Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов . АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

42.2. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами, їх задачі і функції

Правове забезпечення діяльності та організації структури органів внутрішніх справ здійснюється на основі Декларації про державний суверенітет України1 Акта проголошення незалежності України2, Конституції України3, Законів України і регулюється указами Президента та постановами Кабінету Міністрів України.
Безпосередню діяльність органів внутрішніх справ, їх структуру і систему управління ними регулюють Закони України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р., «Про війська внутрішньої та конвойної служби» від 26 березня 1992 р., «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р., «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р., «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р., «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 р., «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р., «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р., «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р., « Про державну податкову службу в Україні »та ряд інших законов4.
Прийняття правових актів не вичерпує всього змісту правового забезпечення управління органами внутрішніх справ. На підставі закону приймаються укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, видаються накази Міністра внутрішніх справ України, розробляються статути та інструкції, міжнародні правові акти, ратифікованих у встановленому Законом порядку, які визначає компетенцію, порядок організації та основні напрямки діяльність-
1 Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 31. - Ст. 429.
2 Там же. - 1990. - № 38. - Ст. 502.
3 Юридичний вісник України. - 1995. - № 1.
4 Нормативні акти України Щодо охорони правопорядку. - К., 1998.

Ти, права та обов'язки органів внутрішніх справ під час виконання покладених на них завдань.
Важливе місце серед всіх підзаконних актів займає Указ Президента України, який затвердив Положення * Про Міністерство внутрішніх справ »від 17 жовтня 2000
Цим Положенням визначено: центральним органом виконавчої влади у сфері внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Міністерство внутрішніх справ України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:
- формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян , інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;
- охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів;
- узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції і розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства;
- взаємодії з іншими органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері внутрішніх справ;
- організації та координації діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі з злочинністю, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки.
Відповідно до Положення «Про Міністерство внутрішніх справ України» від 17 жовтня 2000 головними завданнями Міністерства внутрішніх справ України є:
- участь у розробці та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;
- забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які вчинили злочин, вжиття заходів, покликаних усунути причини та умови, що створюють сприятливе середовище для скоєння правопорушень;
- організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів;
- забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства;
- забезпечення проведення паспортної , реєстраційної та міграційної роботи;
- організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
- здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності та ін

Відповідно до покладених Положенням «Про Міністерство внутрішніх справ України» головними завданнями, в яких визначається зміст керівництва внутрішніми справами, здійснюваного Міністерством внутрішніх справ України, деталізуються та основні напрямки (функції) діяльності Міністерства внутрішніх справ України.
Під основними напрямками (функціями) діяльності органів внутрішніх справ слід розуміти сукупність способів, методів, прийомів і дій, за допомогою яких виконуються завдання і досягаються кінцеві цілі органів внутрішніх справ, здійснювані ними постійно.
За значущістю завдань, для виконання яких вони виконуються, функції (основні напрямки) можна розділити на три групи:
- основні;
- забезпечувальні;
- загального керівництва.
Міністерство внутрішніх справ України відповідно до основних напрямів своєї роботи:
- забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочинністю;
- визначає основні напрямки діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та ефективні способи і методи виконання покладених на них завдань;
- організовує роботу органів внутрішніх справ, пов'язану з охороною громадського порядку, із запобіганням адміністративних правопорушень, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких законом покладено на вищевказані органи;
- організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинів, їх виявлення, припинення та розкриття, проведення дізнання та попереднього (досудового) слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на ці органи;
- здійснює у випадках, передбачених законодавством України, спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони. Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;
- виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, веде

боротьбу з організованою злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економіки;
- забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;
- бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, у розробці на їх основі результатів державних програм боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку;
- проводить разом з іншими державними органами заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 42.2. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами, їх задачі і функції "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  організаційні заходи. Структура місцевої адміністрації. Структура затверджується представницьким органом муніципального освіти за поданням голови місцевої адміністрації. У структуру місцевої адміністрації можуть входити галузеві, функціональні та територіальні органи місцевої адміністрації. Для організаційного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  організаційні та правові форми, які, як правило, породжуються самою суспільною практикою і лише згодом отримують відображення в законі. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 206 Найбільш типовими для банківської системи є наступні варіанти взаємодії кредитних організацій: Банківський альянс
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  організаційно-правових формах (міське і сільське самоврядування, дворівнева і інші моделі самоврядування і т.д.). А з функціональної точки зору місцеве самоврядування слід визначити як самостійну і під свою відповідальність діяльність населення щодо вирішення питань місцевого значення, а також по реалізації окремих державних повноважень. ---
 4. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  організаційно і функціонально знаходиться в системному взаємозв'язку з іншими рівнями публічної влади, а саме з рівнями влади державної. Такий підхід дозволяє забезпечити не тільки системність вивчення окремих особливостей моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування, а й дозволити чітко виявити становище місцевого самоврядування в співвідношенні з системою
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  організаційних умов розвитку підприємницької діяльності та здійснення антимонопольної політики. Для цього повинні бути розроблені заходи по стабілізації кредитно-фінансової системи, створені сприятливі умови для функціонування комерційних і муніципальних банків. На початковому етапі економічної реформи її нормативна база була вельми бідною. В основному, для проведення
 6. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  організаційною формою, вони створюються і діють як некомерційні партнерства. Базові норми щодо правового положення некомерційних партнерств містяться в Законі про некомерційні організації. Цивільним кодексом ця форма не передбачена. Цілі діяльності некомерційного партнерства визначаються в його статуті. Некомерційне партнерство має право здійснювати підприємницьку
 7. § 1. Механізм держави: поняття, основні риси, структура
  організаційна та матеріальна сила, маючи в своєму розпорядженні якої держава проводить ту чи іншу політику. У юридичній науці поняття "механізм держави" і "державний апарат" зазвичай вживаються як синоніми, хоча існує точка зору, згідно з якою під державним апаратом розуміється система органів, які безпосередньо здійснюють управлінську діяльність і наділених для
 8. Глава 22 Державні реформи першої чверті XVIII в.
  Організаційного та фінансового характеру. У 1678 р. була проведена нова перепис земель і дворів, в 1679 р. було введено подвірне оподаткування та впорядковано стягнення прямих податків (їх з'єднання і централізація). З 1680 р. оподаткування було зосереджено в Наказі великої скарбниці, очолив систему фінансових наказів. У 1680-1681 рр.. було проведено перепис розрядів (військових округів), що
 9. 2.2. Поняття та ознаки судової влади
  організаційного забезпечення діяльності судів. Правосуддя вважається найбільш важливою і об'ємної частиною реалізації судової влади, базовим елементом її функцій. Під правосуддям прийнято розуміти діяльність незалежного суду ло.рассмотренію та вирішенню в установленому законом порядку кримінальних, цивільних і арбітражних справ і застосуванню до порушників державного примусу в умовах
 10. Коментар до п. 2 і п. 2.1
  організаційно-штатними заходами відповідно до подп. "А" п. 2 коментованої статті та за відсутності інших підстав для звільнення. Відповідно до нормативних правових актів Міністерства оборони Російської Федерації штат військової частини - документ, що визначає її складу, організаційну структуру, чисельність особового складу і кількість озброєння і техніки. Штат повинен
© 2014-2022  yport.inf.ua