Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002 - перейти до змісту підручника

Стаття 964. Підстави звільнення страховика від виплати страхового відшкодування та страхової суми

Коментар до статті 964
§ 1. Встановлюючи право страховика в певних випадках не виплачувати страхове відшкодування або страхову суму, навіть незважаючи на те що страховий випадок настав, законодавець у гл. 48 ГК використовує дві конструкції - "звільнення від виплати" (ст. 962, 963, 964, 965 ЦК) і "право відмовити у виплаті" (ст. 961 ЦК).
Виникає питання про тотожність змісту двох цих різних понять.
У ст. 415 ГК термін "звільнення" використаний для опису одного з підстав припинення зобов'язання. За аналогією закону (п. 1 ст. 6 ЦК) слід і термін "звільнення", використаний в гол. 48 ГК, витлумачувати як припинення страхового зобов'язання. Природно, мова тут має йти не про повне перериванні страхового зобов'язання, а лише про його припинення щодо даного страхового випадку. Іншими словами, страхування, обумовлене договором страхування (ст. 957 ЦК), не поширюється на ті страхові випадки, обставини настання яких звільняють страховика від виплати.
З такого тлумачення поняття "звільнення від виплати" слід, по-перше, що воно можливе повністю або частково, і по-друге, що підстави звільнення страховика від виплати можна передбачити в договорі (ст. 407 ЦК). Останнє не стосується можливості передбачити в договорі звільнення страховика від виплати при настанні страхового випадку внаслідок грубої необережності страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи, так як п. 1 ст. 963 ЦК передбачає, що таке звільнення може бути встановлено тільки законом.
Отже, перелік підстав звільнення страховика від виплати, наведений у коментованій статті, не є вичерпним. Це підтверджується також і тим, що підстави звільнення від виплати містяться не тільки в ст. 964 ГК, а й у ст. 962, 963, 965 ЦК.
Оскільки звільнення від виплати означає припинення страхового зобов'язання, то страховик у цьому випадку не тільки має право відмовити у виплаті, а й зобов'язаний це зробити. Оскільки страхове зобов'язання припинене, для виплати не можуть бути використані кошти страхових резервів, призначені виключно для виконання страхових зобов'язань (див. також коментар до ст. 929 ЦК).
Значить, право страховика відмовити у виплаті є лише одним з наслідків звільнення від виплати. У тому випадку, коли передбачено тільки право відмовити у виплаті (ст. 961 ЦК), страхове зобов'язання не припиняється і виплата може бути проведена з коштів страхових резервів. Додаткові підстави для виникнення права на відмову у виплаті також можуть бути передбачені в договорі. В даному випадку це стосується і грубої необережності, оскільки ст. 963 ГК обмежує можливість регулювати в договорі тільки звільнення від виплати, але не право на відмову у виплаті.
§ 2. Тут доцільно зробити загальне зведення підстав, за якими страховик має право відмовити у виплаті:
(а) якщо страховий випадок не настав;
(б) якщо страховий випадок настав, але відсутні докази розміру завданих збитків (це підстава можливо тільки при майновому страхуванні);
(в) якщо настанню страхового випадку супроводжують обставини, що звільняють страховика від виплати, передбачені законом або договором;
(г) якщо страховому випадку супроводжують обставини, які не звільняють від виплати, але дають страховику право відмовити у виплаті, передбачені законом або договором.
При цьому наявність одного з перших трьох підстав породжує також і обов'язок страховика відмовити у виплаті, тобто в цих випадках компромісні виплати є незаконними. Компромісні виплати можливі лише за наявності підстав під літерою "г".
Слід враховувати все сказане при розробці Правил страхування. Добре продумана комбінація з опису страхових випадків, підстав звільнення від виплати та підстав, що дають право як відмовити, так і не відмовляти у виплаті, дозволяє страховику гнучко працювати зі страхувальником. Побудова Правил страхування за принципом включення застережень (див. коментар до ст. 943 ЦК) дає можливість також переводити різні підстави для відмови з одного виду в інший.
§ 3. Якщо заподіяння шкоди сталося внаслідок впливу обставин, перерахованих в п. 1 і 2 коментованої статті, страховик звільняється від виплати, тільки коли дані обставини надавали безпосередній вплив на заподіяння шкоди. Непрямий вплив зазначених причин звільняє страховика від виплати, тільки якщо це передбачено в договорі.
Наприклад, часто трапляється, що при виникненні небезпеки, від якої проводилося страхування, для попередження значного шкоди життю, здоров'ю та майну громадян за розпорядженням державних органів припадає знищувати частину застрахованого майна. При такому знищенні страховик не звільняється від виплати відшкодування, оскільки безпосередньою причиною шкоди тут є не знищення майна, а небезпека, від якої проводилося страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 964. Підстави звільнення страховика від виплати страхового відшкодування та страхової суми "
 1. § 2. Страхове правовідношення
  964 ЦК). Однак законом або договором може бути передбачено, що страхова виплата провадиться і за наявності цих обставин; 3) освіти збитків внаслідок вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів (п. 2 ст. 964 ЦК), якщо інше не обумовлено сторонами; 4) невиконання страхувальником свого обов'язку за
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 3. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  статтях містяться спеціальні норми про порядок заліку. Так, заліку зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку присвячена ст. 853 ЦК, яка передбачає, зокрема, обов'язок інформування банком клієнта про здійснене заліку із зазначенням граничних строків для такої інформації. Особливість заліку полягає в тому, що для його дійсності достатньо волі однієї зі сторін. Зазначене
 4. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 5. 2. Історія розвитку інституту
  статтях (2199, 2200, 2200.1, 2200.2 і 2200.3). Одна з них (ст. 2199), присвячена визначення самого поняття страхування як такого, включила вказівку на те, що мова йде про договірні відносини, в яких в якості страховика може виступати поряд з "приватною особою" тільки товариство, створене для запобігання від нещасних випадків; предметом договору називалися будинок, а поряд з ним
 6. 4. Учасники страхових відносин
  стаття Кодексу складається з норм, що відтворюють положення Закону, після чого включає пряму відсилання з певних питань до законів про страхування. Стаття 938 ЦК, так само як і Закон про організацію страхової справи, передбачає, що страховиками можуть виступати тільки юридичні особи. Притому Закон визнав за необхідне підкреслити - юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми,
 7. 5. Страхові терміни
  стаття називає, зокрема, певне майно або інший майновий інтерес, що є об'єктом страхування. Норм, аналогічних тим, які визнають наявність інтересу неодмінною умовою договору майнового страхування (маються на увазі згадані вище п. 1 і 2 ст. 930 ЦК), стосовно договору особистого страхування ЦК не містить. Це послужило, очевидно, приводом до того, щоб в
 8. 9. Права та обов'язки сторін
  стаття передбачила лише один виняток і тільки для однієї зі сторін - страховика: йому надана можливість заперечування, але тільки за умови, якщо він зуміє довести, що своїм передбаченим п. 1 ст. 945 ГК правом на оцінку страхового ризику (мається на увазі право провести огляд застрахованого майна самому, а при необхідності призначити експертизу для встановлення дійсної
 9. 8. Відповідальність за порушення договору транспортної експедиції
  стаття (803), що містить дві норми. По-перше, даною статтею передбачено, що за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором транспортної експедиції експедитор несе відповідальність на підставах і в розмірі, що визначаються відповідно до правил глави 25 ЦК (" Відповідальність за порушення зобов'язань "). По-друге, зазначена стаття містить спеціальне правило:
 10. 5.18. Страхування
  964 ГК РФ передбачені підстави звільнення страховика від виплати страхового відшкодування або страхової суми при настанні страхового випадку внаслідок: 1) впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження; 2) воєнних дій, а також маневрів або інших військових заходів; 3) громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків; 4) вилучення, конфіскації,
© 2014-2022  yport.inf.ua