Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: в 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Відповідальність за договором довірчого управління та його припинення

Загальні положення. Цивільно-правова відповідальність являє собою санкції для особи, яка порушила або неналежним чином виконав цивільно-правове зобов'язання. Підставою цивільно-правової відповідальності (в тому числі і внаслідок порушення договірного зобов'язання) є допущене суб'єктом правопорушення. До умовами настання відповідальності відносяться наявність збитків (шкоди), причинного зв'язку між наступними негативними наслідками і дією (бездіяльністю) боржника, протиправність поведінки боржника та його вина.
За загальним правилом основні обов'язки за договором довірчого управління лежать на учредителе довірчого управління та довірчому керуючому. Як правило, саме ці суб'єкти і несуть відповідальність за порушення ними покладених на них зобов'язань. Бенефіціар в переважній більшості випадків вільний від відповідальності, оскільки він не несе зобов'язань, що випливають з договору. Однак це правило не є абсолютним. Цілком припустимо, що договором довірчого управління може бути передбачена відповідальність вигодонабувача у разі, якщо він ухиляється від прийняття від довірчого керуючого виконаного за договором.
При визначенні підстав та порядку відповідальності за договором довірчого управління слід виходити з: 1) внутрішніх відносин в договорі, що пов'язують засновника, бенефіціара та довірчого керуючого; 2) зовнішніх відносин, тобто тих відносин, які складаються у учасників договору з третіми особами з приводу майна, переданого в довірче управління.
Відповідальність засновника управління і довірчого керуючого перед третіми особами. Відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними з майном, переданим у довірче управління, розподіляється між засновником управління та довірчим керуючим в залежності від ряду обставин.
Відносно боргів за зобов'язаннями, які виникли у зв'язку з довірчим управлінням майном, встановлені свого роду три черги притягнення до відповідальності:
1) всі борги за такими зобов'язаннями погашаються за рахунок майна, переданого в довірче управління, оскільки саме це майно перед третіми особами виступає основою для окремої, самостійної правосуб'єктності (вираз В.А. Дозорцева * (874)) (строго кажучи, в даному випадку мова йде не про відповідальність, а про виконанні зобов'язання);
2) при недостатності майна, що перебуває в довірчому управлінні, стягнення звертається на майно, що належить довірчого керуючого (в даному випадку мова йде про відповідальність, яка настає як результат неналежного виконання зобов'язань);
3) при недостатності майна довірчого керуючого, стягнення звертається на те майно засновника, яке не було передано в довірче управління (у цій ситуації мається на увазі субсидіарну відповідальність засновника, наступ якої допустимо тільки за умови, що майна довірчого керуючого недостатньо для задоволення претензій кредиторів).
Відповідальність довірчого керуючого перед засновником управління та вигодонабувачем. Законодавча формулювання про відповідальність довірчого керуючого (п. 1 ст. 1022 ЦК) викладена невдало. Дійсно, згідно з абз. 1 згаданої статті довірчий керуючий відповідає перед вигодонабувачем або засновником, якщо він не виявив належної дбайливості про їхні інтереси. У той же час згідно абз. 2 цієї ж статті відповідальність довірчого керуючого за заподіяні збитки настає, якщо він не доведе, що ці збитки сталися внаслідок непереборної сили або дій вигодонабувача або засновника управління. Таким чином, згадане перший законоположення передбачає відповідальність довірчого керуючого на засадах провини, тоді як друга - на засадах ризику. Зазначене протиріччя, що міститься в наведеній нормі, спровокувало гостру дискусію щодо принципів відповідальності довірчого керуючого перед засновником управління та бенефіціаром * (875). Вирішення цієї колізії бачиться так.
За загальним правилом діяльність довірчого керуючого віднесена до підприємницької діяльності. Отже, згідно з п. 3 ст. 401 ГК відповідальність довірчого керуючого, який є індивідуальним підприємцем або комерційною організацією, будується на засадах ризику, тобто настає незалежно від вини.
Якщо ж діяльність з довірчого управління здійснюється особою, яка не є індивідуальним підприємцем або комерційною організацією, то в силу п. 1 ст. 401 ГК його відповідальність будується на засадах провини.
Законодавець диференційовано підходить до відповідальності довірчого керуючого перед, з одного боку, засновником управління, а, з іншого боку, перед бенефіціаром. Так, згідно з п. 1 ст. 1022 ЦК на довірчого керуючого покладено обов'язок відшкодувати засновнику управління збитки, завдані втратою чи пошкодженням майна (з урахуванням його природного зносу). Сюди включаються як реальний збиток, понесений засновником управління, так і упущена вигода (ст. 15 ЦК). Водночас відповідальність довірчого керуючого перед бенефіціаром обмежена тільки упущеною вигодою. Така різниця в регулюванні обумовлена тим, що вигодонабувач, не будучи власником майна, переданого в довірче управління, не може нести збитки, пов'язані з його втратою або пошкодженням.
Особлива відповідальність встановлена для випадків, коли довірчий керуючий, здійснюючи операцію, діяв з перевищенням повноважень або з порушенням встановлених для нього обмежень. Зобов'язання за такою угодою довіряє керуючий несе особисто (п. 2 ст. 1022 ЦК). Рівним чином, наступає і особиста відповідальність довірчого керуючого за невиконання зазначених зобов'язань. Однак такий розподіл відповідальності можливе тільки в тих випадках, коли треті особи, які беруть участь в угоді, знали або повинні були знати про те, що довірчий керуючий перевищив повноваження або порушив встановлені обмеження.
Інший випадок - коли треті особи, які беруть участь в угоді, не знали і не повинні були знати про те, що довірчий керуючий перевищує надані йому повноваження або порушує встановлені обмеження. Ці треті особи є сумлінними учасниками обороту і законодавець не може ігнорувати їх права та інтереси. У цьому випадку зобов'язання перед третіми особами задовольняються насамперед за рахунок майна, переданого в довірче управління; при недостатності цього майна - за рахунок майна довірчого керуючого; а і при його недостатності - за рахунок того майна засновника, яке не передане в довірче управління. Втім такий порядок не позбавляє права засновника управління зажадати від довірчого управителя відшкодування понесених ним збитків.
Відповідальність засновника управління перед довірчим керуючим. Реальний характер договору довірчого управління майном виключає відповідальність засновника перед довірчим керуючим за відмову передати йому майно.
Основний обов'язок засновника управління перед довірчим керуючим полягає в тому, що він повинен попередити управителя про обтяження майна, переданого в управління. Насамперед це стосується застави переданого майна. У тому випадку, якщо засновник не виконав цієї свого обов'язку, довірчий керуючий має право вимагати розірвання договору і вимагати сплати йому винагороди, що належить за договором за один рік.
Відповідальність засновника управління перед довірчим керуючим наступає і в разі неправомірного втручання в оперативну господарську діяльність керуючого. У цьому випадку стягненню у загальному порядку підлягають збитки, понесені в результаті такого неправомірного втручання.
Слід зазначити, що відповідальність засновника управління перед довірчим керуючим може передбачатися і в спеціально обумовлених договором довірчого управління випадках.
Припинення договору. Основний перелік підстав припинення договору довірчого управління сформульовано в ст. 1024 ЦК.
Смерть громадянина - вигодонабувача, так само як і ліквідація юридичної особи - вигодонабувача, припиняють дію договору. Це обумовлено тим, що відсутність вигодонабувача позбавляє сенсу сам договір. Втім, якщо в договорі передбачено, що у разі смерті (ліквідації) бенефіціара, управління майном має здійснюватися в інтересах іншої особи, то такий договір продовжує свою дію.
Договір припиняється і в тому випадку, якщо бенефіціар відмовляється від отримання вигод за договором. Але і це правило є диспозитивним: якщо в договорі передбачено, що у разі відмови вигодонабувача від участі в договорі його виконання триває в інтересах іншої особи, то і в цьому випадку договір продовжує діяти.
Договір припиняє свою дію і у випадку смерті довірчого керуючого або при визнанні його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. Також договір припиняється, якщо довірчий керуючий - індивідуальний підприємець визнається банкрутом.
Ще однією підставою припинення договору є неможливість для довірчого керуючого особисто здійснювати управління майном (наприклад, через хворобу довірчого керуючого). Припинення договору в цьому випадку відбувається внаслідок відмови або довірчого керуючого або засновника від здійснення довірчого управління, який повинен бути доведений до відома іншої сторони за три місяці до припинення договору (якщо інший строк повідомлення не передбачений договором).
Законом надана можливість засновнику управління відмовитися від договору і з інших причин, ніж неможливість довірчого керуючого особисто здійснювати довірче управління. Така відмова допустимо, якщо інша сторона була повідомлена про це за три місяці (якщо договором не передбачений інший строк повідомлення). Але договір у цьому випадку припиниться тільки за умови, що довірчого керуючого буде виплачено передбачену договором винагороду.
Ще однією підставою припинення договору довірчого керуючого є визнання громадянина-підприємця, що заснував довірче управління, банкрутом. Неможливість довірчого управління в цьому випадку зумовлена тим обставиною, що все майно неспроможного особи (у тому числі і майно, передане в довірче управління) включається до складу ліквідаційної маси.
Однак перелік підстав припинення договору довірчого управління, сформульований в ст. 1024 ЦК, не є вичерпним. Інші підстави припинення цього договору можна знайти в інших нормах законодавства.
Наприклад, договір довірчого управління, як і всяка термінова угода, вважається припиненим після закінчення встановленого в ньому терміну, якщо одна із сторін договору заявить про це іншій стороні. При відсутності такої заяви договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені договором (п. 2 ст. 1016 ЦК).
Спеціальний випадок розірвання договору довірчого управління передбачений в п. 2 ст. 1019 ЦК. За умови, якщо довірчий управитель не знав і не повинен був знати про обтяження заставою майна, яке було передано йому в довірче управління, він має право в судовому порядку розірвати цей договір і вимагати сплати йому належить за рік винагороди.
Основним правовим наслідком припинення договору довірчого управління є повернення майна, що перебуває в довірчому управлінні, засновнику управління. Втім, договором може бути передбачено й інше. Так, договором може бути передбачено, що засновнику управління по закінченні терміну дії договору виплачується вартість майна, що перебуває в довірчому управлінні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Відповідальність за договором довірчого управління та його припинення "
 1. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його заступника, депутатів міської Думи, депутатських комісій,
 2. § 2. Повні і командитні товариства
  відповідальності учасників повного товариства. Усі вони несуть солідарну, необмежену відповідальність всім своїм майном за борги товариства (п. 1 ст. 69 ЦК). Сутність такої відповідальності полягає в тому, що за відсутності у товариства достатніх коштів погасити заборгованість, відповідальність поширюється на все майно учасників товариства. Якщо повне товариство
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
    відповідально покласти, інкасувати отримані як платежу готівка в банк на свій рахунок. Договір банківського рахунку. Легальне визначення договору банківського рахунку дається в п. 1 ст. 845 ЦК: «За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і
 4. § 8. Довірче управління майном
    відповідально органу опіки та піклування, виконавцю заповіту (душеприказчику). Довірчим керуючим може бути індивідуальний підприємець або комерційна організація. Встановлення даного загального правила пов'язано з тим, що управління майном має перейти до професіонала, чинному у сфері товарного обороту. Таким професіоналом безсумнівно є підприємець. У тих
 5. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    відповідальність перед уповноваженими особами, чиї інтереси ним порушені. Така відпові-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 196 венность може наступити, наприклад, якщо при проведенні безготівкових розрахунків перераховуються власниками банківських рахунків суми затримуються розрахунково-касовими центрами. Майнова
 6. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    відповідальність за неналежне здійснення операцій по рахунку. Ця відповідальність не обмежується тільки санкціями, передбаченими ст. 856 і, відповідно ст. 395 ГК РФ, а й включає в себе відшкодування збитків відповідно до ст. 15 ГК [8]. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 227 Якщо комерційний банк не в
 7. § 2. Предмет цивільного права
    відповідально відношення між володарем конкретної речі і всіма іншими особами з приводу даної речі (відносини власності) - відносини статики, в рамках яких досягається і забезпечується закріплення матеріальних благ (об'єктів) за конкретними суб'єктами і виключається можливість довільного присвоєння даних об'єктів всіма іншими особами. Відносини власності (тобто відносини між
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    відповідально перші регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення першого); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх прийняття можуть бути федеральними та регіональними, а
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    відповідально. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області деліктних відносин, а також в області спадкового права. У праві власності дитина, зачата, але ще не народжена,
 10. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
    відповідальність за дії підопічного (п. 3 ст. 28, пп. 1, 2 ст. 1073, ст. 1076 ЦК). Опіка припиняється: при винесенні судом рішення про визнання повнолітньої підопічного дієздатним; з досягненням малолітнім підопічним віку 14 років, при цьому опікун автоматично стає його піклувальником (пп. 1, 2 ст. 40 ЦК). Піклування встановлюється у відношенні обмежено і частково
© 2014-2022  yport.inf.ua