різдвяних вкладів, літніх вкладів
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  порядок використання в розрахунках різних сурогатів - замінників грошових коштів - векселів, облігацій; Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 262 - встановлюються умови та порядок застосування іноземної валюти в розрахунках всередині країни, порядок продажу частини (50%) іноземної валюти, отриманої від експортних
 6. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  порядок ведення обліку доходів і витрат для юридичних осіб у формі бухгалтерського обліку, необхідно мати на увазі, що дані бухгалтерського обліку використовуються не тільки в податковому правовідносинах, вони потрібні й самому юридичній особі як для власних внутрішніх цілей (вдосконалення управлінського процесу і виробництва), так і для зовнішніх (реклама, залучення позикових коштів,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порядок вирішення даного питання і явне обмеження кола заявників свідчать про посилення охорони прав та інтересів неповнолітніх. * (172) Оскільки згідно з п. 4 ст. 26 ЦК дієздатність громадян віком від 14 до 18 років може бути обмежена за наявності будь-яких достатніх підстав , ст. 30 ЦК, що містить цілком певну підставу обмеження дієздатності, стосується тільки
 8. § 6. Договір банківського рахунку
  порядок і умови вчинення яких встановлюються в договорі або законі. До їх числа відносяться: зарахування на рахунок клієнта грошових коштів не пізніше, ніж через день після надходження в банк платіжного документа; видача готівкових грошових коштів на вимогу клієнта; перерахування з рахунку за розпорядженням клієнта грошових коштів не пізніше, ніж через день після надходження в банк платіжного
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порядок примусової реалізації права оренди у виконавчому провадженні / / Право і економіка. 2003. N 4. * (180) Не вдаючись у дискусію про поняття предмета цивільно-правового договору, відзначимо, що в даному випадку ми вживаємо цей термін у вузькому значенні: як майно, яке підлягає передачі. Обгрунтування іншого - широкого - тлумачення цього поняття (як дії і майна)
 10. § 3. Охорона спадкових прав
  порядок звернення до суду про витребування належного їм майна. Такі ж дії повинні бути зроблені у випадку, якщо нотаріус не може отримати доступ до майна. Якщо спадкоємців немає і майно в порядку спадкування переходить до держави, нотаріус інформує про це відповідний фінансовий орган, а в необхідних випадках - прокурора. Серед залишилося після спадкодавця
© 2014-2020  yport.inf.ua